Primo februar 1802

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Johan Hartvig Ernst von Berger

Modtagersted

Livorno

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Brevet er tydeligvis et svar på Bergers brev af 20.1.1802, så en datering til begyndelsen af februar 1802 er sandsynlig, selvom Thorvaldsen skriver “først idag har jeg været saa lykkelig at erholde deres gunstige skrivelse…”, hvilket kunne tyde på, at der var gået noget længere end de ca. 4 dage, postgangen mellem Rom og Livorno normalt tog. Herom se i øvrigt referenceartiklen om postekspeditionstider.

Resumé

Thorvaldsen glæder sig over, at kaptajn Berger har indvilget i at fragte hans fire kasser med kunstværker, bøger o.a. fra Livorno til København ombord på fregatten Triton.
Billedhuggeren håber, at endnu en kasse kan nå frem til Livorno og blive transporteret af Berger.

Dokument

først idag har jeg været saa lykkelig at erholde deres gunstige skrivelse af 26 JanuarI, hvori de har den Godhed at tilkiendegive mig deres beredvillighed at indtage mine fire til Hr Justizr. Ab.II adresserede CasserIII. og tillige raader mig at sende samme til Hr WulfenIV. Jeg har da i følge af saadant skreven til Hr. Consul UlrichV, hos hvilken Casserne alerede befinde sig, forlangende af ham ufortøvet at aflevere dem til Hr Wulfen, og dersom han skulde forsømme det, tager jeg mig den friehed ydmygst at bede dem at vilde lade dem hos ham affordere. de indeholde Bøger og KonstsagerVI, saa jeg maae ansee det som et nyt Beviis paa deres BBevaagenhed [sic] dersom de i SkibetVII kan anviise dem en Plads hvor de saa lidet som mueligt vilde være fugtigheder exponeredeVIII. I Særdeleshed er jeg dem ogsaa forbunden for deres Tilbud endnu desforuden at imodtage hvad andet jeg kunde have at sende hiem, og dersom Tidens Korthed vilde tillade det, kunde jeg ønske at betiene mig deraf i Henseende til en KassessIX som jeg har rede, men som neppe førend deres Bortreise kan ankomme i Livorno. Jeg behøver ikke at sige hvor meget jeg føler mig dem forpligtet, og hvor meget jeg ønsker efter min Tilbagekomst til fædrenelandet, som vil være i næste SommerX, at kunde paa nogen Maade bevise dem min Taknemmelighed, og den Hengivenhed, med hvilken jeg har den Ære at forblive

Deres underdanige Tiener

Oversættelse af dokument

Only today have I been so happy as to receive your favourable letter of January 26th in which you are so kind as to let me know your readiness to take in my four crates addressed to the Counsellor, Mr Abildgaard, and also advise me to send the same to Mr Wulfen. Following this I have written to the Consul, Mr Ulrich, with whom the crates are already, demanding from him that he without delay must hand them over to Mr Wulfen, and if he should neglect it, I take the liberty most humbly to ask you to demand of him to deliver them over. They contain books and objects of art, so I must regard it as another proof of your favour if on the ship you may assign them a place in which they will be exposed to damp as little as possible. Above all I am also obliged to you for your offer moreover to accept what else I might want to send home, and if the shortness of time would permit it, I should like to make use of it as regards a crate which I have ready but which hardly will reach Leghorn before your leaving. I need not tell you how much obliged I feel to you and how much I wish after my return to our country, which will be next summer, to be able in any way to prove to you my gratefulness and the devotion with which I have the honour to remain,

Your humble servant


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette brev omhandler transporten af Thorvaldsens kasser med kunstværker etc. til Kunstakademiet i København, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

Georg Zoëga

Arkivplacering

m35 I, nr. 10

Thiele

Indirekte omtalt hos Thiele I, p. 172.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Der er først skrevet 20, dernæst er opstregen på sekstallet tilføjet senere. Hvorfor dette er gjort er uvist, men brevet er, efter indholdet at dømme, uden tvivl et svar på Bergers brev af 20.1.1802, og datoen på dette er helt sikkert den 20.

  2. Dvs. hr. justitsråd Abildgaard.

  3. De fire kasser, som Thorvaldsen havde afsendt fra Rom mod København, men som ikke var nået længere end til Livorno, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

  4. Den danske handelsmand i Livorno, Joh. Hein. Wulffen.

  5. Den danske konsul i Livorno, J.C. Ulrich.

  6. Om indholdet af de fire kasser, se artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

  7. Berger var kaptajn på den danske fregat, Triton.

  8. Thorvaldsen bad endog Ulrich om at anbringe to af kasserne i en ekstra beskyttende kasse, se brev af 25.1.1802. Om det faktisk skete, vides ikke.

  9. Zoëgas hånd er let læselig, men alligevel er dette ord, som det eneste i brevet, svært at tyde. Et af s’erne i midten synes overstreget. Meningen må dog være Kasse, da Thorvaldsen benyttede Bergers tilbud og sendte fem marmorbuster i en sidste kasse udover de fire ovennævnte, se brev af 20.3.1802 fra Thorvaldsen til Abildgaard, hvor det eksplicit nævnes, at den sidste, femte kasse var kommet ombord på Bergers fregat, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

  10. Dvs. den førstkommende sommer. Thorvaldsen planlagde i foråret 1802 stadig at rejse tilbage til Danmark samme år, da hans stipendium fra Kunstakademiet officielt udløb 1.7.1802, se Thorvaldsen-kronologien.

Sidst opdateret 29.04.2015