25.6.1845

Afsender

Gottfried Rosenberg

Afsendersted

Skanderborg

Modtager

Just Mathias Thiele

Modtagersted

København?

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: S: T: / Høiædle og Velbaaren / Herr Justitsraad, Professor Thiele / Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Rosenberg sender 1000 rigsdaler til Thorvaldsens dødsbo som restbetaling til C.F. Holbech for hugning marmorreliefferne til Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke til Thiele. Han forklarer, at den sene udbetaling skyldes en misforståelse og beder Thiele om at overføre summen til C.F. Holbech. Han havde været ansvarlig for udfærdigelsen af marmorreliefferne til monumentet.

Dokument

Skanderborg den 25 Junii 1845.

Høistærede Herr Justitsraad!

Desværre har det ikke været mig mulig [sic] at sammle de 1000rbd som CommitteenI endnu skylder til salig Conferenzraad Thorvaldsens Bo, for de til MindestøttenII modtagne Skulpturarbeider, forinden i Dag, og tillader jeg mig herved at oversende Dem, samme deels i en Anviisning fra det Kongelige Raad for FrederiksnagoreIII, paa det Kongelige GeneralToldkammer [sic], lydende paa 154rbd 83 s rede Sølv, og deels i Repræsentationer og SølvMynt [sic] til Beløb 845rbd 13 s; med Committeens ærbødigste Anmodning til Dem, om De godhedsfuld [sic] ville have den Bevaagenhed, at modtage Anviisningens Beløb og derefter indbetale det heele Beløb i Thorvaldens [sic] Boe, for at Dirrigenten for Thorvaldsens Verksteder i Rom Herr Billedhugger HolbekIV, som har krævet Committeen for dette Beløb, af Boet muligst snart kunne erholde samme anviist; Aarsagen til at dette Restbeløb ikke for længst [sic] alt til Boet har indbetalt samme [sic] er Dem bekjendt at være den at Hans Majestet KongenV havde paalagt Committeen ikke at betale dette Restbeløb, fordie [sic] han selv ville [sic] betale det; hvilket imidlertid skal være en MisforstaaelseVI fra Committeens Side.

Deres med særdeles Høiagtelse
hengivenst forbundne
G Rosenberg.

[På den anden led i venstre margen:]
Fremlagt i Conferentsraad Thorvaldsens Bo

d 11 Juli 1845 GBrockVII

Arkivplacering

Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 84

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. Frederik 6.-kommissionen.

  2. Dvs. Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke, se evt. artiklen Et tvetydigt monument herom.

  3. Dvs. det danske handelskontor i Serampore, tæt ved vore dages Kolkata.

  4. Dvs. den danske billedhugger C.F. Holbech.

  5. Den danske kong Christian 8..

  6. Det er pt. ikke kendt, at kong Christian 8. skulle have lovet at betale en del af summen til værket.

  7. Dvs. den danske jurist Gustav Edvard Brock, der var involveret i dødsboopgørelsen efter Thorvaldsen.

Sidst opdateret 26.11.2018