12.4.1829

Afsender

N.C.L. Abrahams

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt segl dækket af papir.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All’illustrisimo Signore Pne Colmo / Il Signor Cavaliere A. Thorvaldsen / Via Sistina / Roma

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Udtaler sig sarkastisk om manglen på reelle nyheder fra København; giftermålet mellem prinsesse Vilhelmine og prins Frederik kaster stadig “nyt” af sig. Beskriver i stedet indgående den nyrestaurerede Antiksal på Charlottenborg, hvor gipsafstøbninger efter antikkens og Thorvaldsens kunst er blevet opstillet.

Dokument

Kjøbenhavn d. 12 April
1829

Høivelbaarne Hr. Etatsraad!

Allerede for længere Tid siden havde det været min Pligt at hilse lidt paa Dem og lade Dem høre et Par Ord fra mig. Men huuslig Ulykke har i længere Tid standset min Pen; i de sidste Dage i Octobermaaned havde jeg den Ulykke at miste min gamle FaderI, og jeg har derefter kun havt liden Lyst til at meddele mig. Ikke heller er Kjøbenhavn just det Sted, hvorfra man kan lade sine udenlandske Venner høre synderligt nytII fra sig. Den høie FormælingIII er da den mærkeligste Statsbegivenhed, der i den senere Tid har tildraget sig og den høiere Cirkel har endnu ikke forvundet denne, men tumler sig endnu bestandigt i Forlystelser i Anledning af Formælingen.
Jeg vilde ret gjerne fortælle Dem een eller anden interessant Kunstefterretning, men det Allermærkeligste i denne Henseende er endda ikke synderlig mærkeligt. Paa Charlottenborg er der foretagen vel hensigtsmæssige ForandringerIV. I den store Figursal har man borttaget Galleriet og tilveiebragt en bedre Lysning. Paa Væggene sees Deres fire runde BasreliefsV fra Christiansborg i Gips, fremdeles Basrelieffet fra ParthenonVI og det fra FaustinatempletVII. I Midten ere Antikerne opstillede i fire Rader, og deres Antal er forøget med endeel nye f.Ex. een af Niobes SønnerVIII, de to FaunerIX, Silen med BacchusX, de florentinske lottatoriXI, MercurXII efter Bronzen i Neapel o.s.v. Paa hver Side af Figursalen er et Cabinet; i det eneXIII findes ÆgineterneXIV, Fragmenterne fra Parthenon, og den skjønne Venus fra MiloXV. Det andet CabinetXVI indeholder Deres Arbeider, GrazierneXVII, MercurXVIII, HebeXIX, DandserindenXX, HyrdedrengenXXI, VenusXXII, Grevinde OstermannXXIII o.fl. Ligefor Indgangen staaer Deres BusteXXIV. – Forresten er dette Aars UdstillingXXV saare maver, hvortil ogsaa Formælingen har bidraget, thi de bedre af de ældre og yngre Kunstnere have været beskjæftigede paa ChristiansborgXXVI. Fruekirke, hvor nu Deres ChristusXXVII og ApostleXXVIII ere opstillede, skal indvies til PindsenXXIX. – EckersbergXXX maler paa en herlig Altertavle til Lyngby Kirke, forestillende Nadveren;XXXI Christus og Apostlene sidde om et rundt Bord i en høist pittoresk og frappant Orden. Freund arbeider paa sit Receptionsstykke; man har opgivet ham at modellere en ThorXXXII. HøyenXXXIII er bleven Professor i Kunsthistorie og Mythologie ved Academiet, og ThieleXXXIV har faaet Titel af Professor og er bleven giftXXXV for nogle Uger siden.
Disse ere omtrent de vigtigste Kunstnoticer, jeg kan meddele Dem fra vort kolde Norden, sandeligen kolde, thi endnu er Sneen ikke fra Gaden; Vinteren har været usædvanlig haard og vedvarende, og for mig der har faaet Smag paa sydligere ClimaterXXXVI, er den næsten utaalelig. Man maa trøste sig med Erindringerne og varme sig med Haab om Gjensynet, thi at komme tilbage til Rom er det høieste, ligesom maaskee ogsaa det uopnaaligsteXXXVII af mine Ønsker.
Seer De Noget til Persianis?XXXVIII Jeg har skrevet dem til tre Gange og intet Svar faaet. Hvis jeg faaer Tid indslutter jeg maaskee en liden Seddel i dette Brev, hvilket Etatsraaden vel er saa god at tilstille dem. Jeg beder Dem indstændigen ret meget at hilse BunsenXXXIX og hans Familie, samt alle Andre, der endnu ikke ha[r] glemt mig. Men især beder jeg Dem, min ædle Beskytte[r i] Rom, at erindre mig med Velvillie og Venskab. To Ord [fra] Deres Haand vilde være mig en Reliquie, men i al Fald vil jeg være tilfreds, naar De med Godhed vil mindes mig og være overbeviist om at jeg er og stedse skal være

Deres ærbødige og hengivne
Abrahams

Arkivplacering

m14 1829, nr. 52

Andre referencer

Jan Zahle: ‘Antiksalen, Figursalen, Museet’, in: Pontus Kjerrman, Bjørn Nørgaard, Jan Zahle, Jens Bertelsen (red.): Spejlinger i gips, København 2004.

Emneord

Personer

Værker

A317 Hebe skænker Herkules udødelighedens drik, Antagelig november 1808, inv.nr. A317
A318 Hygieia giver næring til Æskulaps slange, Antagelig november 1808, inv.nr. A318
A319 Minerva giver sjæl til menneske skabt af Prometheus, 1807 - 1808, inv.nr. A319
A320 Nemesis læser menneskenes gerninger højt for Jupiter, 1810, inv.nr. A320
A12 Venus med æblet, 1813 - maj 1816, inv.nr. A12
A167 Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja, 1815, inv.nr. A167
A5 Merkur som Argusdræber, Senest 17.10.1818, inv.nr. A5
A870 Hebe, 1816, inv.nr. A870
A177 Hyrdedreng, Senest 6.10.1817, inv.nr. A177
A179 Danserinde, 1817 - 1822, inv.nr. A179
A178 Danserinde, 5.7.1817, inv.nr. A178
A223 Bertel Thorvaldsen, 1810, inv.nr. A223
A911 Gratierne og Amor, 1817 - 1818, inv.nr. A911
A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A98 Jakob den Ældre, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A98
A86 Peter, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A87
A89 Johannes, Primo 1824 - Senest 1827, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A91
A93 Philip, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A93
A96 Thomas, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A96
A99 Bartholomæus, 2.8.1823 - 21.12.1823, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A101
A103 Paulus, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A103
A108 Andreas, 1.3.1842, inv.nr. A108
A105 Judas Thaddæus, Ca. 28.3.1842 - 10.4.1842, inv.nr. A105

Kommentarer

 1. Den danske handelsbogholder Moses Levin Abrahams (1759-1828).

 2. Se også dokumenter vedrørende Kunstnermiljøet i København.

 3. Dvs. giftermålet mellem kongens yngste datter, prinsesse Vilhelmine og prins Frederik (7.), der havde fundet sted den 1.11.1828.

 4. Den danske arkitekt C.F. Hansen havde konciperet en ombygning og udvidelse af Antiksalen, der blev realiseret i 1828 og indviet den 31.4.1829. Hansen gav salen et strengt klassicistisk præg.
  Se også artiklen Et forslag til kongen.

 5. I forbindelse med ombygningen lod C.F. Hansen indmure gipsafstøbninger af Thorvaldsens fire, allegoriske tondo-relieffer til Christiansborg Slot, jf. A317, A318, A319, A320. De sidder der endnu.

 6. Dvs. en gipsafstøbning af Parthenonfrisen fra Parthenon-templet på Akropolis i Athen udført under den græske kunstner Fidias’ (ca. 480-430 f.Kr.) vejledning. Størstedelen af den originale frise befinder sig i dag på British Museum, London.

 7. Dvs. gipsafstøbning af akantus- og grif-frisen fra Antoninus og Faustina-templet, Forum Romanum, Rom, 141 e. Kr.

 8. Gipsafstøbning af Døende niobide, Zahle, op. cit., KG290 eller KG288.

 9. Gipsafstøbninger af:
 10. Gipsafstøbning af Satyr med Dionysosbarnet, Louvre, Paris, Zahle, op. cit., S69.

 11. Gipsafstøbning af Bryderne, Uffizzi, Firenze, Zahle, op. cit., S68.

 12. Gipsafstøbning efter Giambologna: Merkur, 1580-90, bronze, Louvre Paris, Zahle, op. cit., S2.

 13. Dvs. det søndre kabinet.

 14. Dvs. gipsafstøbninger af de gavlskulpturer fra Aphaia-templet på Ægina som Thorvaldsen havde restaureret, jf. artiklen Restaurering af Ægineterne.

 15. Gipsafstøbning af Venus fra Milo, marmor, ca. 100 f.Kr., Louvre, Paris.
  Statuen blev fundet på den græske ø Milos i 1820.

 16. Dvs. det nordre kabinet, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 17. Gipsafstøbning af Gratierne og Amor, jf. A911, se også artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 18. Gipsafstøbning af Merkur som Argusdræber, jf. A5, se også artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 19. Gipsafstøbning af Hebe, jf. A870, se også artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 20. Gipsafstøbning af Danserinde, jf. A178 eller jf. A179, se også artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 21. Gipsafstøbning af Hyrdedreng, jf. A177, se også artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 22. Gipsafstøbning af Venus med æblet, jf. A12, se også artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 23. Gipsafstøbning af Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja, jf. A167, se også artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 24. Marmorversion af Bertel Thorvaldsen, jf. A223, givet i gave af Frederik 6. til Kunstakademiet, Akademiraadet, inv.nr. KS 445.

 25. Jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København 1829, samt artiklen Kunstakademiets udstillinger.

 26. Brylluppet mellem Vilhelmine og Frederik blev holdt på Christiansborg Slot, og man havde sat alt ind på at gøre slottet færdigt og pyntet til den store begivenhed. Dette havde Thorvaldsen også mærket. Han havde hjemsendt to Karyatider, jf. A55, A56, i 1828.

 27. Kristus, jf. A82.

 28. De tolv apostle i gips, jf. Peter, A86, Matthæus, A87, Johannes, A89, Jakob den Yngre, A91, Philip, A93, Thomas, A96, Jakob den Ældre, A98, Bartholomæus, A99, Simon Zelotes, A101, Paulus, A103, Judas Thaddæus, A105 og Andreas, A108.

 29. Jf. Thorvaldsen-kronologien 7.6.1829.

 30. Den danske maler C.W. Eckersberg.

 31. C.W. Eckersberg: Nadveren, 1829, Lyngby Kirke.

 32. H.E. Freund, Thor, siddende, støttet til sin hammer, 1828-1829, marmor,
  Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS5224 og KMS6245_.

 33. Den danske kunsthistoriker N.L. Høyen.

 34. Den danske forfatter, sekretær, museumsmand og bibliotekar Just Mathias Thiele.

 35. Thiele blev gift 18.3.1829 med Sophie Holten (1806-1835).

 36. Abrahams havde været på en større udenlandsrejse til Tyskland, Italien, Schweiz og Holland i perioden 1825-1828.

 37. Abrahams kom ikke siden til Rom.

 38. Om familien Persiani, se datteren Giulia Persianis biografi.

 39. Den tyske diplomat og arkæolog Christian Karl Josias von Bunsen.

Sidst opdateret 24.04.2017