23.10.1832

Afsender

Slotsbygningskommissionen

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet er forseglet med et stort, rødt laksegl, som forestiller det kronede monogram “F.R. VI”, omgivet af teksten “Commissionen angaaende slottets bygning”.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: “Til Hr Etatsraad og Professor Thorwaldsen / Commendeur af Dannebrogen &c.”
Udskrift: ”À / Monsieur Monsieur / Le Professeur Thorwaldsen, conseiller d’État / de sa Majesté le Roi de Danemark, Commandeur / de l’ordre de Danebrog, et chevailer de l’ordre de / la couronne de fer PP”

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

En opfølgning på brev af 21.8.1832, hvori Slotsbygningskommissionen rykker Thorvaldsen for svar på, hvornår Alexanderfrisen, jf. A503, og andre kunstværker kan forventes færdige til afsendelse til København.

Dokument

I Henhold til undertegnede Commissions Skrivelse af 21de Aug: d:A:I finder man sig endvidere foranlediget at tilmelde Hr Etatsraaden, at en Kongelig dansk FregatII ventes at blive beordret til Middelhavet i næste Foraar, og da denne fortrinlige Leilighed ønskes afbenyttet til at erholde de KunstarbeiderIII hjemførte, som til den Tid maatte være færdige og bestemte for Kjøbenhavn, vilde det være Commissionen særdeles behageligt at modtage en Efterretning om hvilke Arbeider der kunde ventes, og hvilken Havn Skibet maatte anløbe for at tage dem ombord. Commissionen undlader ikke at bemærke, at en saadan Efterretning ansees fornøden for saa betimelig som muligt derom at kunne indgaae med allerunderdanigst Forestilling til Hans Majestæt KongenIV, og derefter træffe de videre nødvendige Foranstaltninger.

Slotsbygnings=Commissionen d: 23 Octbr 1832.

HauchV AMoltkeVI JMonradVII CF HansenVIII


/ SchramIX

Arkivplacering

m17 1832, nr. 96

Thiele

Omtalt i Thiele III, p. 470.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Jf. brev af 21.8.1832 fra Slotsbygningskommissionen til Thorvaldsen.

 2. Det blev ikke en fregat, men korvetten Galathea, der siden blev beordret til Middelhavet, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 3. Blandt andet:
  Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot, jf. A503, jf. artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 4. Den danske konge Frederik 6.

 5. Den danske overhofmarskal og fysiker A.W. Hauch.

 6. Den danske greve, godsejer, finansminister, præsident m.m. Adam Wilhelm Moltke.

 7. Den dansk-norske embedsmand P.J. Monrad.

 8. Den danske arkitekt C.F. Hansen.

 9. Denne signatur ses på flere af Slotsbygningskommissionens breve i nederste højre hjørne og betyder, at brevet er konciperet af den danske enkekassedirektør og konferensråd Gerhard Christopher Schram.

Sidst opdateret 07.04.2017