6.2.1835

Afsender

Hermann Ernst Freund

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med dækpapir, hvor et aftryk af et portræt i profil træder igennem.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: S: T:I / Til / Hr Etatsraad A: Thorvaldsen / a Roma.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Elisa Paulsens medgift er bragt i orden ved Jonas Collin. Af Thorvaldsens hjemsendte kunstværker er ikke et eneste i marmor blevet beskadiget. Alexanderfrisen er placeret i tre rum på Christiansborg Slot og afventer Thorvaldsens komme. Ligeså Kristus-figuren, jf. A82, der endnu befinder sig i sin kasse i Vor Frue Kirke. Af den store terrakotta-figurgruppe til Vor Frue Kirkes trekantgavl er der sket mindre ødelæggelser: Johannes Døberen, jf. A59, har brækket halsen, men den kan uden videre repareres; med hensyn til En søn med sin far, jf. A61, og En jæger, jf. A67, så er benene knuste, og Freund anbefaler, at helt nye underdele udføres i terrakotta i Rom og sendes til København ved næstkommende lejlighed. De resterende kunstværker er bragt til Thorvaldsens ny-indrettede atelierer på Charlottenborg, hvor publikum kan se dem. G.F. Hetsch har vundet den af Kunstforeningen udskrevne konkurrence om et skulptur-museum på Marmorkirkens grund. Her kunne man opbevare Thorvaldsens kunstværker for “Evigheden”.

Dokument

Kjøbenhavn 6.t Febr 1835

Gode Thorvaldsen!

Deres Skrivelse af 7 Aug[u]st f.a.II har jeg modtagen. Da Deres PengeanligedeIII ere bragt ved CollinsIV Godhed i Orden, saa vil jeg ikke berøre samme vider. Hvad Deres hidsendte ArbeiderV angaar saa ere samme ikke alle got ankommen men og got conserveret, jeg siger got, Thi, der er die Statuer i TerakottaVI og HestenVII undtagne, saa er ikke en Eneste Marmor ikke en Eneste Gibsafstøbning bleven beskadigt.

Deres Friis[e]VIII er udpakket og staar paa Christiansborg Slott i 3de ved siden af hina[n]den lig[g]e[n]d[e] VærelserIX[.] Den venter paa DemX for at kunde antage sin Plads samme sted. Deres Christus FigurXI staar indpakket enu i Fruekirke, og venter ligeledes paa Dem for at kunde indtage sin Plads vor Die ønsker Det. Den knælende EngelXII der var bragt til Fruekirke er efter Deres ØnskeXIII bragt til CharlottenborgXIV til Deres AtilgerneXV til Die andre Marmorarbeider.

Deres Terakotta FigureXVI til Frongtongen har jeg med største omhu udpakket og sat i Omgangen bagved Alteret i Fruekirke. Af disse Figure ere den store Gruppe den gl Mand og den Muse der knuer sig til hamXVII saa og JægerenXVIII meget beskadigt. Omskjønt dog jeg havede udpakket samme saa helt og holden paa di knuste ben maate jeg dog tage Staklerne fra hinande for at henlæges. Det vil være best, at lade udføre i Tærakotta det underste Stükke af den nævt Grupe og af Jægeren ligeledes det underste Stükke i Rom og sende samme ved LeilighedXIX til Foraaret[.] Johannes FigurenXX er Halsen brokken men ikke vider knust saa den kan forenes igen uden vider for resten alt anden conserveret. –

Pa Charlottenborg ere GibsFigureneXXI henhøre[n]de til Frongtg, Figuren af Carlotte AmaliaXXII og Deres smaa Basrileves udpakke og opstillet for Publikumet i Deres dertil indrettede AtilgeerneXXIII ligeledes. MarsXXIV, MerkurXXV[,] den knæle[n]de EngelXXVI[,] DøbefongXXVII, 3 Ganimeder 2.d staae[n]deXXVIII og den ene der giver Ørnen at drikkeXXIX[,] die 4 Ru[n]de BasriljewXXX[,] Marmorbysterne[,] NattenXXXI ec c:XXXII alt opstillet i Deres AtiljerseXXXIII. Die øvrige Marmorarbeider som BasriljevsXXXIV til Fruekirke[,] den anden Gruppe af GanimedXXXV staar indpakkett inu sammested. ligeledes Kaaber men Malerier hos LundXXXVI Plassert i Deres Værelserne – HestenXXXVII har jeg udpakke og med Omhu henlagt i Deres AtiljereXXXVIII og som got kan samles da kun et støkke af Hestens Halle er knust –

Det er alt hvad jeg kan sige om Deres Arbeider – Undskul hvis jeg ikke alt har udrettet efter Deres Ønske og forventning, paa en god Vilje har det i Sandhed ikke mangle.

KunstforeningeXXXIX har i Forrigaaer given til Opgave at benytte Marmorkirkens Ruiner til et Museum for BilhugerarbeiderXL og især med Hensyn til Deres Arbeider. Prisen var 200 SpXLI og HetschXLII har vunden Summen og til manges Glæde for Publikum med det Ønske at samme maatte kunde udføres til dette Brug for Deres herlige Verkers opebevaring for Evigheden – Deres nærværelse vilde vist ikke liden bidrage til at fremme Sagen – Til slutning af Disse Linjer følger die beste Ønsker for Deres Vel. hvad mig selv angaar da er jeg vel og anvender die her MillerXLIII Forhold og Naturen har ladet være mig eier af, til Kunstens og Kunstneres Fremme.

Lev Vel – Deres hengivne H Freund.

Oversættelse af dokument

Copenhagen, February 6th 1835

Kind Thorvaldsen!

I have received your letter of August 7th last year. As your money matter has been managed by Collin’s kindness, I shall not refer to it further. As for your works which have been sent to this place they have not all arrived well, but they have been well preserved, I say well because, except for the statues in terra-cotta and the horse, not one marble and not one plaster cast has been damaged.

Your frieze has been unpacked and is at Christiansborg Palace in three rooms next to each other[.] It is waiting for you to get its place. Your Christ figure is still packed up in the Church of Our Lady and is also waiting for you to take its position where you wish. The kneeling angel which had been brought to the Church of Our Lady has according to your wish been taken to Charlottenborg to your workshop to the other works in marble.

Your terra-cotta figures for the fronton I have unpacked with the greatest care and placed it in the turn behind the altar in the Church of Our Lady. Of these figures the large group The old man and the muse pressing up to him and the Hunter are much damaged. Even though I had unpacked them entirely on the crushed legs I had to separate the poor things to be put away. The best thing would be to have the lower part of the said group executed in terra-cotta in Rome and also of the hunter and send them here in spring when there is an opportunity. On the figure of John the neck is broken but not much crushed so it can be united with the rest which is well preserved. –

At Charlottenborg the plaster figures for the fronton, the figure of Carlotte Amalia and your small bas-reliefs have been unpacked and placed for the public in your workshops which have been arranged for this. Mars, Mercury[,] the kneeling angel[,] the baptismal font, 3 Ganymedes, 2 standing and the one who is giving the eagle to drink[,] the 4 round bas-reliefs[,] the marble busts[,] the Night ec c: all has been placed in your workshop. The other works in marble as the bas-reliefs for the Church of Our Lady[,] the other group of Ganymede are still packed up at the same place. As well as cloaks but paintings at Lund’s are placed in your rooms – the horse I have unpacked and carefully placed in your workshop, it can be assembled as only a part of the horse’s tail has been crushed –

This is all I can say about your works – Forgive me if I have not managed everything according to your wish and expectations, it has truly not been for lack of good will.

Last year Kunstforeningen set the task of making use of the ruins of the Marble Church for a museum for sculptures particularly with regard to your works. The prize was 200 Sp and Hetsch has won the sum and to the joy of the public with the wish that this could be executed for the use of keeping your wonderful works for eternity – your presence would rather help to forward matters – For a finishing of these lines the best wishes for your health follow. As for me I am well and use the milder situation and what nature has let me be in possession of to art’s and artists’ promotion.

All the best – Yours affectionately H Freund.

[Translated by Karen Husum]

Arkivplacering

m20 1835, nr. 4

Emneord

Personer

Værker

A67 En jæger, 1821-1822, inv.nr. A67
A59 Johannes Døberen , 1821-1822, inv.nr. A59
A60 En ung mand, 1821-1822, inv.nr. A60
A61 En søn med sin far, 1821-1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sin søn, 1821-1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, 1821-1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, 1821-1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, 1821-1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, 1821-1822, inv.nr. A66
A68 To børn, 1821-1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sit barn, 1821-1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, 1821-1822, inv.nr. A70
A125 Hest , 1822-1823, inv.nr. A125
A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1812, inv.nr. A503
A82 Kristus, 1821, inv.nr. A82
A112 Dåbens engel knælende, 1827-1828, inv.nr. A112
A164 Caroline Amalie, 1827, inv.nr. A164
A6 Mars og Amor, 1862, inv.nr. A6
A873 Merkur som Argusdræber, 1818, inv.nr. A873
A42 Ganymedes skænker i skålen, 1816, inv.nr. A42
A854 Ganymedes rækker skålen, 1804, inv.nr. A854
A44 Ganymedes med Jupiters ørn, 1817, inv.nr. A44
A557 Kristi dåb, 1820, inv.nr. A557
A558 Den hellige nadver indstiftes, 1820, inv.nr. A558
A555 Døbefont, Kristi dåb, 1805-1807, inv.nr. A555,1
A555 Døbefont, Maria med Jesus og Johannes, 1805-1807, inv.nr. A555,2
A555 Døbefont, Tre svævende engle, 1805-1807, inv.nr. A555,3
A555 Døbefont, Kristus velsigner børnene, 1805-1807, inv.nr. A555,4
A901 Natten, 1815, inv.nr. A901
A902 Dagen, 1815, inv.nr. A902
A324 Nemesis og Jupiter, 1810, inv.nr. A324
A321 Herkules og Hebe, 1829-1840, inv.nr. A321
A322 Hygieia og Æskulap, 1838-1840, inv.nr. A322
A323 Minerva og Prometheus, 1840, inv.nr. A323

Kommentarer

 1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

 2. Jf. brev af 7.8.1834 fra Thorvaldsen til Hermann Ernst Freund.

 3. Jf. dokumenter vedrørende emnet Elisa Paulsens medgift.

 4. Den danske embedsmand og jurist Jonas Collin.

 5. Jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 6. Johannes Døberens prædiken, terrakotta, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. A64, A63, A62, A61, A60, A59, A65, A66, A67, A68, A69, A70, og jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 7. Hest, del af Poniatowski-monumentet, gipsafstøbning, jf. A125.

 8. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot, jf. A503, jf. artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 9. Jf. dokumenter vedrørende emnet Christiansborg Slot, Mellemværelset (Thorvaldsens Gemak).

 10. Thorvaldsen planlagde at rejse til København i efteråret 1832, men hjemturen blev udsat gentagne gange og først påbegyndt den 5.8.1838.

 11. Kristus, marmor, Vor Frue Kirke, København, jf. A82.

 12. Dåbens engel knælende, marmor, Vor Frue Kirke, København, jf. A112.

 13. Jf. brev af 21.12.1833 fra Thorvaldsen til Just Mathias Thiele.

 14. Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg Slot, jf. artiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

 15. Dvs. atelierer.

 16. Johannes Døberens prædiken, terrakotta, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. A64, A63, A62, A61, A60, A59, A65, A66, A67, A68, A69, A70, og jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 17. Her må være tale om den figurgruppe, der i dag kaldes:
  En søn med sin far, terrakotta, jf. A61 og C.F. Hansens brev af 16.8.1834.

 18. En jæger, terrakotta, A67, jf. også C.F. Hansens brev af 16.8.1834.

 19. Jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1835.

 20. Johannes Døberen, terrakotta, jf. A59.

 21. Kun syv af i alt tolv figurer til Johannes Døberens prædiken blev 1833 hjemsendt i gips til Kunstakademiet i København, nemlig: A59, A60, A61, A62, A65, A67, A69, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 22. Caroline Amalie, jf. A164, jf. dokumenter vedrørende emnet Portrætstatuen af Caroline Amalie.

 23. Dvs. atelierer.

 24. Mars og Amor, marmorversion, A6.

 25. Merkur som Argusdræber, marmorversion, A873.

 26. Dåbens engel knælende, marmor, Vor Frue Kirke, København, jf. A112.

 27. Døbefont, marmorversion, Reykjavik Domkirke, Island, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4.

 28. * Ganymedes rækker skålen, marmorversion, A854.

 29. Ganymedes med Jupiters ørn, marmor, A44.

 30. * Nemesis og Jupiter, marmorversion, A324.

 31. Natten, marmorversion, jf. A369.

 32. Dagen, marmorversion, jf. A370.

 33. Dvs. atelierer.

 34. * Kristi dåb, marmor, Vor Frue Kirke, København, jf. A557.

 35. Ganymedes med Jupiters ørn, marmor, ukendt opholdssted, jf. A44.

 36. Den danske maler J.L. Lund.

 37. Hest, del af Poniatowski-monumentet, gipsafstøbning, jf. A125.

 38. Dvs. atelierer.

 39. Se Kunstforeningen af 1825.

 40. Jf. dokumenter vedrørende emnet Thorvaldsens Museum på Marmorkirkens grund, forslag til.

 41. Dvs. rigsbankdaler specier.

 42. Den tyske arkitekt G.F. Hetsch.

 43. Dvs. mildere.

Sidst opdateret 12.06.2020