4.4.1833

Afsender

Kunstakademiet, København

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet er forsynet med et stort, rødt laksegl med Frederik 6.s kronede monogram, omkrandset af teksten: “Sigil rg acad: pictor sculpt architechtorumque”. Brevet er blevet stemplet og påskrevet adskillige gange på vej gennem Europa. Det er stemplet “T.T. Hamburg 9. Apr: 33”, “Danemarck par Hambourg” samt “22APRIL”, ydermere er det forsynet med flere svært tydbare tal og bogstaver af forskellig proveniens.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: “Høivelbaarne / Herr Etatsraad B. Thorvaldsen, C. af D. pp.I
Udskrift: “Al / Sigr Consigliere di Stato Cvle Alb. Thorwaldsen / Scultore celeberrimo / Roma”

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen er enstemmigt blevet valgt til direktør for Kunstakademiet i København. Frederik 6. har godkendt valget. Under Thorvaldsens fraværelse vikarierer skiftende ansvarshavende professorer. Thorvaldsen bedes meddele, hvornår han rejser fra Rom, således at hans professorbolig på Charlottenborg kan blive indrettet tids nok.

Dokument

Ved den almindelige, høist glædelige, Forventning om Deres forestaaende BesøgII i Danmark har det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster, som i en Række af Aar har føelt sig hædret ved at kunne tælle Deres Navn iblandt dets ProfessorersIII, i Forsamlingen d. 28 Marts d.A.IV eenstemmigen valgt Dem til Directeur for den Kunstskole, hvorfra De selv er udgaaet og for hvilken De, saavel ved Forbilledet af Deres udødelige Værker, som ved Deres vidtudbredte Kunstneranseelse, har, skjøndt fraværendeV, virket saa meget.

Ligesom dette Valg hos den offentlige Mening har vundet levende Bifald, saaledes har det ogsaa, under 31 Marts d.A. nydt Hans MajestætsVI allerhøieste Approbation, og Akademiet forventer, at det hos Dem selv maa møde de Følelser, som Man ved denne Leilighed har ønsket at fremkalde.

Ved at tilmelde Dem dette, undlader Akademiet ikke, tillige at underrette Dem om, at Directoratet, i Overeensstemmelse med Akademiets FundatsVII, i Deres Fraværelse vicarieres af den maanedhavende Professor, ligesom Man ikke heller undlader at yttre, at Akademiet med Hensyn til Indretningen af Deres Bolig og AttelierVIII, ønskede sig underrettet saavel om Bestemmelsen for Deres Afreise fra Rom, som om hvad De forøvrigt desangaaende maatte have at erindre.
Det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster d. 4 April 1833.

Christian FrederikIX

    Frederik Carl ChristianX   Frederik FerdinandXI    
    HauchXII StemannXIII AW MoltkeXIV    
CF HansenXV CW EckersbergXVI JL LundXVII HE FreundXVIII HetschXIX
  KlingbergXX       /ThieleXXI

Arkivplacering

m29 II, nr. 55

Thiele

Omtalt i Thiele III, p. 480.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Læs om Thorvaldsens mange, fornemme ordener og udnævnelser i artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Thorvaldsen planlagde at rejse til København i efteråret 1832, men hjemturen blev udsat gentagne gange og først påbegyndt den 5.8.1838. Se dokumenter vedrørende emnet Aflyste rejser til Danmark.

 3. Thorvaldsen blev professor i billedhuggerkunst ved Kunstakademiet, København den 7.6.1805.

 4. Jf. Thorvaldsen-kronologien 28.3.1833.

 5. Thorvaldsen havde tidligt i sin karriere besluttet at ville bo og arbejde i Rom – ikke København, jf. artiklen Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804.

 6. Den danske kong Frederik 6., der var Kunstakademiets højeste myndighed.

 7. Jf. F. Meldahl & P. Johansen: Det kongelige Akademi for skjønne Kunster, 1700-1904, København 1904, p. XVI og p. 65, her ses bl.a. Kunstakademiets fornyede fundats af 31.3.1758.

 8. Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg Slot, jf. artiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

 9. Den danske prins Christian (8.) Frederik.

 10. Den danske prins Frederik (7.)

 11. Den danske arveprins Ferdinand.

 12. Den danske overhofmarskal og fysiker A.W. Hauch.

 13. Den danske gehejmestatsminister P.C. Stemann (1764-1855).

 14. Den danske greve, godsejer, finansminister, præsident, m.m. Adam Wilhelm Moltke.

 15. Den danske arkitekt C.F. Hansen.

 16. Den danske maler C.W. Eckersberg.

 17. Den danske maler J.L. Lund.

 18. Den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund.

 19. Den tyske arkitekt G.F. Hetsch.

 20. Den danske læge og professor i anatomi Henrich Mathias Wilhelm Klingberg.

 21. Den danske forfatter, sekretær, museumsmand, bibliotekar Just Mathias Thiele.

Sidst opdateret 22.03.2017