The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8247 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 29.11.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

Kjøbenhavn den 29de November 1839.

— Vore Læsere ville erindre sig, at Kjøbenhavns Magistrat ved den, efter Communalbestyrelsens Forslag angaaende det Thorvaldsenske Museum, emanerede kongelige Resolution af 13de dennes var bleven autoriseret til, efter Overlæg med Comiteen for det Thorvaldsenske Museum, at overdrage Bygningsinspecteur Bindesbøll Arbejdets Udførelse under Tilsyn af en Bygningscommission, bestaaende af dertil af Magistraten, Stadens 32 Mænd og Comiteen for Museet mellem dem selv indbyrdes valgte Mænd. Efterat have i den Anledning confereret med den nævnte Comitee, har Magistraten foreslaaet, at den saaledes befalede Bygningscommission skulde bestaae af: 1 Medlem af Magistraten, 1 af de 32 Mænd og 1 af Comiteen for det Thorvaldsenske Museum, og sidstnævnte Comitee har til at indtræde i Commissionen af sin Midte udvalgt Conferentsraad Collin. Sagen har derpaa været under Forhandling i de 32 Mænds Forsamling, som, efter de stedfindende Omstændigheder, har fundet det mest hensigtssvarende, at 2de bygningskyndige Medlemmer af Borgerrepræsentationen bleve udnævnte for at tiltræde Commissionen, og den har dertil valgt Grosserer J. H. Lund og Muurmester Sibbern.

[...]

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Kjøbenhavnsposten 29.11.1839.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Kjøbenhavnsposten 29.11.
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Gottlieb Bindesbøll · Jonas Collin · J.H. Lund · Gottlieb Nicolai Sibbern · Bertel Thorvaldsen
Last updated 29.02.2016 Print