The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2379 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn [+]

Sender’s Location

København

12.10.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Indenlandske Efterretninger.

Søndagen den 10 October Kl. 12 holdt Hr. Justitsraad Weinwich i det Moltkiske Malerie-Gallerie og i Nærværelse af Professor og Ridder Thorwaldsen en Tale, hvori han for en talrig Forsamling, i hvilken adskillige af Statens første Embedsmand og en stor Deel Konstnere befandt sig, efterat have lykønsket denne Danmarks Phidias til sin Tilbagekomst til Fædrenelandet, korteligen skildrede hans store Fortjenester af Konsten og den Glæde, hver sand Fødelandsven følte ved at se ham atter betræde den fædrenelandske Bund, efter 23 Aars Fraværelse. Til denne Høitidelighed havde Justitsraaden i Forveien indbudet ved følgende Program:

Flittig og klog Beskuelse,
af de skiønne Kunsters Frembringelser,
forædler Tænkemaaden, forsøder Livet,
udbreder roelig Glæde og stille Fornøielse,
adspreder og opklarer de mørke Skyer,
som svæve om os, under de alvorligere Sysler i Livet,
danner Mennesket og giver Anledning til fornuftig Underholdning.
Intet er derfor naturligere,
end at vi agte, ynde og hædre dem,
som vare Aarsag til disse ædle Følelser
og vi ved givne Leiligheder bevidne Kunstens udmærkede Mænd,
vor store Høiagtelse og Beundring;
og under disse Betragtninger indbydes herved,
Kunsternes Dyrkere og Yndere,
at beære med deres Tilstedeværelse,
en Tale, som holdes til Ære,
for vor tilreisende Landsmand fra Rom,

Hr. Professor og Ridder,
Albert Thorwaldsen,

den 10de Ocbr. 1819 Kl. 12 i det Moltkiske Maler-Gallerie,
og i hans Nærværelse.

General Comment

Denne annonce udkom i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn d. 12.10.1819. Se Weinwichs annonce i sin oprindelige skikkelse her.

Archival Reference
M17,68 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1819)
Subjects
Sojourn in Denmark, 1819-20 · Thorvaldsen as Phidias or Praxiteles
Persons
Bertel Thorvaldsen · Niels Henrich Weinwich
Last updated 11.12.2015 Print