25.10.1833

Afsender

J.S. Møsting, Ordenskapitlet, København

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: Høivelbaarne / Herr EtatsraadI Bertel Thorwaldsen / CommandeurII af Dannebrogordenen og / Dannebrogsmand.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Ordenskapitlet meddeler Thorvaldsen, at han er blevet udnævnt til Dannebrogsmand.

Dokument

KongenIII, hvis landsfaderlige Ønske det er, at udmærke dem blandt Dannebrogordenens MedlemmerIV, som, ved uafbrudt Iver for Hs: Majestæts Tjeneste og Fædrelandets Held, have bestræbt sig endydermere at forøge deres Fortjenester, har under 22de dennes allernaadigst behaget at tilkjende Deres Høivelbaarenhed Dannebrogsmændenes HæderstegnV.

Idet jeg gjør mig en særdeles Fornøielse af, at tilsende Dem dette udvortes Tegn paa erkjendt BorgerværdVI, undlader jeg ikke, at tilføie det for Dem i Ordenscancelliet udfærdigede CertificatVII, hvorved De i paakommende Tilfælde vil kunne legitimere Dem som Dannebrogsmand, tilligemed et Exemplar saavel af Anordningen for Dannebrogsmænd under 28o. Januar 1809VIII, som af Hs: Kongelige Majestæts aabne Brev under 28o. Januar 1812IX, og beder Deres Høivelbaarenhed modtage min Lykønskning til dette nye Beviis paa Hs: Majestæts udmærkede Naade.

Kjøbenhavn den 25de. October 1833.

JS Møsting


/ BangertX

Generel kommentar

Dette brev meddelte Thorvaldsen, at han havde modtaget Dannebrogordenens Hæderstegn / var blevet udnævnt til Dannebrogsmand. Brevet blev sendt sammen med det egentlige udnævnelsesdiplom af 25.10.1833. Begge dele var vedlagt Kunstakademiets brev af 4.11.1833.


Billedhuggeren modtog hæderstegnet i forlængelse af fregatten Galatheas ankomst til København 20.9.1833, hvor Thorvaldsen for første gang sendte flere af sine egne værker til sin fødeby som det første håndfaste tegn på, at han mente det alvorligt, når han i sit testamente havde lovet at skænke sine egne værker og kunstsamlinger til Danmark mod, at man opførte et museum til dem, se mere herom i Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833. Med fregattens ankomst havde Thorvaldsen altså lade handling følge på ord, og kongen kvitterede med denne udnævnelse til Dannebrogsmand.

Arkivplacering

m29 II, nr. 58

Thiele

Udnævnelsen omtalt i Thiele III, p. 493.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Thorvaldsen blev udnævnt til etatsråd 12.11.1819.

 2. Thorvaldsen blev udnævnt til kommandør af Dannebrogordenen 1.8.1829.

 3. Dvs. den danske konge Frederik 6.

 4. Dvs. alle de personer, der havde fået tildelt et af Dannebrogordenens ordenstegn, altså enten hæderstegnet (nu og da kaldet sølvkorset), ridderkorset, kommandørkorset, storkorset eller storkommandørkorset (kun til kongelige).

 5. Dvs. det ordenstegn, som kunne tilfalde alle danske borgere, der havde gjort en særlig indsat. Udmærkelsen bliver i dag kaldt Dannebrogordenens Hæderstegn.
  Ordenstegnet var dengang som i dag et sølvkors med monarkens kronede monogram.
  Brevet dokumenterer, at Thorvaldsen fik æresbevisningen tildelt 22.10.1833.

 6. Her citerer Møsting den anordning af 28.1.1809 for Dannebrogsmænd, som nævnes nedenfor. Her lyder det indledningsvis bl.a., at ordenen tildeles “fortiente Mænd” for “erkiendt Trofasthed og Borgerværd”.

 7. Dvs. det egentlige udnævnelsesdiplom, der fulgte med dette brev.

 8. Dvs. Frederik 6.s anordning af 28.1.1809, hvor retningslinjerne for hæderstegnet fastlægges.
  Frederik 6. reformerede Dannebrogordenen i 1808, jf. hans åbne brev af 28.6.1808.
  Reformen af ordenen indebar først og fremmest, at mange flere end blot fyrstelige kunne modtage æresbevisningen.
  Dannebrogsmændenes Hæderstegn nævnes også i det åbne brev, men de nærmere bestemmelser blev først fastlagt med den her omtalte anordning.

 9. Dvs. Frederiks 6.s åbne brev af 28.1.1812, hvis vigtigste bestemmelse var, at også personer, der i forvejen var riddere, kunne benådes med Dannebrogordenens hæderstegn – sådan som det er tilfældet for Thorvaldsen her.

 10. Dvs. den danske embedsmand og etatsråd Conrad Caspar Bangert (1775-1837).

Sidst opdateret 09.01.2017