14.6.1833

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Kunstakademiet, København

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Det Kongelige Akademie for de skjønne Konster Copenhague Danemarc par Hambourg
Tilskrift: Til Det Kongelige Akademie for de skjønne Konster.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Takker for udnævnelsen til direktør for Kunstakademiet i København. Et lignende embede ved Accademia di S. Luca i Rom har lært ham, hvor vanskeligt det er, og han beder derfor om, at man bærer over med ham. Han tror at kunne tiltræde rejsen til Danmark efter korvetten Galatheas afgang fra Livorno i sommeren 1833 og ønsker ikke, at hans tilstedeværelse i København skaber boligproblemer for hans kunstbrødre.

Dokument

Af det Kongelige Akademies meget ærede Skrivelse af 4de. April 1833I erfarer jeg at Høisamme i Forsamlingen d: 28de. Marts d:A:II har behaget at udnævne mig til Dets Directeur.

I det jeg med den dybeste Anerkjendelse modtager dette ny Beviis paa Akademiets hædrende Opmærksomhed imod mig, føler jeg det nødvendigt i Forveien at udbede mig Overbærelse, da allerede Erfaringen i et lignende Embede herIII, har lært mig hvormeget jeg trænger til samme.

Med Hensyn til det Høje Akademies Spørgsmaal om Bestemmelsen for min AfreiseIV fra Rom, da troer jeg med Vished at kunde tiltræde samme kort efter Corvettens AfgangV fra Livorno med de indskibede Arbeider.

Med megen Taknemmelighed seer jeg Akademiets Omhu for mig i Henseende til Boelig og AttelierVI, og jeg bemærker kun at jeg nødig ved min Nærværelse hjemme vilde give Anledning til Boeligs-Uleilighed for Nogen af mine andre KonstbrødreVII. –

Rom d: 14de. Junii 1833. Med dybeste Ærbødighed
  A[l]bert Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

From the favour of April 4th 1833 from the Royal Academy of Fine Arts I learn that the gentlemen at a meeting on March 28th this year have pleased to appoint me its principal.

As I with sincere appreciation accept this new proof of the honourable attention towards me of the Academy I feel it is necessary in advance to ask for indulgence, as the experience from a similar office here has already taught me how much I need it.

As to the high Academy’s question about the decision for my departure from Rome, I think I certainly shall be able to start shortly after the corvette’s departure from Leghorn with my works on board.

I notice with deep gratitude the care of the Academy as regards residence and studio, and I only point out that I should hate to be the cause of inconvenience in living-quarters to any of my brothers in art. –

Rome, June 14th 1833 Most respectfully,
  Albert Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

Ludvig Bødtcher

Arkivplacering

Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1833.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

  1. Jf. brev af 4.4.1833 fra Kunstakademiet til Thorvaldsen.

  2. Jf. Thorvaldsen-kronologien 28.3.1833.

  3. Thorvaldsen var præsident for Accademia di S. Luca i Rom, jf. Thorvaldsen-kronologien 16.12.1825.

  4. Thorvaldsen planlagde at rejse til København i efteråret 1832, men hjemturen blev udsat gentagne gange og først påbegyndt den 5.8.1838.
    Se dokumenter vedrørende emnet Aflyste rejser til Danmark.

  5. Jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

  6. Jf. Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg, jf. artiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

  7. Den danske maler J.L. Lund havde boet i Thorvaldsens professorbolig siden 1820 og skulle flytte ud, når Thorvaldsen kom tilbage, jf. artiklen Kunstakademiets boliger.

Sidst opdateret 24.04.2017