The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8777 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dansk Folkeblad
F.C. Olsen
[+]

Sender’s Location

København

4.6.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary to this article is not available at the moment.

Thorvaldsens Afreise.
Fortsættelse af Listen over hans i Danmark udførte Værker.

Den 19 Mai forlod Thorvaldsen Kjøbenhavn for endnu nogle faa Dage at gjensee Nysø, der var blevet ham saa kjært, og d. 25 s. M. gik han fra Præstø tilligemed Baron Stampes Familie ombord paa det kongelige Dampskib Kiel, der skulde føre ham over Østersøen til Rostock, hvorfra han fortsætter Reisen til Italien efter underveis at have besøgt nogle Stæder i Tydskland, hvor der findes store offentlige Mindesmærker fra hans Haand, hvilke han endnu ikke har seer paa Stedet selv, saasom Mainz, Stuttgart og München. “Det er,” siger han i Afskedsordene til sine Landsmænd (Kbhvns Adresseavis Nr. 115), “mit Ønske og Haab, til næste Aar, naar Museumsbygningen tør ventes at være sin Fuldendelse nær, atter at vende tilbage til mit Fædreland med mine tilbagestaaende Samlinger, for at søge blivende Sted for mig og for dem i mine Landmands Midte.” Og ligesom hidtil en sjelden Kraft har hvilet over den store Kunstner i hans høie Alder, saa at Himlen synes at have skjenket hans Aand en varig og uforandret Ungdomsfriskhed, medens Legemet langsomt modtager Tidens Præg, saaledes haabe vi at see Thorvaldsen igjen hos os med Sundhed og Styrke til at udføre de Arbejder og Planer, som han har betegnet sig for tilkommende Aar.
Da Thorvaldsen d. 17 September 1838 kom til Kjøbenhavn, blev han modtaget med et heelt Folks Jubel, og endnu længe efter fortsattes denne Høitid i det Mindre, idet han blev draget fra Fest til Fest, fra Kreds til Kreds. Men efterhaanden som han mere kom til at tilhøre sig selv og en snevrere Kreds af Venner, udfoldede sig hans indre Liv i en riig og beundringsværdig Række af Kunstværker. Saaledes bosatte han sig i Danmark i en altid mere og mere rolig Tilværelse, medens hans dybe, kjærlige Gemyt skjød stærke Rødder i Fædrelandets Jordbund; og stille, veemodig, fyldt af Tanken om hvormeget Kjært han forlod, drog han bort, forsætlig skyende Afskedens Bitterhed og overraskende sine Venner ved en hurtig Afreise.
Vi have tilforn i Folkebladet (6 Aarg. Nr. 28-29) givet en Udsigt over de talrige Værker, Thorvaldsen siden sin Ankomst til Danmark havde frembragt. Hvad der siden den Tid (Slutningen af August 1840) er kommet til, ville vi her angive, efter Tidsfølgen og saavidt muligt med Angivelse af Datum for Fuldendelsen af hvert Stykke.
Paa Nysø er udført: Apostelen Andreas, Skizze, bestemt til at udføres for Frue Kirke i Kjøbenhavn (fra Begynd. af October 1840). – Familiescener, 2 Basrelieffer a) Kunstneren i sit Arbeidsværelse paa Nysø; (5 Octob.) b) Badescene (10 Octob.). – En Faun og en Bacchantinde, dandsende, Basrel., Sidestykke til den forhen anførte Behandling af samme Sujet. – Amor og Psyche svævende, Basrel. (Pendant til det forhen anførte Basrel. Amor og Hymen svævende). – Psyche, staaende Figur, Naturstudium (12 Novemb.). – Tvende Studier efter Naturen; Basrel. a) en Svane, som gaaer i Vandet, Amor ridende paa den; (18 Nov.), b) en svømmende Svane, paa hvis Ryg Amor knæler og afskyder sin Bue, (30 Novemb. 1840). – Rebekka og Elieser ved Brønden, Basrel. (26 Jan. 1841). – Leda med Svanen, Basrel. (3 Febr. 1841). – Jesus og den samaritanske Qvinde, Basrel. (10 Febr. 1841). – Amor forlader den sovende Psyche, og: Psyche betragter Amor, medens han sover, 2 Basrel. (12 og 15 Febr. 1841). — Johan Ranzow og Præsten Hans Madsen, Basrel. til Svanninge Kirke i Fyen (5 Marts 1841). — Christus som Barn, lærende i Templet, Basrel. (8 Mart. 1841). I de faa Dage, Thorvaldsen opholdt sig paa Nysø for Afreisen, gjorde han endnu to Basreliefer: a) Amor og Psyche; og b) Retfærdigheden.
I Kjøbenhavn er udført: Skizze til Reversen af en Medaille forestillende Oplysningens Genius (Septbr. 1840). — Skizze til Frederik den Sjettes Statue, siddende, indstiftende Stænderinstitutionen (April 1841).

General Comment

Denne artikel udkom i Dansk Folkeblad, 1841, jf. Olsen, op. cit. Som det fremgår, indeholder artiklen en liste over de værker, Thorvaldsen havde produceret i Danmark. Den er dermed – som det også fremgår – en fortsættelse af en tidligere liste i en artikel i Dansk Folkeblad af 28.8.1840.

Nærværende artikel er ikke signeret, men Olsen var hovedredaktør på Dansk Folkeblad, og desuden vides det fra Olsens brev af 27.8.1840, at han var ophavsmand til den første artikel fra året før.

Archival Reference
Småtryk 1841, Olsen
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • [F.C. Olsen]: ‘Thorvaldsens Afreise. Fortsættelse af Listen over hans i Danmark udførte Værker’, in: Dansk Folkeblad, 7de Aarg., nr. 12, Fredag d. 4. Juni 1841, p. 47-48.

Subjects
Nysø · Journey to Rome, May-September 1841
Persons
Henrik Stampe · Bertel Thorvaldsen
Last updated 31.08.2015 Print