The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8754 of 10246
Sender Date Recipient
Frederik 6.-kommissionen
Johannes Ingwersen
J.P. With
Hans Wulff
[+]

Sender’s Location

Nebel Mølle ved Kolding.

18.5.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt. Teksten blev dog forfattet allerede d. 10.5.1841.

Omnes
Abstract

Frederik 6.-kommissionen gør status over indsamlingen til Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke. Folk, der kunne være interesserede i projektets fuldførelse opfordres til at yde bidrag.

See Original
Til Konge-Mindet var til 25de Marts d. A. ifølge Anmeldelse i dette Blads No. 54 anmeldt eller indkommen . . . . . . .
hvorhos bliver at bemærke, at fra Skagens Kjøbstad var til Justitsraad With anmeldt 35 [X] 12 ß som derfra overførtes paa den af mig Wulff, holdende Liste. Fra Major Ingwersen meldtes mig senere, at der til ham fra Aalborg Amt var sendt 36 [X] 72 ß hvilket ligeledes blev antegnet. Men da det viste sig, at det med et Tillæg af 1 [X] 60 ß fra Skagens Landsogn, var den samme Sum, som forhen var anmeldt fra Hr. Cancelliesecretair v. Bergen, saa fraregnes den med . . . . . . .
Igjen:
Hertil kommer:
Fra Hr. Generalkrigscommissair Riegels paa Snoghøi i Veile Sparekasse . . . . . . .
Thisted Amts Landdistricter, ved Hr. Conferentsraad Amtmand Faye indsat i Thisted Sparekasse . . . . . . .
Horns Herred ved Hr. Sandflugtscommissair Faye anmeldt . . . . . . .
Øster-Hanherred ved Do. Anmeldt . . . . . . .
Kjær Herred, hidsendt fra Hr. Proprietair Glerup, i Veile Sparekasse . . . . . . .
Mols, Østerlisberg, Sønderhald, Øster–og Vester– Herreder ved Hr. Justitsraad Aagaard i Grenaae, i Ebeltoft Sparekasse . . . . . . .
Grenaae Kjøbstad ved Do. i Do. . . . . . . .
Geistlige Herrer og Proprietairer i Jurisdictionen i Do. . . . . . . .
Hr. Ritmester v. Friis til Lyngbyegaard, ved Hr. Cancelliraad Funder i Aarhus, modtaget til Indsættelse i Sparekassen i Veile . . . . . . .
De i første Anmeldelse nævnte 86 [X] 80 ß fra Ribe Kjøbstæd samt Flestum og Hornum Herreder, ere indsendte til Hr. Stiftamtmand Bluhme med 99 [X] 62 ß, ere følgelig i Mellemtiden forøgede med . . . . . . .
Fra Elbo-, Holmans-, Brust Herreder til Dato ikkun . . . . . . .
Summa . . . . . . .

2084 [X]
 
 
 
 
 
35 –
2049 [X]
 
10 –
 
192 –
27 –
13 –
28 –
 
131 –
21 –
75 –
 
10 –
 
 
12 –
15 –
2586 [X]

26 ß
 
 
 
 
 
12 –
14 ß
 
– –
 
3 –
35 –
76 –
9 –
 
47 –
– –
36 –
 
– –
 
 
78 –
81 –
91 ß


Da Indbydelses-Foreningen ønsker snarest muligt at tilvarsle en Generalforsamlings Afholdelse af de Bidragsydende, og man før den Tid gjerne maatte være vidende om Bidragssummernes Størrelse, saa anmodes de Herrer Øvrigshedspersoner og Andre i Kjøbstæder og paa Landet, som Godhedsfuld have interesseret sig for denne Sag, snarest muligt at meddele Medundertegnede Stænderdeputeret Wulff i Nebel Mølle ved Colding Underretning om deres Bestræbelsers Udfald; og da man haaber at d’Hrr. Geistlige, ved en fra Viborg indledt Opfordring, godhedsfuld ville medvirke til det Attraaedes Opnaaelse, saa imødesees ogsaa fra denne Side Meddelelser om hvilke Bidrag der kunne ventes.

I Foreningen for det ommeldte Øiemed, den 10de Mai 1841.

Ingwersen. With. Wulff.


P.S. Den ved de forrige Anmeldelser yttrede Anmodning: at d’Hrr. Udgivere af Stiftstidenderne ville forunde samme en Plads i deres Blade, gjentages ogsaa her.

General Comment

Dette er en artikel omhandlende Frederik 6.’s monument ved Skanderborg Slotsbanke, publiceret i Aarhus Stiftstidende 18.5.1841. Se referenceartiklen, Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke. For anden gang blev status over landsindsamlingen til Frederik 6.s monument offentliggjort. Siden den første offentliggørelse af 3.4.1841 halvanden måned tidligere, er kun 500 rigsdaler indkommet. Det er langt fra nok, hvilket forklarer opfordringen i denne artikel.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1841, Aarhus Stiftstidende 18.5.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Monument to Frederik 6., Skanderborg, Denmark · Monuments, Comtemporary Figures
Last updated 19.11.2018 Print