29.12.1804

Afsender

Nicolai Abildgaard

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rester af laksegl.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All’ Illmo Sig’re / Il Sigre Thorwaldsen / Scultore Danese / in / Roma

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Abildgaard anbefaler brevets overbringer, Carl Christian Seydewitz til Thorvaldsen. Han bestiller en portrætbuste i marmor af Jacob Baden, A863 og medsender en dødsmaske og et malet portræt som forlæg.

Dokument

Kiøbenhavn 29de Dec. 1804.

Gode Ven!

Jeg kan icke unlade ved denne leilighed at sende Dem nogle Linier, og det saa neget mere, da overbringeren, som er Her Leutenant SeidewitzI, som KronprindsenII lader reise, for at blive Historie MalerIII har anmodet mig her om, overtydet om at De kan og vil give ham den beste veiledning, og som ieg icke tvivler paa han paa skiønner.
Ved denne leilighed sender ieg Dem en Masquer og et Malet Portrait af afdøde Prof: BadenIV, om De der efter kunde giøre en Buste i Marmor omtrent [tegningV] uden Krop og Klæder som en TermeVI og lade mig hvideVII, hvad den skal koste, saa vil ieg sørge for at De bliver betalt. Lever De vel, som ieg haaber, skal det ingen glæde mere end

Deres

ærlige Ven
Abildgaard

Oversættelse af dokument

Copenhagen, December 29th 1804

Good friend,

At this opportunity I cannot omit to send you a couple of lines, the more so as the bearer, who is lieutenant Seidewitz, has asked me to. He is convinced that you are able to and will give him the best supervision, which I do not doubt that he will appreciate. The Crown Prince permits him to travel to become a history painter.
On this occasion I send you a death mask and a painted portrait of the late professor Baden if you from that could make a bust in marble more or less [a drawing] without body and clothes more like a herma and let me know what it will cost, then I shall see to your getting paid. If you are healthy as I hope, it shall please nobody more than

your

true friend,
Abildgaard


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Brevet rummer Abildgaards principskitse til busten af Jacob Baden. Tegningen af busten måler ca. 1,5×1 cm, se den her.

Arkivplacering

m1 1804, nr. 25

Thiele

Ikke gengivet hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A863 Jacob Baden, 1806, inv.nr. A863
A802 Jacob Baden, 1806, inv.nr. A802
L662 Jacob Baden, dødsmaske, 1804, inv.nr. L662

Kommentarer

 1. Den danske officer og maler Carl Christian Seydewitz, der var på studierejse.

 2. Kronprins Frederik (6.).

 3. Projektet lykkedes i nogen grad: Seydewitz kendes i dag for sine blomstermalerier og religiøse malerier i en Rafael-inspireret stil, hvilket synes at vidne om, at Thorvaldsen spillede en vis rolle i den “veiledning”, som Abildgaard beder billedhuggeren om her.

 4. Den danske sprogforsker og kritiker Jacob Baden, der døde 5.6.1804. Den omtalte maske er en dødsmaske, der i dag findes i samlingen af dødsmasker på Thorvaldsens Museum, L662.
  Bemærk, at det ikke er den, Johannes V. Jensen, op. cit., har identificeret som Baden. Hans maske har her fået nr. 9, men den rigtige er nr. 20, som af Jensen kaldes ubekendt.
  Det maleri, som Seydewitz medbragte, kan muligvis have været C.A. Lorentzens portræt af Baden, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, inv.nr. A2916. Maleriet bærer tegn på at have været transporteret den lange vej i sammenfoldet stand.
  Det var ikke usædvanligt at fremstille skulpturportrætter på grundlag af andre forlæg. Busten af Mathias Saxtorph, jf. A899, blev fx fremstillet ud fra et kobberstik, se referenceartiklen herom.
  Om busten Jacob Baden, A863, og dens tilblivelse, se Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 141-146.

 5. Se et foto af Abildgaards skitse her.

 6. Den lille skitsetegning i brevet viser, at Abildgaard ønskede sig busten af Baden i hermeform (“som en Terme”) ligesom busterne af Tyge Rothe, A225, A.P. Bernstorff, A207 og Rafael, A752, som Thorvaldsen havde sendt til København, se Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.
  På grundlag af ovennævnte dødsmaske og maleri fremstillede Thorvaldsen ca. 1806 portrættet af Jacob Baden, A863. Gipsoriginalen er forsvundet, men en gipsbuste i mindre størrelse, A802, der menes at forestille Jacob Baden kan have været et forlæg til den større marmorherme.
  Abildgaard bestilte egentlig busten på vegne af Badens enke, Sophie Louise Charlotte, f. Klenow (1740-1824). Hun døde imidlertid, før busten nåede frem til København i 1825, hvorfra den overgik i familien Badens eje, jf. nr. 49 på fortegnelsen af 2.7.1825 over værker hjemsendt fra Livorno til København. Thorvaldsens Museum erhvervede portrættet i 1924 fra familien Baden.
  Se Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 141-146.

 7. Thorvaldsen besvarede Abildgaards forespørgsel i sit næste brev af 28.7.1805.

Sidst opdateret 16.02.2018