Senest 4.2.1827

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Christian 8.

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 4.2.1827.

Resumé

Tredje udkast til brev af 4.2.1827.

Dokument

Med stor Fornøelse Har jeg underneste modtaget Deres K.H meget ærede Skrivelse af 25 novb hvoraf jeg seer det har behaget Hans K: M at befale en Fregat til meddelhavet og i Livorno at opta endel af mine arbeeder, og skal benytte dene skøn Læleghed saa meget som muligt.
I marmor er ikke andet færdig til at afgaa en Deres Buster af Dem og Deres Gemalinde de tved Cairateer en Døbbesten som jeg vel forære tel Island, i gesp Cristus og de tolv aposler med nogle andre smaating
det giør meg udsegile undt at jeg ennu ikke har færdig den Potretstatue af Deres gemalende og har engan begynt derpaa men formedels Sydom er bleve staaende og falden samen men jeg skal med snarest begynde den egen
Jeg har medelt hr Freund den artilkel ham Deres K.H har Skerevese hans anlangende og ham vel selv svare derpaa Hr Bissen fliedeg veyse et stort Talen. De Glæder mig at Høre den fremgan de tvende unge Belledhuggere viyser, det vel hvis ikke fælle paa in god fremteed for Konstens og dens Dyrkere under Deres K. Hs beskyttelse
Hr Schmedt er for nogen tiid seden kommen fra Neapel og denne Talentfulde Mand har bragt en stor samling af tegninger som har giodt der, jeg legeledes meldet ham Deres yttrenger angaaende hans finanser som Glædede ham meget
Jeg takker Deres Kongelege Høihed underdanengs for den Godhed De har haft at holde en liden summe saa lenge, jeg har taget mig den frihed den 9e forege mane at Skereve tel Hr Justedtraad Aler desangaaende jeg vel giøre Brug af de sanne Summe den liden Capetal som jeg har forværret mig jeg vel lade stobe et Munente og lade støbe i Bronz forestrelede en Triomfvong med to Heeste for og Sæirguenden som føre den, jeg har disuden mange af andre arbeeder som jeg har udfødt i marmor paa min egen Bekosning, min samling af antikke og Moderne Konstsager formere sig daglidt saa jeg haaber isteedenfor at efterlade pengesumme at efterlade en stor samling af Konstsager

Oversættelse af dokument

With great pleasure, I most humbly have received your R.H.’s favour of November 25th from which I see that it has pleased His R.M. to order a frigat to the Mediterranean and at Leghorn to embark part of my works, and I shall make use of thise fine opportunity as much as possible. In marble, there is nothing finished to send off but your busts of you and your wife, the two Caryatids, a baptismal stone, which I shall give to Iceland, in plaster Christ and the 12 Apostles with some other things.
I am inexpressibly sorry not yet to have finished the portrait statue of your wife and began it once, but because of illness it has remained and has fallen in, but I shall soon begin it again.
I have conveyed to Mr Freund the paragraph, which your R.M. has written regarding him and he will answer it himself, Mr Bissen diligently demonstrates great talent. I am pleased to hear about the progress the two young sculptors are displaying, there will certainly be no want of a good future for art and its devotees under your R.H.’s protection.
Mr Schmedt has come from Naples some time ago and this talented person has brought a great collection of drawings he has made there, furthermore I have informed him of your remarks regarding his finances which rather pleased him.
I most humbly thank your Royal Highness for the kindness you have shown to keep a small sum for so long, I have taken the liberty on the 9th of last month to write to Mr Aler, the Counsellor, about this, I shall spend the same [?] sum the small capital which I have put away, I shall have cast a monument and have it cast in bronze presenting a chariot drawn by two horses and Victory who leads it, besides I have many other works, which I have made in marble at my own expense, my collection of antique and modern objects of art increases daily so instead of leaving sums of money I hope to leave a big collection of objects of art.[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette er tredje udkast til brev af 4.2.1827, se kommentarerne til indholdet dér.

Se også referenceartiklerne Thorvaldsens brevskrivningsproces og Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

m28, nr. 98

Thiele

Omtalt og delvist gengivet hos Thiele III, p. 304 og 306.

Emneord

Personer

Værker

A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56
A555_1 Kristi dåb, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,1
A555_2 Maria med Jesus og Johannes, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,2
A555_3 Tre svævende engle, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,3
A555_4 Kristus velsigner børnene, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,4
A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A86 Peter, Antagelig 19. marts 1821 - juni 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, Tidligst 19. marts 1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A87
A89 Johannes, Primo 1824 - Senest 1827, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A91
A93 Philip, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A93
A95 Andreas, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A95
A96 Thomas, Tidligst 19. marts 1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A96
A98 Jakob den Ældre, Tidligst 19. marts 1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A98
A99 Bartholomæus, 2. august 1823 - 21. december 1823, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A101
A103 Paulus, Antagelig 19. marts 1821 - juni 1821, inv.nr. A103
A105 Judas Thaddæus, Ca. 28. marts 1842 - 10. april 1842, inv.nr. A105
A164 Caroline Amalie, 1827, inv.nr. A164
A753 Christian (8.) Frederik, Antagelig 7. januar 1821 - Antagelig 13. januar 1821, inv.nr. A753
A754 Caroline Amalie, Tidligst 30. december 1820 - 1821, inv.nr. A754
A48 Victoria, 1827, inv.nr. A48

Sidst opdateret 04.11.2016