The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1238 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

8.4.1813 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af udkastet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / Commissionen for Slottets samt / det nye Raad og Domhuses Opførelse.
Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original [Translation]

Med Fornøielse har jeg modtaget den Hoi Kongl Commissions meget ærede Skrivelse af 6 Febr. d.a. hvorved jeg med Glæde erfarer dens Bestræbelser for at bekiæmpe alle de Vanskeligheder der modsætte sig dens ivrige Attraae: at skaffe Blokke af det i Norge opdagede Marmor Brud til Khvn; – et Material der i Almindelighed saameget vilde biedrage til at hæve Konsten i Norden og give mig Leilighed til at see mit nærmeste Ønske opfyldt: at arbeide for mit Fædreland, og saameget det stod i min Magt biedrage til at pryde de under Commissionens Ressort vigtige og mesterlig udførte Bygninger: Kongeboeligen Christiansborg samt Raad og Domhuset.

Jeg agter at tiltræde min Reise til Khvn næste Foraar 1814, og bereder mig derfor nu til at fuldende det Arbeide som jeg ved Contract har forpligtet mig til at aflevere til en vis Tid, De øvrige Arbeider som ingen bestemt Tid er underkastet blive staaende i mit Værksted her i Rom indtil videre.
Naar jeg i Khvn har udført de Arbeider i Stuk og modelleert de Figurer til Slottet samt Raad og Domhuset som den høie Commission ved dens meget ærede Skrivelse har tilkiendegivet mig at ville overdrage mig, reiser jeg tilbage til Rom for der nærmere efter Omstændighederne at arrangere mine Sager – og da vil det være tids nok at være betænkt paa Anskaffelse af Arbeidere til Marmorets Behandling. – Til Udførelsen af Stukarbeidet behøver jeg ingen videre Hielp end den af Commissionen foreslaaede Italiener som opholder sig i Khvn. –
Jeg har ingensinde kunnet omtvivle at Commissionen jo vilde finde det overenstemmende med Billighed at Reiseomkostningerne, samt den faste aarlige Gage jeg som Professor ved Academiet St Lucca her og som jeg taber ved at forlade Rom, vorder mig gotgiordt i Khvn. – Jeg kan imidlertid med Henhold til Commissionens Brev ikke undlade at giøre den opmærksom paa at mit Tab ved Academiet St Lucca naar jeg forlader Rom for at gaae til Khvn, for kort el. lang Tid, under alle Omstændigheder, ikke er midlertidigt men bestandigt. – Academiets Statutter tilstaaer ikkun høist eet Aars Fraværelse for dets Medlemmer. Under længere Ophold taber det fraværende Medlem sin Post og med den sin Gage. Skal jeg som Hensigten er virke i Khvn, da er dette Tab mig uundgaaeligt for bestandig. –
Men saavel denne Sag som og Udredelsen af de Omkostninger der vil være forbunden med min Reise, hvilke jeg umueligen kan forud bestemme kunne beroe indtil jeg ved min Ankomst til Khvn derom kan nøjagtigen opgive det Fornødne til Allerunderdanigst Forestilling –

Rom d 8 April 1813 – A T.
General Comment

Der findes yderligere to brevudkast til tidligere versioner af visse passager i dette udkast. Den ene er mere fragmentarisk, det andet i højere grad tættere på nærværende.

Archival Reference
m28, nr. 60
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis Peder Malling
Subjects
Sojourn in Denmark, 1819-20 · Requests to Come to Denmark (until 1819)
Last updated 11.11.2014 Print