The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1239 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

8.4.1813 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original [Translation]

[papiret mangler]
for Slo[ttets] [papiret mangler]
førelse, h [papiret mangler]
Deres Høihed har den Bevaagenhed at melde mig i Deres Brev at De vilde ansee det som et Beviis paa min Tiltroe om jeg vilde medele Dem naadigst Prins min Fodring for at tiltræde min Reyse til Kiøbenhavn, og som De naadigst vilde bidrage til Deres Udførelse, Hvor gerne aabner jeg ikke mit Hjerte for Dem ædle Prinds og forsikker at jeg aldelles engen fodering vilde forlange dersom jeg ikke for immer tabte min aarlige Zalung ved S. Luca af 300 Scudi
[Herunder er teksten gengivet efter Thiele II, p. 230-231]
[...] skulde kunne udholde Climatet.
Hvorledes skulde jeg vente at Comissionen vilde indrømme en simpel Arbeider hvad jeg neppe selv, forsaavidt det beroede paa Den alene, kunde giøre Fordring paa.
Overalt anseer jeg det eiheller aldeles fornødent at føre slige Kunstarbeidere fra Italien Malere have i Kbvn der og vil kunne levere Arbeide i Fresco, naar kun Grunden er rigtig prepareret hvorpaa der males, – og Etats R. Hansen vil sikkerligen sørge for Stukarbeidere
Med Hensyn til den sig stedse forøgende Samling af antique Ornamenters Afstøbning i Gibs bestemt for Kunstacademiet som D. H. gunstigen tillader at tilføie en Afstøbning af Mars og Iason, skal jeg efter Deres Ordre nærmere tale med Br: Schubart om Skibsleilighed for Transporten, som paa denne Maade sikkert vilde meget lette Omkostningen fremfor naar Samlingen førtes over Land.
Nærmere skal jeg ifølge D. Hs Befaling meddele Dem Underretning om Omkostningens Beløb for Afstøbningen.
Oprigtigen har jeg nu Naadigste Prinds udøst mit Hierte for Dem til Bevis paa den fuldeste Tillid De selv ved en uskrømtet Deeltagelse har givet Anledning til – Min Beslutning er urokkelig og jeg glæder mig i Tanken om igien at see mit Fædreland som jeg saa længe har savnet, at bringe det mit Offer, at stræbe efter at fyldestgiøre min Konges Fordring at virke til dets Hæder, og at virke i den Kreds D: H. i Deres høie Kald maatte anbetroe mig til Formaal for Kunstens almennyttige Udbredelse


Rom d. 8 April 1813
underdanigst
A T:
General Comment

Den tilknyttede faksimile gengiver kun den øverste del af teksten, resten er gengivet fra Thieles trykte udgave.

Archival Reference
C145v
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 229-231.
Subjects
Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Sojourn in Denmark, 1819-20 · Plaster Casts, Antique · Plaster Casts, Thorvaldsen's Works · Requests to Come to Denmark (until 1819)
Works
Last updated 25.04.2016 Print