The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2857 of 10246
Sender Date Recipient
C.F. Høyer [+]

Sender’s Location

København

23.6.1821 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Høyer sender Thorvaldsen en samling af egne skrifter vedrørende striden om den nordiske mytologi og fortæller nyt om sagens udvikling i Danmark. Han beretter desuden om sit eget arbejde.

[Translation]

Min kiære

Thorvaldsen

Vidste De hvor alvorlig Penne Krigen, om det nordiske Afguderi bliver ført, da vilde De ikke undres over at ieg med Posten sender Dem disse Blade. De Theologiske Professorer fordyber sig i dette Uvæsen; Striden begiøndte strax efter Deres Afreise; Det kommer nu for Dagen at det nordiske Mythologies-Studium har kostet Danmark mange Tusinde; En privat Mand, Bülow paa Sanderumgaard skal for sin Deel have ødet derpaa 8000 Rbd: – Striden begiønder nu at gaae til personlige Uartigheder, det er en Punisk Krig – Hvad mig angaar: saa lever ieg mere tilfreds nu end i de flere Aar ieg har været hiemme; Seneca arbeider ieg paa; Bellisar har ieg malt og har samme fundet Vedkommendes Bifald[.] Fra Dem min kiære Thorvaldsen har ieg intet uden Aviisefterrætninger nemlig: De hædres med Beskiæftigelser og lever vel, som inderligen glæder mig – Hils Freund, Kock og Pontopidan fra Deres inderlige hengivne

CFHøyer.

Kiøbenhavn
d 23d Juni 1821.

I disse Dage er kommen for Lyset en Traguedie af Ingeman /: Kampen for Valhal :/ hvori han carakteriserer den christlige Religion og det nordiske Afguderiets Undergang[.] Det stemmer med min Idee og følgeligen interesser[er] mig; Jeg haaber tillige at dette Product[,] saa fortreffelig af Ingeman der ikke befatter sig med Penne-Krige[,] vil have gode Følger

General Comment

Brevet er skrevet på de første sider af C.F. Høyers pamflet: Tilegnet Det Kongelige Kunstakademiets Medlemmer og unge Kunstnere, København 1821. Pamfletten findes i Thorvaldsens bogsamling, M875,10.

Archival Reference
M875,10
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Artistic Environment in Copenhagen · Norse Mythology · Thorvaldsen's Book Collection
Persons
Johan Bülow · Hermann Ernst Freund · B.S. Ingemann · Jørgen Koch · Simon Christian Pontoppidan
Last updated 28.05.2019 Print