Arkivet, Thorvaldsens Museum

Bestillingen til Vor Frue Kirke

DENNE REFERENCEARTIKEL ER UNDER UDARBEJDELSE

C.F. Hansens arkitektur

C.F. Hansen: Vor Frue Kirke, København, 1810-1826, beskåret
C.F. Hansen, Vor Frue Kirke, København, 1811-1829.

Vor Frue Kirke i København blev indviet første gang pinsedag 7.6.1829, og anden gang palmesøndag 24.3.1839, da med den fuldendte udsmykning.


Thorvaldsens kunst til kirken

Vandringen til Golgatha, i apsisbuen

Bertel Thorvaldsen, _Vandringen til Golgatha_, marmor, apsisrundingen i Vor Frue Kirke, originalmodel, 1839-1840
Bertel Thorvaldsen, Vandringen til Golgatha, marmor, apsisrundingen i Vor Frue Kirke, originalmodel, 1839-1840, jf. A560.


Kristus, på alteret

Kristus
Bertel Thorvaldsen, Kristus, 1839, marmor, Vor Frue Kirkes apsis, originalmodel, 1821, jf. A82.


Dåbens engel knælende, foran alteret

Dåbens engel knælende
Bertel Thorvaldsen, Dåbens engel knælende, 1839, marmor, koret i Vor Frue Kirke, originalmodel, 1827-1828, jf. A112.


De tolv apostle, i skibet

Peter
Bertel Thorvaldsen, Peter, 1839, marmor, Vor Frue Kirke, originalmodel, 1821, jf. A86
Paulus
Bertel Thorvaldsen, Paulus, 1839, marmor, Vor Frue Kirke, originalmodel, 1821, jf. A103
Matthæus
Bertel Thorvaldsen, Matthæus, 1839, marmor, Vor Frue Kirke, originalmodel, 1822, jf. A87
Simon Zelotes
Bertel Thorvaldsen, Simon Zelotes, 1839, marmor, Vor Frue Kirke, originalmodel, 1824, jf. A101
Johannes
Bertel Thorvaldsen, Johannes, 1839, marmor, Vor Frue Kirke, originalmodel, 1824, jf. A89
Bartholomæus
Bertel Thorvaldsen, Bartholomæus, 1839, marmor, Vor Frue Kirke, originalmodel, 1824, jf. A99
Jakob den Yngre
Bertel Thorvaldsen, Jakob den Yngre, 1839, marmor, Vor Frue Kirke, originalmodel, 1824, jf. A91
Jakob den Ældre
Bertel Thorvaldsen, Jakob den Ældre, 1839, marmor, Vor Frue Kirke, originalmodel, 1821, jf. A98
Philip
Bertel Thorvaldsen, Philip, 1839, marmor, Vor Frue Kirke, originalmodel, 1824, jf. A93
Thomas
Bertel Thorvaldsen, Thomas, 1839, marmor, Vor Frue Kirke, originalmodel, 1821, jf. A96
Judas Thaddæus
Bertel Thorvaldsen, Judas Thaddæus, før 1848, marmor, Vor Frue Kirke, originalmodel, 10.4.1842, jf. A105
Andreas
Bertel Thorvaldsen, Andreas, før 1848, marmor, Vor Frue Kirke, originalmodel, 1.3.1842, jf. A108


Caritas og Barnets skytsengel, i skibet ved indgangen

Caritas
Bertel Thorvaldsen, Caritas, u.å., marmor, Fattigblokken, Vor Frue Kirkes kirkeskib til venstre for indgangen, originalmodel, 1810, jf. A598
Bertel Thorvaldsen: Barnets skytsengel, 1838
Bertel Thorvaldsen, Barnets skytsengel, u.å., marmor, Skoleblokken, Vor Frue Kirkes kirkeskib til højre for indgangen, originalmodel, 1838, jf. A596


Den hellige nadver indstiftes, i søndre skriftestol

Den hellige nadver indstiftes
Bertel Thorvaldsen, Den hellige nadver indstiftes, opsat 1844, marmor, Vor Frue Kirke, originalmodel, 1820, jf. A558.


Kristi dåb, i nordre skriftestol

Kristi dåb
Bertel Thorvaldsen, Kristi dåb, u.å., marmor, Vor Frue Kirke, originalmodel, 1820, jf. A557.


Indtoget i Jerusalem, på facaden

Indtoget i Jerusalem
Bertel Thorvaldsen, Indtoget i Jerusalem, marmor, over hovedindgangen til Vor Frue Kirke, originalmodel, 1839-1840, jf. A559.


Johannes Døberens prædiken, i facadens gavlfelt

Johannes Døberen
Bertel Thorvaldsen, Johannes Døberens prædiken, bronze, Vor Frue Kirkes trekantgavl, originalmodeller, 1821-1822, jf. En liggende dreng, A64, En gammel skriftklog, A63, En mor med sin søn, A62, En søn med sin far, A61, En ung mand, A60, Johannes Døberen, A59, En dreng, A65, En farisæer, A66, En jæger, A67, To børn, A68, En mor med sit barn, A69, En hyrde, A70.


Thorvaldsens ikke-realiserede kunst til kirken

Kandelabre, til alteret

Kristus, indtegnet i alteret i Frue Kirke
C.F. Hansen med påtegning af Bertel Thorvaldsen, Kristus i alteret i Vor Frue Kirke, samt to kandelabre, ca. 1821, C230.

Thorvaldsen havde modtaget bestilling på to kandelabre i marmor. Disse skulle flankere Kristus-figuren. Det blev dog ikke Thorvaldsen, men i stedet den tyske arkitekt G.F. Hetsch, der i samarbejde med den danske bronzestøber Jørgen Dalhoff, 1828 udførte, ikke to, men fire store kandelabre i bronze til alteret i Vor Frue Kirke, jf. D828. Disse bronzekandelabre blev udført med inspiration fra to romerske kandelabre, der fandtes som gipsafstøbninger i Kunstakademiets samling.

G.F. Hetsch, kandelaber, tegning, Thorvaldsens Museum, inv.nr. D 828 Gipsafstøbning efter romersk kandelaber, Statens Museum for Kunst, inv.nr. KAS1606


Sibyller og profeter, til facaden

Sibylle fra Cumae
Bertel Thorvaldsen, Sibylle fra Cumae, ca. 1820, A58, muligvis skitse til kolossalstatue til Vor Frue Kirkes indgangsportal
Sibylle fra Erythra
Bertel Thorvaldsen, Sibylle fra Erythra, ca. 1820, A57, muligvis skitse til kolossalstatue til Vor Frue Kirkes indgangsportal

C.F. Hansen havde foreslået, at de fire evangelister Markus, Matthæus, Lukas og Johannes flankerede Vor Frue Kirkes indgangsportal. Thorvaldsen mente, at gammeltestamentlige sibyller og profeter, der havde spået Kristus’ komme, var en bedre løsning – også for ikke at skulle gentage de figurer, der i forvejen var blandt apostlene (dvs. Matthæus, jf. A87, og Johannes, jf. A89).

C.F. Hansen bifaldt Thorvaldsens idé, men den – eller rettere sibyllerne – blev nedstemt af gejstligheden:

“De har fuldkommen ret at det vilde være mere Passende at vælge andre Figurer i Nidskerne udvendig i stæden for Evangelisterne, hvor af 2de. som Apostler kommer indvendig i Kirken, Mens Sübiller vil vores Gejstlighed ey kiendes ved, – det er derfor faldet mig ind, om man ikke kunde tage de 4re store Propheter, Jeseias, Jeremias, Hesekiel og Daniel?”

Thorvaldsen arbejdede først i 1842 videre med ideen om profeterne og tegnede udkast til statuerne. Billedhuggeren viste fire af disse skitser til Ludvig Müller i januar 1842, hvilket Müller omtalte i sin rapport hjem til Danmark, hvor han højst sandsynlig gengiver Thorvaldsens koncept:

[...] Figurerne [ville] blive riigt drapperede, Hovedet tilhyllet eller bedækket med et Slags Turban, med Pergaments-Ruller i Hænderne, fremstilte i forskiellige Momenter: een eftertænkende, een skrivende, een læsende, een talende, men uden særegne Attributer.

De fire udkast, som Müller fik forevist, er sandsynligvis identiske med følgende tegninger:

Profet
Sandsynligvis Esajas – eftertænksom, C1090
Profet
Sandsynligvis Jeremias – skrivende, C1092
Profeten Esekiel
Ezekiel – læsende, C1087
Profeten Daniel
Daniel – talende, C1089

Thorvalsen imidlertid kom aldrig til at udføre profetskulpturer til kirkens indgangsportal. Det blev i stedet H.W. Bissens, Moses, 1853, og J.A. Jerichaus David, 1852-1858, der blev opstillet henholdsvis til højre og venstre for indgangsportalen.


Martin Luther og Philipp Melanchthon, til forhallen

Martin Luther Philipp Melanchton
Martin Luther Philipp Melanchton
Hovedet af Martin Luther
Martin Luther


Vor Frue Kirke som et Thorvaldsens Museum

”[Kirkebygningskommissionen] glæder sig ved at kunne see den Tid imøde, da Kirken, som nu er istand til at modtage og prydes med de Skatte, som fra Deres Mesterhaand kunne ventes, derved vil blive et Mindesmærke baade for Deres sjældne Kunst og for Deres ædle Iver til at tænke og virke for Fædrenelandet og dets Ære.
Man er forvisset om, at ligesom Kirken vil have sine Hovedprydelser fra Deres Mesterhaand alene, saa vil den ogsaa blive i Norden et værdigt Minde om Deres udmærkede vidtomfattende Talenter.”

Brev af 28.11.1826 fra Kirkebygningskommissionen til Thorvaldsen.

“Ogsaa skal den [Vor Frue Kirke], da den baade i det Indvortes og det Udvortes faaer sine Hoved-Prydelser ene og alene fra Deres Haand, blive i Fremtiden et hæderligt som et herligt Musee for Kunstarbeider fra den Mand, hvis Navn altid vil staae saa høit i Sculpturens Kunsthistorie.”

Brev af 10.4.1827 fra Kirkebygningskommissionen til Thorvaldsen.

“Og Gud ved om ieg [C.F. Hansen] nu Oplever det herlige syn at see dette Aandelige Kunst Museum, der vil Indbefatte de herligste Arbeider af Europas første Billethugger, ferdig?”

Brev af 7.5.1827 fra C.F. Hansen til Thorvaldsen.

“Vor Frue Kirke blev da et Musæum for Thorvaldsens Kunstværker og for dem alene, og denne Commission vilde agte sig lykkelig ved at have havt Bestyrelsen af et saadant herligt Musæum i Norden, som sikkert vilde drage Fremmede til Kjøbenhavn, for at beskue en saadan Sjeldenhed.”


Brev af 8.7.1828 fra Kirkebygningskommissionen til Thorvaldsen.

Referencer

Sidst opdateret 12.10.2018