7.5.1833

Afsender

Slotsbygningskommissionen

Afsendersted

København

Modtager

J.C. Ulrich

Modtagersted

Livorno

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Korvetten Galathea er under Johan Wilhelm Cornelius Kriegers kommando sejlet fra København den 1.5.1833 og vil efter Tanger anløbe Livorno i slutningen af juli måned for at indskibe en del af Thorvaldsens kunstværker. Ulrich bedes sørge for kunstværkernes opbevaring og videre afsendelse, når de ankommer fra Rom til Livorno, og han bedes sende regningen til Slotsbygningskommissionen.

Dokument

Til
Generalconsul Ulrich i Liverno, Ridder af Dannebroge.
fra Slotsbygnings Commissionen, den 7de Mai 1833.

Undertegnede Commission undlader ikke herved at meddele Hr. Generalconsulen EfterretningI om, at den Kongl. Danske Korvet, Galathea, som föres af Kammerjunker, Capitain KriegerII, og som under 1ste d. M.III er afgaaet fra Kjøbenhavn, til Middelhavet vil sandsynlig i Slutningen af Julii MaanedIV, efter at have opfyldt sin Bestemmelse i TangerV, anløbe Livorno for at indtage en Deel Konstsager af Etatsraad og Professor Thorvaldsens Arbeider, og da disse ifølge derom indløben SkrivelseVI fra Etatsraaden, kunne forventes at være til den Tid ankomne i Livorno fra RomVII, saa er det i denne Anledning at man anmoder Hr. Generalconsulen behageligen at bære Omsorg for disse og træffe de fornødne Foranstaltninger til deres Afsendelse med Corvetten, samt paa Omkostningerne hertil at indsende en RegningVIII, der paa Anfordring skal vorde betalt.

Generel kommentar

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.​

Arkivplacering

Thieles Excerpter, 1833, nr. 4 (originalbrevets placering kendes ikke).

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Samme efterretning blev givet til Thorvaldsen, jf. brev af 7.5.1833.

  2. Den danske søofficer Johan Wilhelm Cornelius Krieger.

  3. Jf. Thorvaldsen-kronologien 1.5.1833.

  4. Jf. Thorvaldsen-kronologien 4.8.1833.

  5. Korvetten Galathea skulle antagelig ledsage eller selv fungere som et presentskib med tributbetaling til de såkaldte Barbareskstater, jf. artiklen Barbareskstaterne og Thorvaldsen.

  6. Jf. brev af 29.3.1833 fra Thorvaldsen til Slotsbygningskommissionen.

  7. Se Thorvaldsen-kronologien tidligst 27.5.1833 – senest 6.8.1833.

  8. Denne regning er endnu uidentificeret.

Sidst opdateret 30.08.2016