1.9.1841

Afsender

C.F. Wilckens

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Grønt segl.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: S:TI / Her Conferensraad Thorwaldsen / Storkors af Danneborg og Danneborgsmand / i / Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsens kammertjener rapporterer til Thorvaldsen, der er i Rom, om, hvad der foregår i Danmark. Han nævner, at en tredjedel af Thorvaldsens Museum står færdigt; at Preben Bille-Brahe har været i byen for at afhente relieffet Hans Madsen og Johan Rantzau, jf. A603, og at statuen Christian 4., A152, er støbt. Desuden nævner han, at J.V. Gertner har taget en portrættegning af Thorvaldsen med sig og ikke vil levere den tilbage; og han rapporterer om forskellige venners og veninders ve og vel.

Dokument

Kjøbenhavn d. 1 September 1841

Derres Højvelbarende Her Conferentsraad haaber jeg Unskylder mig at jeg tager mig den frihed at til melder Conferentsraaden nederstaaende der er mig anmodet om at skrive [.] fra Bygnings Inspecteur BinnesbølleII kan jeg Lade vide at 1/3 af Muceoms BygningrIII er under Tag, og at der Arbaides meget flittig saa at man kan Glæde sig til snadt at see den fuldt ferdig. Grev BillebraeIV haver voren for at at hendeV Præsten Hans Madsen der bringer Rantzau Efterretning om FiendenVI Basrelief udført til Svanings KirkeVII men da der ai vad givet mig norget Bestemmelse haver jeg ikke kunde uleveret samme, han vad af den mening at Professor HetschVIII havde af gjordt det, da det er han meget om at gjøre at faae den saa snadtIX som mulig uleveret da den skal af Støbes i Mital hos DalhoffX, mulig naar der Bliver skriven til Professor SchouvXI, jeg dag faae at vide om den kan uleveres. fra Dalhoff skal jeg lade vide at Kong Christian 4XII Status er af Støbs i MitalXIII og at alt er gaaet meget godt, han haver faaet en Bestillin paa 7 Figure som skal af Støbes i Mital til Katols KirkeXIV, som Bliver Modeleret af BorupXV
Conferentceraad PortraitXVI som er Tegnet af GertnerXVII som jeg talte med Conferentsraaden om paa Nyesøe haver Gertner fordre uleveret, mod at ham haver givet mig Bevist der for, han gjorde fordring paa at Laane det i norgle dager og da Conferentsraaden ai havde forbudet uleveret jeg han det, men jeg havde flere gange an modet om Portrait tilbagelevering, men han siger Nei, at det er Tegnet paa den maade at det skulde haver voren med Conferensraaden til Rom og da dette ikke er sket antager han det for sin Eiendom og vil da ai helle ulevere det.
Borgemester KjerrulXVIII, Glæder sig meget over at Conferensraade haver lovet han en Basrelief han haver Bed mig om at helse fra han. Conturleur MuusXIX haver ingen Leilighed faaet til at af sende digXX 4 Kasser men venderXXI det med det første. – Amiral Hölstein BusteXXII, haver jeg ingen Bestemmelse faaen paa da digXXIII selv vil Besørge det. Frøken HerbstXXIV arbaider paa en HestXXV i naturlig størrelse. Borup arbaider paa Christian d. 4. ved det Kongelig Kunst Akademie er alt ved det gamle. Kammerherrinde StampeXXVI haver voren paa Nyesøe og alle Befinder sig vel der, Generalinde HolsteinXXVII haver voren Syg i 12 Uger og er det i nudXXVIII. Alt er i godt stand i Conferensraaden[s] Muceom AtaleetXXIX og Bliver Besøgt meget
OverbringerenXXX haver lovet mig at Bringe Conferensraaden dette Brev, det er en Person som jeg i verhenseende tør ambefale. Jeg tager mig den frihed helse.

Ærbødigst
C F. Wilckens


Til Jomfrue HøybyeXXXI
fra Jomfrue Høybye SødsterXXXII skal jeg helse at alt Befinder sig vel.

Arkivplacering

m24 1841, nr. 42

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A603 Hans Madsen og Johan Rantzau, 5.3.1841, inv.nr. A603
A152 Christian 4., Tidligst 18.1.1840 - Tidligst 30.4.1840, inv.nr. A152
D825 Portræt af Thorvaldsen i arbejdstøj, 1839, inv.nr. D825
A213 Hans Holsten, 17.11.1840, inv.nr. A213

Kommentarer

 1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

 2. Dvs. den danske arkitekt Gottlieb Bindesbøll, der tegnede Thorvaldsens Museum.

 3. Dvs. Thorvaldsens Museum, hvis opførelse påbegyndtes ved årsskiftet 1839-40. Der var rejsegilde 18.12.1841. Museet blev åbnet 17.9.1848.

 4. Dvs. den danske godsejer og lensgreve Preben Bille-Brahe.

 5. Dvs. hente.

 6. Relieffet Hans Madsen og Johan Rantzau, som Thorvaldsen skabte til Svanninge Kirke på Fyn, jf. originalmodellen A603.

 7. Dvs. Svanninge Kirke ved Svanninge Bakker uden for Fåborg, som godsejeren Preben Bille-Brahe lod restaurere med G.F. Hetsch som arkitekt fra og med 1834.

 8. Dvs. den danske arkitekt G.F. Hetsch.

 9. Dvs. snart.

 10. Dvs. modellør og kunsthåndværker Jørgen Dalhoff.

 11. Dvs. den danske botaniker og politiker J.F. Schouw.

 12. Dvs. statuen Christian 4., jf. A152, der oprindelig var tænkt til et gravmonument tegnet af G.F. Hetsch i Christian 4.s kapel i Roskilde Domkirke. Monumentet blev ikke opstillet, men Thorvaldsens statue står i kapellet.

 13. Dvs. metal.

 14. Der er tale om de syv figurer – fem gammeltestamentelige personer og to engle – til facaden på den katolske domkirke Sankt Ansgars Kirke i København, som Gotthilf Borup færdiggjorde til indvielsen af kirken i 1842.

 15. Dvs. den danske billedhugger Gotthilf Borup.

 16. J.V. Gertner tegnede en lang række portrættegninger af Thorvaldsen fra 1839 og frem, ligesom han malede flere portrætmalerier. Den omtalte tegning kunne være Portræt af Thorvaldsen (1839), D1745, eller Portræt af Thorvaldsen i arbejdstøj (1839), D825.

 17. Dvs. den danske maler J.V. Gertner.

 18. Dvs. overpræsident, politidirektør og jurist A.C. Kierulff.

 19. Dvs. kontrollør Muus. Der er tale om den “Assessor Muus”, der også omtales af speditøren D. Clausen i et brev til Thorvaldsen af 16.5.1842.

 20. Dvs. de.

 21. Dvs. venter, sandsynligvis i betydningen forventer: Muus forventer at kunne sende kasserne snarest.

 22. Dvs. busten af admiral/søofficer og baron Hans Holsten, jf. A213.

 23. Dvs. de.

 24. Dvs. den danske billedhugger Adelgunde Vogt, f. Herbst, der arbejdede i Thorvaldsens atelier.

 25. Dvs. En stående hest, 12 kvarter høj (1841), som Herbst arbejdede på i Thorvaldsens atelier på Charlottenborg.

 26. Dvs. den danske baronesse Christine Stampe.

 27. Der er tale om Regitze Sophie Holsten (f. Kaas), Hans Holstens kone, som døde 3.9.1841, altså to dage efter, at Wilckens forfattede brevet til Thorvaldsen.

 28. Dvs. endnu.

 29. Der er tale om Thorvaldsens værksted på Charlottenborg. Wilckens’ overstregning af ordet “Muceom” (museum) og erstatning af det med “Ataleet” (atelieret) er sigende for, hvor museumsagtigt værkstedet tog sig ud, jf. artiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

 30. Den person, der har overleveret brevet, er p.t. ikke identificeret.

 31. Dvs. kammerjomfru Marie Høbye, der var ansat hos familien Stampe på Nysø. Høbye fødte i oktober 1840 datteren Nicoline Marie, og meget tyder på, at Thorvaldsen var faderen til barnet. Marie Høbye var med på turen til Rom – det er derfor, hendes søster sender hilsner til hende gennem Wilckens.

 32. Marie Høbyes søster er p.t. ikke identificeret ved navn. Det er tænkeligt, at hun passede Nicoline Marie, der var Marie Høbyes og sandsynligvis også Thorvaldsens datter, mens de var i Rom.

Sidst opdateret 09.10.2017