The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7243 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dansk Kunstblad [+]

Sender’s Location

København

27.5.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

[…]

Fra vore i Udlandet sig opholdende Kunstnere kunne vi vel ansee den over hele Europa udbredte Efterretning for den mærkeligste, at Thorvaldsen har af Academiet S. Luca i Rom erholdt en Guldmedaille som et Beviis paa Erkjendelsen af hans mangeaarige uegennyttige Bestræbelser til dette Instituts Fremme. Paa den ene Side af Medaillen sees den hellige Lucas efter et Basrelief af Thorvaldsen, og paa den anden Side læses følgende Indskrift: Alberto Thorvaldsen sculptori celeberrimo sodali bene merenti. Ex decreto academiæ MDCCCXXXVII. Da det, saa vidt vi vide, er første Gang, at denne Stiftelse har ladet præge en Medaille for en enkelt Kunstner, vil man deraf kunne skatte det sande Værd af en saadan Hædersbeviisning, som i Kunstens Hovedstad tildeles en Udlænding.
Angaaende vore yngre derværende Kunstnere erfare vi, at Blunck arbeider paa et allegorisk Maleri, forestillende det menneskelige Liv, og afdeelt i fire Partier ved et med Arabesker prydet Kors. Küchler har fuldendt et Maleri “Landfolk, som gaae til deres Arbeide om Morgenen”. Huusmoderen lukker Døren, og hendes Barn har ladet falde et Stykke Vandmelon, der fortæres af en So. Fremdeles har han udført et Billede “to Piger ved en Brønd”, hvoraf den Ældre viser den Yngre, hvorledes hun skal bede Rosenkrandsen. J. Sonne har fuldendt adskillige Campagnebilleder og Scener af det daglige Liv. Koop har malet en Copie efter det udmærkede Maleri af Tizian “en græsk Slavinde” i Palazzo Barberini. Bindesbøll har afsendt Tegninger til Fundamentet for Schillers Monument til Stuttgart. Han har medbragt en stor Mængde skjønne architektoniske Studier fra Grækenland.
Hertil er i disse Dage ankommen et Maleri af Constantin Hansen “Romere, som spille boccia paa Pladsen ved Vestatemplet.” Ligeledes har Hr. Bindesbøll hjemsendt en stor architektonisk Tegning til et Museum for Thorvaldsens Arbeider. Med Hensyn hertil finde vi os foranledigede til den Bemærkning, at Kunstneren har begyndt paa denne Composition længe førend der nogensinde var Tale om at opføre et Museum for vor berømte Landsmands Værker. Vi forbeholde os nærmere at omtale disse hjemkomne Kunstværker en anden Gang.

General Comment

Disse kunstnyheder blev bragt i kunsttidsskriftet Dansk Kunstblad, 2. Bd., Nr. 9, 27.5.1837.
Der citeres hovedsagelig kun de Thorvaldsen-relevante passager.

Subjects
Medals with Thorvaldsen motifs
Persons
Accademia di San Luca · Gottlieb Bindesbøll · Ditlev Blunck · Constantin Hansen · Andreas Ludvig Koop · Albert Küchler · Jørgen Sonne · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 27.05.2018 Print