The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5114 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 9.3.1830 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Blandede Efterretninger.

Thorwaldsen er d. 14 Febr. om Aftenen Kl. 5 kommen til München, for at være tilstede ved Aabningen og Opstillelsen af det af ham opførte Gravminde for Hertug Eugen af Leuchtenberg. Han var allerede Aftenen forud ventet til et glimrende Bal, som en betydelig Deel af de anseligste Indvaanere i Staden, af forskjellige Stænder, havde anstillet Kunstneren til Ære, til Gjengjeld for det skjønne Bal, til hvilket de af ham forrige Aar vare indbudne. Man havde glædet sig ved Haabet at see dette Bal forherliget ved Nærværelsen af vor Tids største Bildhugger. Gravmindet, hvilket, som bekjendt, Hds. kongel. Højhed Hertuginden af Leuchtenberg lader i Michaels Kirke oprette for sin afdøde Gemal, skal afdækkes d. 20de; da den 21de, som var Hertugens Dødsdag, indtræffer en Søndag. Det bliver en af den bayerske Hoved- og Residentsstads skjønneste plastiske Prydelser. „Vi høre, hedder det i en Skrivelse fra München, til vor store Sorg, at den udmærkede Kunstner strax derpaa igjen vil forlade os, men vi haabe dog, at hans kongelige Beskytters og Velynders Hyldest, der nu første Gang modtager ham i sin Hovedstad, at hans talrige Højagteres og Venners Kjerlighed, og vore Kunstsamlingers Skatter skulle kunne bestemme ham til et længere Ophold i vor Midte. Han steg her af i sin Vens og Kunstbroders, den i Italien sig opholdende Professor Rauch’s Vaaning.”

General Comment

Denne tekst udkom i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn d. 9.3.1830, 27. årgang, no. 20.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1830, Nyeste Skilderie 9.3.
Subjects
Criticism of Thorvaldsen's Works, Positive · Thorvaldsen's Sojourn in Munich 1830
Persons
Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 09.04.2015 Print