10.8.1832

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

NN, Fritz Paulsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Modtageren fremgår ikke af dokumentet, men er muligvis Fritz Paulsen, der godt kunne have bedt Thorvaldsen om en sådan erklæring forud for – eller som en betingelse for – brylluppet med Elisa. Paulsen var meget forhippet på formalia (og penge), hvilket blandt andet brev af 5.12.1832 fra Paulsen til Thorvaldsen bevidner.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

En skriftlig erklæring, hvor Thorvaldsen lover at overgive sin datter Elisa som hustru til Fritz Paulsen, hvor han forpligter sig til, straks efter brylluppet, at indsætte 40.000 rigsbankdaler rede sølv i Nationalbanken i Kjøbenhavn, og hvor han forpligter sig til at ansøge Frederik 6. om at adoptere Elisa, således at hun får status af ægtefødt barn og bliver arveberettiget.

Dokument

Jeg Underskrevne EtatsraadI og CommandeurII Albert Thorvaldsen erklærer herved at jeg overgiver min naturlige Datter Elisa Sophia CharlottaIII som Ægtehustrue til Her Oberstlieutenant v: PaulsenIV, forpligtende mig til strax efter deres BryllupV at indsætte i Nationalbanken en Summa af 40,000 rbd. rede SølvVI, som dog bør henstaae urokkeligen, og blot Renterne tilfalde min Datter og hendes Afkom, samt i Tilfælde at hun eller hendes Afkom ikke mere existerer, anvendes i Analogie med mit TestamenteVII paa samme Maade som mine øvrige efterladte Penge.
Jeg forpligter mig til at indgive en allerunderdanigst AnsøgningVIII til Hans Majestæt Kongen af DanmarkIX, hvori jeg anholder om at bemeldte min naturlige Datter Elisa Sophia Charlotta, maa blive mig adopteretX som ægtefødt Barn, bære mit Navn og som min ægtefødte Datter vorde berettiget til at modtage den Arv, som jeg i min forfattede testamentariske Disposition har fastsat at efterlade hende.

Rom, d. 10 Aug 1832.
Alberto Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

I the undersigned titular Councillor of State and Commander Albert Thorvaldsen hereby declare that I give my natural daughter Elisa Sophia Charlotta as wedded wife to lieutenant-colonel v: Paulsen, entering into the obligation immediately after their wedding to deposit in the National Bank a sum of 40,000 rix-dollar ready silver, which, however, must be deposited immovably and only the interest may go to my daughter and her issue, and in case neither she nor her issue exist any longer, it must be spent by analogy with my will, in the same way as my other left money.
I bind myself to send in a most humble application to His Majesty the King of Denmark, in which I apply for permission to adopt my natural daughter Elisa Sophia Charlotta as a legitimate child, to carry my name and as my legitimate daughter to be entitled to receive the inheritance, which in my written testamentary disposition I have stipulated to leave her.

Rome, August 10th 1832.
Alberto Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 1

Thiele

Thiele III, p. 454-456.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Thorvaldsen blev udnævnt til etatsråd 12.11.1819, jf. artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Thorvaldsen blev udnævnt til kommandør af Dannebrogordenen den 1.8.1829, jf. artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Thorvaldsens datter Elisa Paulsen.

 4. Den danske oberstløjtnant og kammerjunker Fritz Paulsen.

 5. Jf. Thorvaldsen-kronologien 25.12.1832.
  Se også dokumenter tilknyttet emnet Elisa og Fritz Paulsens giftermål.

 6. Dvs. 40.000 rigsbankdaler rede sølv svarende til 20.000 rigsdaler specier, jf. dokumenter vedrørende emnet Elisa Paulsens medgift.

 7. Jf. Thorvaldsens testamente af 8.8.1830.

 8. Jf. brev af 15.1.1833 fra Thorvaldsen til Frederik 6.

 9. Den danske kong Frederik 6.

 10. Jf. ansøgningen af 15.1.1833 og øvrige dokumenter vedrørende emnet Adoptionen af Elisa Paulsen.

Sidst opdateret 24.02.2020