The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1829 of 10247
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

København

27.1.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Indenlandske Efterretninger.

[...]

Thorvaldsens store Basrelief: Alexanders Triumphtog til Babylon, erkjendes nu af Italienerne selv for denne vor Landsmands Mesteværk. Det blev egentligen bestilt af den franske Regjering for Slottet i Rom, men da Napoleon faldt, inden det kunde udføres, og ingen synes at ville anvende 15,000 Specier paa dets Udførelse, saa har Thorvaldsen besluttet at ville bekoste dette sit Yndlingsværk hugget i Marmor, uden at fordre mere end Stenen koster. Dette Basrelief er an bragt som en Frise i een af Salene paa det pavelige Slot paa Monte-Cavallo, hvor der indtager alle fire Vægge, af hvilke de to ere 43½ og de to andre 37½ romerske Palmer lange. Basreliefets Høide er 5 Palmer. – Thorvaldsens fire skjønne Basreliefs til Christiansborg Slot ere nu færdige. Blandt de af hans nyeste Arbeider, som have tildraget sig Kjenderes Beundring, ere Scener af Homer, ligeledes i Basreliefs, Nat og Dag, og en Danserinde. Den sidste Figur skal han, det konstige Drapperie og de utallige Folder uagtede, have forfærdiget i sex Uger. Han er for nærværende Tid sysselsat med at restaurere de paa Øen Ægina, lige over for Athen, i Aaret 1811, opgravede Statuer, der engang have prydet den panhelleniske Jupiters Tempel paa Ægina, og som Kronprindsen af Bayern tilkjøbte sig 1812. Buster forfærdiger han ikke mere, uagtet hver betaltes ham med adskillige Hundrede Specier, og i Almindelighed ikke kostede ham mere end fire til fem Dages Arbeide. Han ønsker intet heller end at kunne arbeide efter frit Valg og uden Bestillinger. I Rom nyder han den største og almindeligste Agtelse. Hans Arbeider besørges stukne i Kobber af to Konstnere i Rom, og en tredie, i Frankfurt, besørger en Pragtudgave deraf. Ogsaa stikkes hans Konstværker i Gemmer, og af en saadan, med en Copie af hans Basrelief, Natten, har en Konstner solgt i Glaspaster, eller Aftryk, 200 Exemplarer. Foruden vor Eckersberg, har ogsaa den berømte italienske Maler i Rom, Camenucini, malet ham; han er ogsaa stukket i Kobber og i Steen. En ung Konstner fra Neuschatel har forfærdiget en Medaille til hans Ære. Han er prydet med en neapolitansk Orden, og ansat som Professor ved Konstakademiet i Rom med 300 Species aarligen. (Udaf en Dansk Reisendes Efterretninger fra Rom, Juli 1817, i Athene f. Dec. 1817.)

[...]

General Comment

Denne tekst blev trykt i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, Femtende Aargang. No. 8.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1818, Nyeste Skilderie 27.1.
Subjects
Alexander Frieze, Palazzo del Quirinale, Rome · Archaeological Excavations · Commission for Christiansborg · Thorvaldsen's Restoration of the Sculptures from the Temple of Aphaia
Persons
Accademia di San Luca · Vincenzo Camuccini · C.W. Eckersberg · Ludwig 1. · Napoleon 1. · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 12.09.2016 Print