No. 5173 of 10318
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 29.3.1830 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Thorvaldsen

er d. 14de dennes reist fra München tilbage til Rom. Han opholdt sig fire Uger i Bayerns Residentsstad, og dette Tidsløb var ham indtil det sidste Øieblik en Række af Feste og Hyldinger, som fra Thronen og indtil Borgeren bragtes den store Kunstner og den ved sit jevne fordringsfrie Væsen og sin deeltagende Velvillie udmærkede Mand. Den berømte Maler Heß og Regjeringsraad v. Eichthal fulgte med ham til Rom. Dagen før hans Afrejse afdækkedes Monumentet over Hertugen af Leuchtenberg. I Midten udenfor Gravporten staaer Hertugens kolossale Statue med en Laurbærkrands i Haanden, ‒ en ædel stor Heltefigur; ved hans høire Side Historien, grublende over Fremstillingen af hans Bedrifter, og ved hans venstre en Gruppe af Livets og Dødens Genier; det Hele er simpelt, stort og af den sindrigste Betydning, og det er ogsaa i Udførelsen Kunstnerens høie Hæder værdigt.

Skjønne Kunster i Rom.

Thorvaldsen og Professor Minardi have i Rom oprettet en Kunstforening, der i de sex Maaneder af Aaret, fra 1ste Novbr. til 1ste Mai, foranstalter en offentlig Udstilling af Kunstværker. Denne Forening holdt sin første Samling d 3 Decbr. f.A. i de tolv Apostles Gallerie i Palladset Colonna. ‒ Fra dette Aars Begyndelse udkommer i Rom en Journal for de skjønne Kunster. Januar-Heftet indeholder Portraiter af Camuccini og Schnetz, Copie af et Basrelief af Thorvaldsen og af en Statue af Gibson; Februarheftet: Planen til Paulskirkens Restauration af Valadier, og Tegninger af tvende Malerier af Bruni og Rettig, saavelsom af en Skulpturgruppe af Alvarez: Nestor forsvaret af Antilochus.

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Kjøbenhavns-Posten d. 29.3.1830.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1830, Kjøbenhavns-Posten 29.3.
Subjects
Artistic Environment in Rome · Thorvaldsen's Sojourn in Munich 1830
Persons
Eugène de Beauharnais · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 19.03.2015 Print