The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8929 of 10246
Sender Date Recipient
Jens Blichfeldt
Frederik 6.-kommissionen
Johannes Ingwersen
Gottfried Rosenberg
J.P. With
Hans Wulff
[+]

Sender’s Location

Skanderborg.

26.11.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt. Teksten blev dog forfattet allerede d. 19.11.1841.

Omnes
Abstract

En bestyrelse er 4.8.1841 i Skanderborg formelt blevet valgt til at varetage den allerede nedsatte Frederik 6.-kommissions arbejde. Bestyrelsesmedlemmerne består af Johannes Ingwersen, Hans Wulff og J.P. With, der alle var med til at påbegynde kommissionens arbejde i 1840, samt de nyvalgte Gottfried Rosenberg og Jens Blichfeldt. Derudover gøres der status over de indkomne bidrag fra landsindsamlingen til Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke.

See Original

Den 4de August 1841 mødte den for Oprettelsen af en Mindestøtte for bortfaldne kong Frederik den Sjette sammentraadte Forening bestaaende af Major Ingwersen, Justitsraad With og Kammerraad Wulff paa Skanderborg Raadstue hvis tillige ifølge Indbydelsen i de offentlige Tidender af 7de Jul i d. A. endeel Contribuenter vare tilstede.

Foreningen forelagde Forsamlingen en Oversigt over de hidtil indsamlede Bidrag og idet den foreslog Skanderborg Slotsbakke som Stedet hvor Mindestøtten passende kunde opføres, bleve samtidige Tilstedeværende opfordrede til at yttre deres Mening i denne Henseende og da Ingen gjorde nogen Indvending mod Forslaget, antoges det som afgjort, at Skanderborg Slotsplads skulde vælges.

Dernæst stredes til Valg af en Bestyrelses-Committee, hvortil med fleste Stemmer valgtes Oberst Rosenberg, Kammerraad Wulff, Major Ingwersen, Justitsraad With og Justitsraad Blichfeldt, og overdrog Forsamlingen saaledes disse Mænd Værkets videre Fremme.

Til de under 7de Juli dette Aar i de offentlige Tidender anmeldte Bidrag til Mindestøttens Opførelse

2784 [X] 77 β.

er endvidere anmeldt eller indkommet:

Fra Overauditeur Stepheniens Jurisdiction i Mols og Sønder Herreder, anmeldt ved Kammerraad Aagaard
Proprietairerne i Holstebroe Amtstuedistrict, anmeldt af Justitsraad Schjerbek
Hobroe Kjøbstad samt Gislum og Rind Herreder ved Cancelliraad Jansen indsat i Randers Sparekasse
Ringkjøbing Amtstuedistricts Proprietairer og Møllere ved Proprietair Tang indsat i Veile Sparekasse
Kammerherre Ahrenfeldt ved Major Ingversen indsat i Do.
Fra d’Hrr. Elmenhoff og Bruhn indsat i Do.
Skanderborg Kjøbstad ved Justitsraad Blichfeldt anmeldt som til deels indkomne

Wenneberg Herred indsendt ved Hr. Sandflugtscommisair Fave
Hune Sogn i Hvetboe Herred indsendt ved Do

16 – 43
21 – 64
107 – 14
15
5 –
4 – 0
250 – 80
65 – 51
3 – 0

Ialt: 3284 [X]. 43 β.

Da det til muligst Fremme af Monumentets Opførelse uomgjængeligt er fornødent for Committeen at komme til nøiagtig Kundskab om det hele Beløb af alle indkommende velvillige Bidrag, og endeel af de i Foreningen distribuerede Indbydelses Lister endnu ei ere tilbagekomne, saa anmodes de ærede Herrer der fra Foreningen have modtaget slige Lister om, godhedsfuld snarest muligt efter endt Circulation at sende samme tilligemed Bidragene til Committeen i Skanderborg.

Committeen for Oprettelsen af Mindestøtten for høisalig Kong Frederik den Sjette Skanderborg, den 19de November 1841.

Rosenberg. Wulff. Ingwersen. With. Blichfeldt.

P.S. Den ved de forrige Anmeldelser fremsatte Anmodning om at forudse samme en Plads i Provindsens Stiftstidender gjentages Herved.

General Comment

Dette er en trykt tekst, publiceret i Aarhus Stiftstidende 26.11.1841, omhandlende indsamlingen til Frederik 6.’s monument på Skanderborg Slotsbanke. Se referenceartiklen for mere herom. Det blev fastslået, at monumentet placeres på Skanderborg Slotsbanke og Frederik 6.-kommissionen blev officielt valgt til at bestyre projektet. Det stod dog også klart at de hidtil indkomne pengebidrag endnu ikke var tilstrækkelige til at dække hele projektets udgifter.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1841, Aarhus Stiftstidende 21.11.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Monument to Frederik 6., Skanderborg, Denmark · Monuments, Comtemporary Figures
Persons
Frederik 6. · Frederik 6.-kommissionen
Last updated 19.11.2018 Print