No. 8583 of 10318
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dansk Folkeblad
F.C. Olsen
[+]

Sender’s Location

København

28.8.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary to this article is not available at the moment.

Billedhuggerkunstens Flor hos os.

Vanskeligen vil nogen anden By, Rom ene undtagen, kunne opvise en saadan Virksomhed i Billedhuggerkunsten som den, Kjøbenhavn i dette Aar har været Sædet for. I Aar har Thorvaldsen nemlig for det Meste arbeidet i Kjøbenhavn, og høist betydelige Værker ere opstaaede under hans Haand og Øie; men, afseet herfra, have vi andre Kunstnerværksteder, som for sig betragtede udvikle en Virksomhed, der aldrig før har været saa blomstrende i Kjøbenhavn og maaskee i Norden. Vi ville give Læserne en Forestilling om den Rigdom, Billedhuggerkunsten har udfoldet hos os i den senere Tid.
En rum Tid af Thorvaldsens Ophold i Kjøbenhavn (siden September 1838) forgik, uden at Kunstneren frembragte synderlig mere end det Basrelief, der nu staaer i Marmor over den ene Fattigblok i Frue Kirke (en Skytsengel med et Barn), og Skizzerne til de 4 Statuer, der skulle staae i Nicherne ved Christiansborg Slots Hovedindgang: Hercules, Minerva, Nemesis og Æskulap. Da var det at Baronesse Stampe ved sin Hengivenhed for Kunsten og Kunstneren tilveiebragte Thorvaldsen Ro og samlet Tid ved at indbyde ham i Begyndelsen af Sommeren forrige Aar til at tage Ophold paa Nysø, hvor endog et eget Attelier (Arbeidslocale) blev indrettet for ham. Omgivet af en skjøn Natur og af venskabelig Opmærksomhed frembragte Thorvaldsen nu i en forholdsmæssig forunderlig kort Tid en Mængde af fortræffelige Værker, som her skulle anføres efter Tidsfølgen: Holbergs Brystbillede, som allerede var begyndt i Kjøbenhavn; Christus, som velsigner de smaae Børn, Basrelief; Skizze til Kunstnerens eget Billede, støttet paa Haabet, Statue; Skizze til Christi Vandring til Golgatha, Basrelief, 12 Alen langt, 1 Alen høit; og medens dette af mangfoldige Figurer bestaaende Arbeide udførtes, modellerede Kunstneren tillige: Perseus, der bortfører Andromeda paa Pegasus, og Amor ilende forud, Medaillon; Skizze til en knælende Engel, bestemt til et Gravmæle i Lübeck (senere i Kjøbenhavn udført i større Maalestok), og Oehlenschlägers Brystbillede. Dernæst udførte Kunstneren sin Statue i Legemsstørrelse, efter den anførte Skizze; Skizze til Christi Indtog i Jerusalem, Basrelief i samme Størrelse som Vandringen til Golgatha; Christus i Emaus, Basrelief, bestemt til en Altertavle i Jungshoved Kirke paa Baroniet Stampenborg. Nytaarsdag 1840 udførte Kunstneren en Medaillon: Aarets Genius. Fremdeles modellerede han Grevinde Danneskjolds Brystbillede. – Senere ved Baronesse Stampes Fødselsdag i April d. A. besøgte Kunstneren atter Nysø og udførte da trende Basrelieffer: Diana, som beder Jupiter om ugift Stand og Jægerliv (det bærer Maanedens Himmeltegn og Fødselsdagens Datum, og skal udføres i Marmor som en Foræring til Baronessen); Amor, som bekrandser Sundhedens Gudinden; og Amor og Hymen. Ved et senere Besøg paa Nysø udførtes Basrelieffet: En Faun og en Bacchantinde dandsende, og Steffens’s Portrait i Medaillon.
Under sit temmelig stadige Ophold i Kjøbenhavn i dette Aar, har Thorvaldsen udført Skizzerne til Bagsiden af Medaillerne i Anledning af vor nuværende Konges Regjeringstiltrædelse og af Sølvbryllupper, samt to Skizzer til en Statue af Göthe; desuden har han under sit Tilsyn ladet udføre den før omtalte knælende Engel, samt en af Figurerne (Oceanus), der høre til Christiansborg Slots store Fronton. Men fortrinlig har han været beskjeftiget med Udførelsen af de to store Basrelieffer til Fruekirke, hvis Skizzer vi ovenfor have omtalt. Af disse er Christi Indtog i Jerusalem blevet udført i Freunds Attelier i en Størrelse af 24 Alens Længde, 2 Alens Høide; Vandringen til Golgatha derimod i Thorvaldsens eget Attelier, i en Størrelse af 36 Alen Længde, 3 Alens Høide (sandsynligt det største Maal for noget Basrelief, hvorom man hidtil veed); paa begge have yngre Kunstnere arbeidet, (saaledes har Hr. Borup anlagt og udført det sidstnævnte Basrelief), men de ere, ligesom de stykkeviis bleve færdige, omhyggeligen blevne overarbeidede af Thorvaldsen selv indtil den Grad af Fuldendelse, som var fornøden. Afformede i Gips opsættes de i disse Dage paa deres Plads; det første bag Hovedindgangens Søilerække, det andet sees i en Halvkreds under Gesimsen af den Rundbygning, der danner Kirkens Baggrund. For Øieblikket er Kunstneren beskjeftiget med Fuldendelsen af Christian den Fjerdes Statue i Legemsstørrelse, bestemt til at støbes i Metal og staae i Roeskilde Domkirke.
En saa strømmende Skaberevnes synlige Virkninger kunne ikke andet end indgyde Forbauselse, naar man seer dem samlede, eller endnu mere, naar man iagttager, hvor rask de fremstaae en efter anden, og hvor hurtigt og hvor bestemt Opgaver løses, som vilde koste selv øvede og begavede Kunstnere lang Tid og megen Anstrengelse. Ved saaledes at see – ikke blot enkelte Statuer og andre Billedværker, men, som Tilfældet var med de store Basreliefs, hele Rækker af disse, Gruppe paa Gruppe, at fremstaae i en ubegribelig kort Tid, føler man sig i sin Erfaring berørt af det Vidunderlige, hvorom man ellers kun pleier at læse uden ret at troe eller forstaae.
Men endnu var der meget for Kunstneren at udføre, nærmest udentvivl de tre Frontoner til Christiansborg Slot og Kirke samt Raadhuset, og skjøndt Rygtet gaaer, at han snart vil afreise, troe vi dog, at Kjærligheden til hine begyndte Arbeider (Skizzer dertil ere for længst færdige) vilde byde ham at offre endnu nogen Tid her til dem, – hvis dertil maatte gives den fornødne Opfordring. Desværre mislykkedes Oceanus (der var formet i Leer, som Johannesgruppen) ved Brændingen og dermed standsedes Arbeidet paa Slotsfrontonen. Fra anden Side vides Intet at være skeet. Imidlertid staae nu de nøgne Pladser og vente paa at udfyldes; Kunstneren er her; Arbeiderne, hvis Udførelse i Marmor ikke er at tænke paa, ville i et ringere og lettere bearbeideligt Material (maaskee Cement?) ikke kunne udkræve nogen uoverkommelig Sum. – Fra Universitetet, der bestyrer Frue Kirkes Anliggender, blev Thorvaldsen, paa Bestræbelse af Mænd, der elske Kunsten, anmodet om at udføre hine store Arbeider, og han gjorde det med største Lyst uden at spare Tid eller Umage. Her er da en Mulighed til at forskjønne Staden med flere herlige Kunstværker, som man sikkert idetmindste burde Søge at benytte.

(Fortsættes).

General Comment

Denne artikel udkom i Dansk Folkeblad, 1840, jf. Olsen, op. cit. Artiklen er første del af Olsens trykte artikel ‘Billedhuggerkunstens Flor hos os’. Anden og tredje del udkom hhv. 11.9.1840 og 18.9.1840.
Artiklen er ikke signeret, men det vides fra Olsens brev af 27.8.1840, at han var artiklens ophavsmand.

Archival Reference
Småtryk 1840, Olsen
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • [F.C. Olsen]: ‘Billedhuggerkunstens Flor hos os’, in: Dansk Folkeblad, 6te Aarg., nr. 28-29, Fredag d. 28. August 1840, p. 116 (1. del af tre).
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Nysø
Persons
Christine Stampe · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 27.02.2017 Print