The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1240 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

8.4.1813 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af dette udkast, men det er en tidligere version af en passage i et andet brevudkast af 8.4.1813 til Slotsbygningskommissionen og er derfor dateret samtidigt.

Slotsbygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

See Original [Translation]

Havde Tabet været midlertidigt skulde jeg aldrig have nævnet det. Jeg tør sige at jeg er for lidet interesseret [XXXXXXX] til at berøre en saa ubetydelig Gienstand.; Men da Academiets Statutter ikkun tilstaaer høist eet Aars Fraværelse for dets Medlemmer, og derimod under længere Ophold det fraværende Medlem under længere Ophold taber Post og Gage, – vilde dette Tab altsaa for mig blive uundgaaeligt da jeg umueligen i eet Aar kan være tilbage naar jeg forlader Rom gaae til khvn [XXXX XXX] for at virke i Fædrelandet. – Commissionen vil altsaa let begribe hvor vigtig denne Sag maae være mig, og at jeg ikke med Ligegyldighed kan underkaste mig et saadant Tab der især vilde blive følelig naar jeg efter flere Aars Forløb, efterat have fuldført hvad [XXXXX] Arbeide man i Khvn maatte behage at overdrage mig, vendte tilbage til Rom for bestandig; hvor jeg da under fleere Aars Fraværelse var sadt ud af min private Praxi[s] og saa at sige maatte begy[nde] for fra

General Comment

Dette brevudkast er en tidligere version af en passage i et brev af 8.4.1813 til Slotsbygningskommissionen. Der findes yderligere to udkast: Et med flere passager, men lige så fragmentarisk som nærværende, og et andet som i højere grad ligner et færdigt brev.


Udkastet er skrevet bag på en af Thorvaldsens tegninger, C24r.

Archival Reference
C24v
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis Peder Malling
Subjects
Sojourn in Denmark, 1819-20 · Requests to Come to Denmark (until 1819)
Works
Last updated 07.10.2014 Print