8.11.1822

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Fonden ad usus publicos

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af anbefalingen.

Resumé

Thorvaldsen anbefaler historiemaleren Andreas Ludvig Koop.

Dokument

Med den største Fornøjelse kan jeg bevidne at jeg, efter at have lært at kjende Historiemaler hr KoopsI ArbeiderII, er bleven fuldkommen overbeviist om hans ualmindelige Talent og DygtighedIII, ligesom jeg også har havt Leilighed til at bemærke med hvor roesværdig Fliid hr Koop uophørlig arbejder fremad – og jeg anseer det for min Pligt herved at yttre mit Vidnesbyrd om at hr Koop virkelig vil præstere Noget meget Fortrinligt i Konsten og gjøre Fædrelandet og sine Velyndere sand Ære, hvis han, ved en allernaadigst Kongelig UnderstyttelseIV, kunde blive sat i stand til her, i Konstens gamle HjemV, at fortsætte sine Studier og fuldende sin Dannelse.

Rom den 8 Novembr 1822

Oversættelse af dokument

With the greatest pleasure I can testify that having become acquainted with the works of historical painter Mr Koop I have become completely convinced of his unusual talent and skill and I have also had the opportunity to notice with what commendable diligence Mr Koop incessantly works on – and I regard it my duty here to express my firm belief that Mr Koop will certainly do something excellent in art and be a true credit to the native land as well as to his patrons, if by a most gracious royal support he could be enabled here in art’s ancient home to continue his studies and finish his education.


Rome, November 8th 1822


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette udkast er skrevet af P.O. Brøndsted, men Hermann Ernst Freund har skrevet den afsendte anbefaling, der er underskrevet af Thorvaldsen selv.


Fonden ad usus publicos efterkom ikke ansøgningen hverken dette eller det følgende år; først i 1824 efter en fornyet ansøgning om rejseunderstøttelse fik Koop tildelt et stipendium. Udover en anbefaling fra Thorvaldsen var Koops ansøgning 1824 vedlagt anbefalinger fra Brøndsted, brødrene Riepenhausen og Camuccini, jf. Rigsarkivet (udg.): Fonden ad usus publicos, 1. bind, København 1897, p. 381-382.

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

P.O. Brøndsted

Arkivplacering

m34, nr. 25

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den danske historiemaler Andreas Ludvig Koop.

  2. Det vides ikke, hvilke af Koops malerier Thorvaldsen har set. Måske var det bl.a. Koops olieskitse til maleriet Vola viser sig for Thor, der blev udført som Koops bidrag til en konkurrence udskrevet i København 1821 til fremme for den nordiske mytologis motivkreds. Koop vandt 2. præmie for sin skitse, jf. H.R. Baumann: Hermann Ernst Freunds Levned ved Victor Freund, København 1883, p. 82. Maleriet blev udført i stort format 1823 og befinder sig i dag i Akademiraadet. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, inv.nr. KS 104.

  3. Forventningerne til Koops geni blev dog ikke indfriede, idet han aldrig blev agreeret ved Kunstakademiet og døde fattig i Rom.

  4. Dvs. rejseunderstøttelse fra Fonden ad usus publicos, hvor den siddende konge var øverste beslutningstager, i dette tilfælde Frederik 6. Bevillingen blev først tildelt Koop i henhold til hans ansøgning indkommet 20.4.1824, se desuden den generelle kommentar.

  5. Dvs. Rom.

Sidst opdateret 17.11.2015