17.6.1832

Afsender

C.F. Hansen

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Uddyber nogle forhold omkring bestillingerne til Christiansborg Slot og Vor Frue Kirke: Hansen vedlægger en koloreret tegning, der viser, hvordan han har tænkt sig at indrette det gemak på Christiansborg, hvor Alexanderfrisen, jf. A503, skal opsættes. Han udbeder sig Thorvaldsens mening om indretningen og foreslår en opstilling af yderligere fire af hans skulpturer; Merkur som Argusdræber, jf. A5,Venus med æblet, jf. A12, samt to andre efter Thorvaldsens eget valg. Fra arkitekt Friis har Hansen fået underretning om, at Kristus, jf. A82, Dåbens engel knælende, jf. A112, og figurgruppen Johannes Døberens prædiken, jf. A59-A70, snart er færdige. Det smerter Hansen at tænke på, at han ikke når at se gips-apostlene i Vor Frue Kirke erstattet af marmorversioner, førend han dør, fordi kirken ikke har råd til at købe dem. Han foreslår Thorvaldsen at lade de par marmorversioner, der nu er hugget, opstille i kirken, for sidenhen, efterhånden som man får råd, at hugge de resterende. Sluttelig bringer Hansen en større sag på banen, nemlig udsmykningen af riddersalen på Christiansborg Slot. Her ønsker Hansen en frise af betydelig længde, og han fisker efter om Thorvaldsen vil påtage sig opgaven med at komponere den.

Dokument

Høystærede Ven!

Uagtet at De i SkrivelseI fra Slotsbygnings CommissionenII, og Frue Kirke CommissionIII, har fundet mit Navn der vidner om Vores fællets Høyagtelse og Ønsker, i hensehende til de Arbeider der fra Deres Mesterhaand skulde Pryde de under sammes Bestyrelse staaende vigtige Bygnings ArbeiderIV, Saa vil De dog tillade at jeg Venskabelig yttrer mine Tanker nærmere om de Gienstande der fortrinlig maa Interessere mig. Hvad Slottet betreffer, da Arbeides der nu paa Riddersalens invendige Decoration, og det er Dem bekiendt min høystærede Ven, at det GemakV der fører til samme er det hvori Deres herlige BasrelieffVI skal anbringes. Vi bør derfor være Enige, om dette Gemaks øvrige Decoration, hvorfor ieg udbeder mig Deres indsigtsfulde Mening over hosfølgende liden TegningVII, der viiser hvorledes ieg har tænkt mig samme. En vær Architektonisk Decoration med rige Orneringer vilde i mine Tanker her være upassende, og ikke staa i Harmonie med et saa udmærket Kunstværk som denne Frise. Jeg har derfor tænkt mig Vægene med en Simpel blaalig Gibs Marmor og allene Dørene pa[a] de 2de lange Sider rigt Forziret med Bronce Ornamenter og midtimellem samme en Marmor Statu[e], lige som ved ende Vægen lige overfor Vinduerne 2de Statuer en paa vær side af Nisken hvor i Kakkelovnen kommer, Blafonden skulde være Simple Chaisonger med en omløbende Gesims af blodt et par Ornerede Glider. Til de 4r. Statuer kunde vælges Deres MercurVIII og VenusIX, Og til de 2de andre vilde man overlade Valget til Dem, for at Componere et par her til passende nye Statuer. Da paa denne maade dette Gemaksprydelse allene bestod af Arbeider fra Deres Mesterhaand, dersom dette mit Forslag finder min Høystærede Vens Bifald, Saa haver ieg Indrette[t] det efter denne Hoved Idé, Og da ry[g]tet siger at Basrelieffen skal være saa vidt fremmet at den snart kunde Ventes, saa kunde der begyndes med at Opsette den, da Statuerne alletidsens senere ligesom de bliver ferdig kunde Opstilles. For at Maalene af de 4re Sider nøye kan stemme med Basrelieffens Længder vedføyer ieg en Dansk Fod tillige med Rommersk Palme, ligesom ieg og maa udbede mig Høyden af samme, snarest muelig, for at kunde indrette Gesimsen derefter.
Nu henvender ieg mig til Frue KirkeX. Med glæde har ieg af FriesXI fornummet at Christus FigurenXII snart nermer sig Fuldendelsen. Og at DøbefondenXIII allerede har opnaaet samme, ligesom og at det skal gaa efter Ønske med BasrelieffenXIV til Fontongen i hovet Portalet af Brendtleer. Jeg vilde ønske at De saa hvilken herlig Virkning Deres ApostlerXV giør, og hvor smertelig er det ikke for mig at ieg ey tør haabe at see disse (i det mindste nogle af dem) i Marmor, forinden ieg forlader denne Verden, det vilde krænke mig at høre naar samme hvoraf, efter rygtet, allerede nogleXVI skal være ferdig, gik andenstedshenXVII. Mens hvor finder man Brød i Ørken, Kirken er fattig og Tallet 12. er Stort om vie end og kunde faa KongenXVIII til at lade den til Kirkens Bygning paabudne Afgift endnu vedblive nogen Tid, saa vilde dog denne ubetydelige Aarlige Indtægt længe ey være tilstrækkelig for at see dette mit kiæreste Ønske opfyldt i min Leve Tiid, da hvad kan ieg efter Naturens Lov vente at have tilbage, da ieg i disse Dage har oplevet min 75de AarsXIX Fødselsdag, Tillad derfor min høystærede Ven, at ieg yttrer et Ønske, som ieg ganske maa overlade til Deres Bedømmelse. Skulde De ey være villig til at overlade os et par af disse Apostler i Marmor for en bestemt Pries, der kunde omskiftes med de af Gibs, hvilke i saa tilfælde kunde afgives til KunstakademietXX? Den Forskiæl af Efeckt disse Marmor Statuer vilde frembringe, i mod de af Gibs, kunde lede til videre Fremskriden af de øvrige, om end og den Tidspunkt først skulde indtreffe naar vie bege ey mere havde Glæden der af, saa stod dog de øvrige Modeller der, for efter omstændighederne at udføres i Marmor.
Endnu har ieg en ting paa mit hierte, Ridder SalenXXI betreffende, som ieg maa udbede mig Deres raad. Jeg har tænkt mig i stæden for et fuldstændig Gesims over Colonaden, at anbringe et Basrelieff som en Frise der løb rund om over samme, mens her møder mig det store Spørsmaal ? hvem Componerer mig samme, saa den kan svare til sin Hensigt. Jeg havde tænkt paa BissenXXII, mens naar kommer han ? og ieg har hastværk med alt hvad ieg endnu vilde see Ferdig inden ieg forlader Skuepladsen. Jeg tør neppe yttre det Ønske, at De vilde give en Idé til samme, og maaske kunde den under Deres Veiledning udføres i Rom i Gibs ? Det er rigtig nok formedelst den betydelige Længde, et vidtløftig Foretagende, Tanken troer ieg kunde være Smuk ? mens vist ikke let at udføre, da det ey bør være noget almindelig Gods. Min Ven hielp mig ud af denne Forlegenhed, med Deres Indsigtsfulde raadXXIII. Jeg har i den anledning ligeledes vedlagt en SkitzeXXIV af Sale[n]s øvrige Decoration, der er AprobertXXV af KongenXXVI.
Forlad min høystærede Ven dette Brevs vidtløftighed der allene lader sig unskylde med det opmuntrende Bifald, De ved Deres tilstæde værelse herXXVII yttrede over mine øvrige Arbeider tillige med de[n] kiærlighed vie begge have for vort kiære Fædreland. Da jeg i øvrigt med den største høyagtelse og Venskab har den Ære at forblive

Deres Dem ganske hengivne

Kiøbenhavn den 17de Juni 1832

CF Hansen

P:S: i dette øyeblik ieg har sluttet denne vidtløftige Epistel, hører ieg af Prinds ChristianXXVIII, at Deres DatterXXIX skal være ForlovetXXX med en Dansk MandXXXI, hvortil ieg af hiertet Gratulerer –

Oversættelse af dokument

Esteemed friend,

Although in letter from the Building Commission for Christiansborg Palace and the Building Commission for the Church of Our Lady you have found my name, proving our joint esteem and wishes as regards the works, which from your master hand are to decorate the important buildings under the same management, you will permit me in a friendly manner to express my thoughts about the objects that especially have my interest. Regarding the Palace people are now working on the interior decoration of the Banqueting Hall and you know, my esteemed friend, that the room leading to this is the room in which your glorious bas-relief is to be placed. We should therefore agree upon the remaining decoration of this room, why I ask for your well-informed opinion of the enclosed drawing, which shows how I have it in mind. Any richly ornate architectural decoration would be unbecoming to me and not be in harmony with such an excellent work of art as this frieze. So, I have imagined the walls with a simple blue plaster marble, and only the door on the two long sides highly ornamented with bronze decorations, and in the middle between these a marble statue just as at the end wall opposite the windows two statues, one on either side of the niche, in which the stove is to be, the ceiling should be simple chaisongs [?] with an encircling cornice of only a couple of ornamented links. For the four statues your Mercury and Venus could be selected and for the other two you could be entrusted with the choice to compose a couple of new suitable statues for this. If my suggestion finds your approval this room’s ornament would only consist of works from your master hand, Sir I have arranged it according to this main idea. As it is rumoured that the bas-relief is now so far that we can expect it soon, then we could start by putting that up, as the statues could easily be placed later when they are finished. To assure that the measures of the four sides can correspond exactly with the lengths of the bas-relief I add a Danish foot as well as a Roman palm, just as I must request the height of the same as soon as possible to be able to arrange the cornice according to it. Now I turn to the Church of Our Lady. It is with pleasure I have learnt from Fries that the figure of Christ is getting nearer to its completion. And that the baptismal font has obtained the same status, just as we wish it turns out with the bas-relief for the fronton in the main portal of burnt clay. I wish you could see what glorious effect your apostles make, and how it makes me sad that I dare not hope to see these (at least some of them) in marble before I leave this world. I should resent to hear that these, of which some are said to be finished, were to go somewhere else. But where does one find bread in the wilderness. The church is poor and the figure 12 is big. If we could make the King let the prescribed duties to the building of the church continue for some time, then this insignificant annual income would not be sufficient to see this my dearest wish fulfilled in my time, as these days I have seen my 75 years birthday, then permit me my dear friend to express a request, which I must completely leave to your judgement. Would you not be prepared to let us have a couple of these apostles in marble for a certain price, which could be exchanged with those of plaster, that if so could be given to the Academy of Fine Arts? The difference of effect these marble statues would produce unlike those of plaster could lead to more progress of the others. Even if it should first happen when both of us no longer had the pleasure of this, then the other models would still be there to be executed in marble according to circumstances. I have one more thing on my mind regarding the Banqueting Hall, which I must ask your advice about. Instead of an entire cornice above the colonnade I intend to put up a bas-relief as a frieze running around above the same, but here I meet the great question? Who can compose this for me so that it can answer its purpose. I had thought of Bissen, but when will he come? And I am in a hurry with all that I yet want to see finished before I quit the scene. I hardly dare express the wish that you would give an idea for the same and that perhaps it might be made under your direction in Rome in plaster? It is indeed because of the considerable length a complicated project, I think it would be a beautiful idea? But surely not easy to carry out as it should not be common stuff. Dear friend, help me in this trouble with your well-informed advice. I have also in this connection enclosed a sketch of the Hall’s other ornament, which has been approved by the King.
Forgive me, my esteemed friend the lengthiness of this letter, which can only be excused by the encouraging approval you at your presence here expressed of my other works besides the love we both feel for our dear native land. With great esteem and friendship, I have the honour to remain yours sincerely

Copenhagen, June 17th 1832

CF Hansen

P.S. At the moment I had finished this lengthy letter I heared from Prince Christian that your daughter has become engaged to a Danish man for which I congratulate you with all my heart.

Generel kommentar

Mellemværelset på Christiansborg med forslag til anbringelse af Thorvaldsens Alexanderfrise
C.F. Hansen: Mellemværelset på Christiansborg med forslag til anbringelse af Thorvaldsens Alexanderfrise, 1832, D918.

Riddersalen på Christiansborg med forslag til anbringelse af en frise
C.F. Hansen: Riddersalen på Christiansborg med forslag til anbringelse af en frise, 1832, D919.

Arkivplacering

m17 1832, nr. 59

Thiele

Thiele III, p. 467-470.

Emneord

Personer

Værker

A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1812, inv.nr. A503
A5 Merkur som Argusdræber, 1818, inv.nr. A5
A12 Venus med æblet, 1813-1816, inv.nr. A12
A82 Kristus, 1821, inv.nr. A82
A112 Dåbens engel knælende, 1827-1828, inv.nr. A112
A67 En jæger, 1821-1822, inv.nr. A67
A59 Johannes Døberen , 1821-1822, inv.nr. A59
A60 En ung mand, 1821-1822, inv.nr. A60
A61 En søn med sin far, 1821-1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sin søn, 1821-1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, 1821-1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, 1821-1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, 1821-1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, 1821-1822, inv.nr. A66
A68 To børn, 1821-1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sit barn, 1821-1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, 1821-1822, inv.nr. A70
A98 Jakob den Ældre, 1821, inv.nr. A98
A86 Peter, 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, 1822, inv.nr. A87
A89 Johannes, 1824, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1824, inv.nr. A91
A93 Philip, 1824, inv.nr. A93
A96 Thomas, 1821, inv.nr. A96
A99 Bartholomæus, 1824, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1824, inv.nr. A101
A103 Paulus, 1821, inv.nr. A103
A108 Andreas, 01.03.1842, inv.nr. A108
A105 Judas Thaddæus, 10.04.1842, inv.nr. A105
D918 Interiør på Christiansborg med forslag til anbringelse af Thorvaldsens Alexanderfrise, 1832, inv.nr. D918
D919 Riddersalen på Christiansborg med forslag til anbringelse af en frise, 1832, inv.nr. D919

Kommentarer

 1. Jf.:
 2. Dvs. Slotsbygningskommissionen.

 3. Dvs. Kirkebygningskommissionen.

 4. Dvs. Christiansborg Slot henholdsvis Vor Frue Kirke i København.

 5. Se dokumenter vedrørende emnet Christiansborg Slot, Mellemværelset (Thorvaldsens Gemak).

 6. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot. Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884, jf. artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 7. C.F. Hansen: Mellemværelset på Christiansborg med forslag til anbringelse af Thorvaldsens Alexanderfrise, 1832, D918.

 8. Merkur som Argusdræber, jf. A5.

 9. Venus med æblet, jf. A12.

 10. Jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 11. Den danske arkitekt Frederik Ferdinand Friis, som netop var kommet hjem efter en længere udenlandsrejse, der havde strakt sig fra 1827 til 1832.

 12. Kristus, marmor, Vor Frue Kirke, København, jf. A82.

 13. Dåbens engel knælende, marmor, Vor Frue Kirke, København, jf. A112.

 14. Udsmykningen er ikke et relief, men en række af fritstående skulpturer: Johannes Døberens prædiken, terrakotta, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. A64, A63, A62, A61, A60, A59, A65, A66, A67, A68, A69, A70, og jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 15. Dvs. de tolv apostle i Vor Frue Kirke:

 16. Nærmere bestemt Peter, jf. A86 og Paulus, jf. A103, jf. Thiele III, p. 464.

 17. Thorvaldsen havde tilsyneladende igangsat marmorhugningen af de tolv apostle for egen regning, men endnu ikke truffet en beslutning om, hvor de skulle opstilles, jf. Thorvaldsen-kronologien Antagelig 1831-1832.

 18. Den danske konge Frederik 6.

 19. C.F. Hansen levede, til han blev 89 år.

 20. Dvs. Kunstakademiet i København, der i forvejen havde en stor samling af gipsafstøbninger efter Thorvaldsens kunstværker, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 21. Se dokumenter vedrørende emnet Christiansborg Slot, Riddersalen.

 22. Den danske billedhugger H.W. Bissen, der arbejdede i Rom frem til 1834.

 23. Thorvaldsen har sandsynligvis rådet C.F. Hansen til at benytte H.W. Bissen. Det var nemlig ham, der senere kom til at udføre:

  Frisen gik til i slottets brand i 1884. Se også dokumenter vedrørende emnet Christiansborg Slot, Riddersalen, H.W. Bissens frise.

 24. C.F. Hansen: Riddersalen på Christiansborg med forslag til anbringelse af en frise, 1832, D919.

 25. Dvs. approberet, godkendt.

 26. Den danske konge Frederik 6.

 27. Dvs. her i København, hvor Thorvaldsen var i 1819-1820, jf. artiklen Danmarksopholdet 1819-20.

 28. Den danske prins Christian (8.) Frederik.

 29. Thorvaldsens datter Elisa Paulsen.

 30. Parret blev gift den 25.12.1832.

 31. Den danske oberstløjtnant og kammerherre Fritz Paulsen.

Sidst opdateret 22.05.2019