No. 3240 af 10318
Afsender Dato Modtager
E.H. Fleischer [+]

Afsendersted

Napoli

Afsenderinfo

Rødt stempelaftryk med slyngmonogram.

6.5.1823 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

All’Illmo Signore / Sigr Cavaliere Torvalsen / Roma
Poststempler: NAP1823 6. MAG og 8 MAGGIO

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Høistærede Herr Professor
Torvalsen

Jeg tager mig den Frihed at insende Dem disse faa Linier for at Indberette Dem at her er ankommen en Dansk Brig fra Kiøbenhavn Ploug kaldet, ført af Skipper M Hansen, samme haver ombord 3 Kasser med Gibs figurer til Dem, hvilket jeg har erfaret af Skipperens Connoissementer, og da jeg fornemmer at her var ingen paa Stedet der har Order at modtage dem, Giør jeg mig en Fornøielse af at kunne være Dem til Tieneste ved at Besørge Dem disse Skiøverts til Rom.
Kaptain M Hansen har maattet giort Haveri i Norge, hvilket her skal blive opgiort; da nu den heele hidbragte Ladning skal gaa ind i Haveriet, er det nødvendigt at have Verdien af disse 3 Kassers Indehold.
Jeg har søgt at forhindre at Kasserne bliver aabnet for ikke at Brække eller Beskadige Figurene; derimod har jeg lovet Skipperen at tilskrive Dem og erholde Verdiens beløb for at kunne opgive den til Dispacieuren; De behager i følge her af, med omgaaende Post at opgive enten mig eller til anden Person hvad De mueligen troer de kunne være verd samt Order for Fragtens Udbetalning. Kan jeg heri være Dem Tienlig da behag at disponere. Med ærbødig Høiagtelse

Neapel d. 6 Maj 1823 E.H. Fleischer
Arkivplacering
m8 1823, nr. 39
Emneord
Bestillingen til den danske kongefamilie · Thorvaldsens værker, fragt af
Værker
Sidst opdateret 02.04.2014 Print