No. 7847 of 10318
Sender Date Recipient
Københavns Magistrat [+]

Sender’s Location

København

21.11.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af æresborgerdiplomet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this diploma is not available at the moment.

See Original

Overpræsident
Borgemestere og Raad
udi den Kongelige Residentsstad
Kjøbenhavn,
Gjøre vitterligt:
At da Conferentsraad og Professor

Bertel Thorvaldsen

Commandeur af Dannebroge og Dannebrogsmand, har som Kunstner erhvervet sig et høiagtet og hædret Navn i og udenfor sit Fædreland, samt da hans sjeldne Kunstnerværd fornemmeligen bør møde Erkjendelse i denne hans Fødestad, have vi, i Forbindelse med

de To og Tredive Mænd,

taget under Overveielse hvorledes der fra Stadens Side kunde gives ham et hædrende Tegn paa hans udmærkede Fortjenester, og er det da eenstemmigen vedtaget og af Hans Majestæt, ved allerhøieste Resolution af

16de September dette Aar,
allernaadigst sanktioneret
at meddeele ham
Kjøbenhavnsk Borgerret.

I Kraft heraf erklære vi altsaa Conferentsraad og Commandeur af Dannebroge og Dannebrogsmand Herr Bertel Thorvaldsen, Professor og Directeur for det Kongelige Academie for de skjønne Kunster, i Erkjendelse af hans Fortjenester i fornævnte Henseende, for

Borger
i
Staden Kjøbenhavn;

og skal han, som saadan, nyde alle de Rettigheder, Frieheder og Benaadninger, som ved de Staden under 24 Junii 1661 givne Privilegier og øvrige gjeldende Anordninger ere Kjøbenhavns Borgere tillagte, dog uden at der paahviler ham nogen som helst enten personel eller reel, borgerlig Tyngde, der nu eller i Fremtiden maatte paaligge Borgerne her i Staden.
Dets til Bekræftelse under vores Hænder og Stadens hosføiede Segl, Kjøbenhavns Raadstue, den Een og Tyvende November, Aar: Eet Tusinde, Otte Hundrede og Otte og Tredive.

Kierulff

Schäffer Bentlei Mundt Riis Lowson Dahl
Münter Drieser


/ [X] Holmer

General Comment

Dette dokument er beviset for Thorvaldsens udnævnelse til æresborger i København. Diplomet opbevares i en rigt udsmykket grøn velourmappe med påhængt segl, etc. Selve dokumentet er håndkalligraferet.


Det er påfaldende, at betegnelsen æresborger ikke bliver nævnt eksplicit i diplomet, selvom man i datiden ikke var i tvivl om, at denne udnævnelse skulle opfattes på den måde, jf. Thiele IV, p. 46.
Æresborgerskabet bliver i stedet udtrykt på følgende måde:
Thorvaldsen udnævnes – som det fremgår – til “Borger i Staden Kjøbenhavn… og han [skal]... nyde alle de Rettigheder, Frieheder og Benaadninger, som… ere Kjøbenhavns Borgere tillagte, dog uden at der paahviler ham nogen som helst enten personel eller reel, borgerlig Tyngde, der nu eller i Fremtiden maatte paaligge Borgerne her i Staden.”
Denne passus må skulle forstås sådan, at Thorvaldsen med udnævnelsen modtager alle borgerrettigheder, men der følger ingen forpligtelser – i.e. “borgerlig Tyngde” – med, antagelig i form af skatter o.a. Det må være denne fritagelse, der definerer æresborgerskabet.
Sagen er dog p.t. ikke undersøgt til bunds.

Archival Reference
N36
Subjects
Thorvaldsen's Honorary Titles
Persons
A.C. Kierulff · Københavns 32 Mænd · Just Henrik Mundt · Theodor Münter
Works
Last updated 06.07.2016 Print