26.5.1810

Afsender

Johan Georg Wahl

Afsendersted

Montenero

Afsenderinfo

Rødt laksegl præget med initialerne “JGW”.
Poststemplet: “113 LIVOURNE”, “JUIN 3”.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: à / Monsieur Alberto Thorvalsen / Sculpteur Chevalier, de l’ordre / de DannebrogueI, ProffeseurII / a l’Academie des beaux arts / a Copenhague / a / Rom / racomandato à / Caffé GrecoIII Strada Corelone.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Wahl beskriver muntert sin rejse over Pisa til Montenero. Hans helbred er forbedret efter ankomsten, og han skildrer de personer, han har mødt, og beder Thorvaldsen hilse sine venner i Rom.

Dokument

Montenero d. 26 May 1810

Kiære Thorvaldsen!

De maae ikke troe det har været Doven[skab] som har frahold mig saa længe ikke at tilskrive Dem, ieg har efter Reisen befundet mig meget Maadelig, ieg traf BaronenIV og BaronessenV i Pisa hvor vi endnu bleve en 10 Dage derefter gik vi til Monte neroVI hvor vi nu residerer, og om det er indbildning eller virkelig finder ieg mig efter disse faae dages ophold meget Bedre ieg haaber derfor efter nogen Tid at see mig helbredetVII, reisen gik saa saa mit Selskab var en Mand og Kone med et Barn paa en 4 Aar som undertiden gryndedeVIII slemt og opfylde vores Lidet LogementIX ikke med de harmoniske Toner, en fransk Officeer som var et ret Lystig Menneske og meget artig, efter hans udseende skulde man troe han kunde æde Fanden selv men i virkeligheden Bange som en hare, ved BolsenaX spende han Hanen paa sine Pistoler og Kaarden BlankXI, og stedse saa ud af vinduet om der ingen røvere kom, men Lykkeligviis saa man ingen. Levnet her paa Monte-nero er ikke ilde og den omsorg Baronessen har for mig er ieg megen Tak skyldig hun har sørget for al den beqvemmelig for mig som kan haves for at at beforde min Helbred, Her er en Maler og Leutenant MunckXII, det er et meget honetXIII menneske Han har malet Portraiter af alle her i huuset de ere Lignennede men en Colorit som intet BetyderXIV noget, Baronen og Baronessen hilser dem meget og hans OlintoXV. ieg beder dem meget at hilse Frue HumboldtXVI, og Frue BrunXVII, og IdaXVIII[.] T[xxx]XIX har jeg her men Jeg ønskede af mit Hierte ieg kunde tilskikke hende den, hils alle gode venner fra mig og

Lev ret vel
og erindrer dem deres
Ven!
J.G. Vahl


[Med anden hånd er tilføjet:]
FriderichXX hilser dem meget.

Arkivplacering

m2 1810, nr. 17

Thiele

Omtalt hos Thiele II, p. 157.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Thorvaldsen var 28.1.1810 blevet udnævnt til ridder af Dannebrog.

 2. Thorvaldsen var 7.6.1805 blevet udnævnt til professor ved Kunstakademiet i København.

 3. Det var ikke udsædvanligt at kunstnere modtog deres post som poste restante på Caffé Greco, se hertil referenceartiklen omhandlende cafeen.

 4. Thorvaldsens ven og mæcen, Herman Schubart.

 5. Den danske baron Herman Schubarts hustru, Jacqueline Schubart.

 6. Familien Schubarts sommerlandsted, Montenero, nær Livorno, hvor også Thorvaldsen undertiden tilbragte sommeren. Se hertil referenceartiklen omhandlende Montenero.

 7. Wahl var antagelig taget til Montenero for at rekreere, idet luften i bjergene ofte var bedre end den sommerkvalme romerluft også kaldet “aria cattiva”, som blev anset for sygdomsfremmede, uanset om man led af tuberkulose, malaria eller andet. Han blev dog ikke helbredt, men døde tværtimod medio august 1810.

 8. Her menes antagelig “gryntede”.

 9. Dvs. logi, jf. Ordbog over det Danske Sprog.

 10. Byen Bolsena, ca. 100 km nordvest for Rom og ca. 240 km syd for Pisa.

 11. Det vil sige, at den blanke kårde var trukket ud af skeden, jf. Ordbog over det Danske Sprog, Blank, betydning 3. Officeren var med andre ord kampklar.

 12. Den norske maler og officer Jacob Munch, som netop opholdt sig i Italien 1810-1812.

 13. Det vil, jf. Ordbog over det Danske Sprog sige: pæn, ordentlig, tiltalende og dannet.

 14. Thorvaldsen kan dog næppe have ladet sig afskrække af denne kritik, for Munch malede 1810-13 et portræt af Thorvaldsen i flere versioner, se Munchs biografi herom.

 15. Den dansk italienske digter og diplomat, Olinto dal Borgo, som blev protegeret af Herman Schubart.

 16. Dvs. Thorvaldsens og Wahl fælles bekendte, Caroline von Humboldt.

 17. Den danske forfatterinde Friederike Brun.

 18. Friederike Bruns datter, Ida Brun.

 19. Muligvis står der “Teen”, men sætningen er tilføjet og ordet er svært læsbart. Alternativt kunne der måske stå “Troe”, men det ville naturligvis give sætningen et mere intimt tilsnit, som der ikke i øvrigt er belæg for i brevet.

 20. Det vides ikke, hvem denne Friedrich, som på dette tidspunkt ligeledes opholdt sig på Montenero, var.

Sidst opdateret 11.05.2021