8.4.1813

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Christian 8.

Recipient’s Location

København

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

[papiret mangler]
for Slo[ttets] [papiret mangler]
førelse, h [papiret mangler]
Deres Høihed har den Bevaagenhed at melde mig i Deres Brev at De vilde ansee det som et Beviis paa min Tiltroe om jeg vilde medele Dem naadigst Prins min Fodring for at tiltræde min Reyse til Kiøbenhavn, og som De naadigst vilde bidrage til Deres Udførelse, Hvor gerne aabner jeg ikke mit Hjerte for Dem ædle Prinds og forsikker at jeg aldelles engen fodering vilde forlange dersom jeg ikke for immer tabte min aarlige Zalung ved S. Luca af 300 Scudi
[Herunder er teksten gengivet efter Thiele II, p. 230-231]
[...] skulde kunne udholde Climatet.
Hvorledes skulde jeg vente at Comissionen vilde indrømme en simpel Arbeider hvad jeg neppe selv, forsaavidt det beroede paa Den alene, kunde giøre Fordring paa.
Overalt anseer jeg det eiheller aldeles fornødent at føre slige Kunstarbeidere fra Italien Malere have i Kbvn der og vil kunne levere Arbeide i Fresco, naar kun Grunden er rigtig prepareret hvorpaa der males, – og Etats R. Hansen vil sikkerligen sørge for Stukarbeidere
Med Hensyn til den sig stedse forøgende Samling af antique Ornamenters Afstøbning i Gibs bestemt for Kunstacademiet som D. H. gunstigen tillader at tilføie en Afstøbning af Mars og Iason, skal jeg efter Deres Ordre nærmere tale med Br: Schubart om Skibsleilighed for Transporten, som paa denne Maade sikkert vilde meget lette Omkostningen fremfor naar Samlingen førtes over Land.
Nærmere skal jeg ifølge D. Hs Befaling meddele Dem Underretning om Omkostningens Beløb for Afstøbningen.
Oprigtigen har jeg nu Naadigste Prinds udøst mit Hierte for Dem til Bevis paa den fuldeste Tillid De selv ved en uskrømtet Deeltagelse har givet Anledning til – Min Beslutning er urokkelig og jeg glæder mig i Tanken om igien at see mit Fædreland som jeg saa længe har savnet, at bringe det mit Offer, at stræbe efter at fyldestgiøre min Konges Fordring at virke til dets Hæder, og at virke i den Kreds D: H. i Deres høie Kald maatte anbetroe mig til Formaal for Kunstens almennyttige Udbredelse


Rom d. 8 April 1813
underdanigst
A T:

Oversættelse af dokument

[paper missing]
for the palace’s [paper missing]
execution, h [paper missing]
Your Highness has the favour to inform me in your letter that you would regard it as a proof of my confidence if, gracious Prince, I would inform you of my demands in order to start my journey to Copenhagen, and that you most gracefully would contribute to their execution. I shall be glad to open my heart to you, noble Prince, and assure you that I should demand nothing at all if I did not for ever lose my annual pay at S. Lucca of 300 Scudi.
[Below the text has been written after Thiele II, p. 230 – 231]
[...] should be able to stand the climate.
How should I expect the Building Commission for Christiansborg Palace to grant a simple worker what I hardly myself could demand, in so far as it was up to them alone to decide.
Altogether I do not find it necessary to bring such art workers from Italy, painters can be had in Copenhagen who will be able to deliver work in fresco if only the ground on which they paint has been correctly prepared, – and Etatsråd [Titular Councillor of State] Hansen will assuredly see to stucco workers.
As regards the ever increasing collection of casts of antique ornaments intended for the Academy of Fine Arts to which Your Highness favourably permits to add a cast of Mars and Jason I shall after your orders again speak to Baron Schubart about shipping opportunity for the transport, which in this way would lessen the expenses rather than when the collection was dispatched by land.
According to Your Highness’ orders I shall again inform you about the sum of the expenses for the cast.
Noble Prince, I have now sincerely unburdened my heart to you as proof of the greatest confidence you have given rise to by your genuine interest – My decision is unyielding and I take pleasure in the thought again to see my native land which I have missed for so long, to bring it my sacrifice, to strive to fulfil the demand of my King to be active in its honour and to be active in the sphere Your Highness in your dedication might assign me for the purpose of extension of public utility art.


Rome, April 8th 1813
Most humbly,
A T:


[Translated by Karen Husum]

General Comment

Den tilknyttede faksimile gengiver kun den øverste del af teksten, resten er gengivet fra Thieles trykte udgave.

Document Type

Egenhændigt udkast

Archival Reference

C145v

Thiele

Gengivet hos Thiele II, p. 229-231.

Subjects

Works

C145r Gravmæle over Johann Philipp Bethmann-Hollweg, 1813, inv.nr. C145r
C145v Den døende Johann Philipp Bethmann-Hollweg rækkes en æreskrans af sin bror, 1813, inv.nr. C145v

Last updated 25.04.2016