8.4.1813

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Slotsbygningskommissionen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af dette udkast, men det er en tidligere version af en passage i et andet brevudkast af 8.4.1813 til Slotsbygningskommissionen og er derfor dateret samtidigt.

Abstract

The commentary for this draft is not available at the moment.

Document

Havde Tabet været midlertidigt skulde jeg aldrig have nævnet det. Jeg tør sige at jeg er for lidet interesseret [XXXXXXX] til at berøre en saa ubetydelig Gienstand.; Men da Academiets Statutter ikkun tilstaaer høist eet Aars Fraværelse for dets Medlemmer, og derimod under længere Ophold det fraværende Medlem under længere Ophold taber Post og Gage, – vilde dette Tab altsaa for mig blive uundgaaeligt da jeg umueligen i eet Aar kan være tilbage naar jeg forlader Rom gaae til khvn [XXXX XXX] for at virke i Fædrelandet. – Commissionen vil altsaa let begribe hvor vigtig denne Sag maae være mig, og at jeg ikke med Ligegyldighed kan underkaste mig et saadant Tab der især vilde blive følelig naar jeg efter flere Aars Forløb, efterat have fuldført hvad [XXXXX] Arbeide man i Khvn maatte behage at overdrage mig, vendte tilbage til Rom for bestandig; hvor jeg da under fleere Aars Fraværelse var sadt ud af min private Praxi[s] og saa at sige maatte begy[nde] for fra

Oversættelse af dokument

If the loss had been temporary I should never have mentioned it. I dare say I am too little interested [XXXXXXX] to touch such an insignificant object; but as the rules of the Academy only permit one year of absence at the most for its members and on the contrary during a longer stay the absent member during a longer stay loses post and salary, – this loss would therefore to me be inevitable as I cannot possibly be back in a year when I leave Rome go to Copenhagen [XXXX XXX] to be active in my native land. – So the Building Commission will easily understand how important this matter must be to me, and that I cannot with indifference give in to such a loss which would be particularly perceptible when after several years, after having finished what [XXXXX] work I would be vouchsafed in Copenhagen I returned to Rome for ever; where then during several years’ absence I was put out of my private practice and so as you might say had to start afresh.


[Translated by Karen Husum]

General Comment

Dette brevudkast er en tidligere version af en passage i et brev af 8.4.1813 til Slotsbygningskommissionen. Der findes yderligere to udkast: Et med flere passager, men lige så fragmentarisk som nærværende, og et andet som i højere grad ligner et færdigt brev.


Udkastet er skrevet bag på en af Thorvaldsens tegninger, C24r.

Document Type

Udkast af koncipist

Amanuensis

Peder Malling

Archival Reference

C24v

Subjects

Works

C24r Odysseus' i kamp med frierne, 1813-1814, inv.nr. C24r

Last updated 07.10.2014