No. 3115 af 10318
Afsender Dato Modtager
Peter Norden Sølling [+]

Afsendersted

København

14.11.1822 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Sølling takker for Thorvaldsens selskab under hans ophold i Danmark og beretter, hvad der siden Thorvaldsens besøg er hændt deres fælles venner. Bombebøsse-indsamlingen går fint, og Sølling kan snart erhverve en gård, så fattige sømænd kan få et hjem. Sølling beder Thorvaldsen om et relief til opsætning på gården. Endelig beretter han om en bog af Kotzebue, som han har læst og sender ærbødige hilsner til Thorvaldsen.

Se original

Kiøbenhavn d. 14d. Novbr. 1822.

At faae nogle Linier engang imellem fra Deres Fødebye som De nyelig gav et Besøg og hvor De erhvervede Dem saa mange Velyndere som de beærede med Deres nærværelse hvoriblant min Ubetydelige Persohn troer jeg vil være Dem Velkomne. Af denne Aarsag benytter jeg med denne Skibs Leilighed at hilse paa Dem og takke Dem for den Middag De tilbragte hos mig i Selskab med Commandeur Jessen [,] Provst Gutfeldt [,] Proffr. Egersberg [,] Baggesen & Pram og tillige gik over at see min Bombe-Bøsse, I dennes Røde Bog er deres Navn og Dagen antegnet. Saa vil jeg og erindre ved denne Leilighed den Glade Aften i Clio – hvor Jessen og jeg teede os som Børn af Glæde over at have Dem blant os – og tilsidst paa Skydebanen. siden denne korte Tiid – er Pram Død paa St. Thomas – men Levede dog saa længe der til han fik betalt sin Skyld – og derfor gik han og Uagtet hans høye Alder derover – og det var skønt – Jessen er gaaed derover og Landede d. 12e. Septr. omtrent af samme Aarsag, Døe sagde han til os skal man etstæds, Døe her saa faaer kone og 6 Børn intet af betydenhed i Pension og til den tiid skralt til disses Underhold. han blev Gouverneur over St. Thomas og St. Jahn – 9 Gange har han været derovre og fra sit 16de. alt været i Batallier, næsten hver Tour. Engang smurte han med sin Brig 2 Engelske Slup af Vors tæt i sigted af Indvaanerne just paa samme Øe, [han] er Ælsked og Agted – saa at man talte Dagene til han Kom og Iublede ved hans Landstigning. At Leve og Døe Agted blant Venner er Rart – og Godt –
Comandeur Capt. Uldahl deres gamle Skibs Camerat og som de udstoed og deelte Livsfaren med han er gaaed med en Fregat igien til West Indien. Baggesen er i Paris som de vel ved har været Syg. Prince Christian som var der paa same tiid tog sig meget af ham, og Princessen pleiede ham ordentlig. Egersberg Mahler stoere stykker for Det Kongelige Slot og bliver ved at giøre smaae Børn der ligner ham fortreffelig. Alting gaaer ved den Gamle Gang – saa smaaet og roeligt ja nu har wii da heller ikke meere at frygte for siden wii mistet Flaaden og Norge, thi nu Kand wii aldrig meere føre Krig uden til Lands, og den kunde vel ikke staae Længe paa uagted vore Danske Tropper og Vort Artelleri og Cavaleri er Supperbe men wii boer paa Lutter Øer – det er heele Ulykken. Mig og min Gamle Camerater Kand det være det samme nu at wii skal snart fahre bort paa den Evig lange Reise. Jeg takker min Gud i Støvet for at jeg var her. [Med] 200 Dæks Lots og Fisker Baade var jeg i Aar i 10 Uger paa Kysterne af Norge og Sverie[?] udsprungne fra min begyndelses Baad, – og hørte hvad aldrig før var hørt, at i denne Gruelige Stormende Vinter var ei en Lots formedelst disse i Cristiansands Stift introducerede Baade – ikke en Lots bleven borte! – ei heller Skiib derstæds forulykked omendskiønt at mangfoldige drev derhentil – og at et NordSøes Fiskerie er ved at disse Kand ligge ude i 8e – 14 Dage – er Opstaaed, hvorhved at fattig Mands indkomsten ere stegne fra 100 til Cerca 400 aarlig [.] inde var jeg i 45 Havne – blev med Glæde modtaget af mange 100 – som jeg i 12 Aar forhen Levede med i Skiærgaarden – jeg boede i saadan en Baad i 6 Uger bestandig og som Sneglen i sit Huus gik fra Havn til Havn – og var hældig i mit 65 Aar – dog at befinde mig vel derved
Den ting har norges brave Kyst boere manglet i Cicler – nu kand de løbe over som over et Sund til Iylland og hente deres fornødenheder og behøver ei at tigge og betale Kiøbmanden i Norske Slæden for Livets Ophold. Og med Bombe Bøssen for Invalide Søemænd har jeg og som de seer af medfølgende Regnskab i disse trange Penge Tiider ret meget Hæld – 6200 Rb.S har jeg i disse Dage faaet til (en Capital fra et Ophævet Sælskab) – til næste Aar er jeg istand til at anskaffe en heel Gaard – og giøre indrettni[n]gen – og et Lovbud udverker jeg at Matroser afgiver 1 Rd af sine fortiente 100 – dermed har jeg 2000 Rd Aarlig fast til dette, foruden hvad ellers indkommer – see saa kand Matrosen Sove i sit eget Huus, – Døe deri – og blive hæderlig udført paa Skibs Kirkegaard – og ei som nu døe i fattig Huus Aldrig saa man en Couphardie Matros som en Soldat blive anstændig ført til sit Hvelestæd. Tør jeg nu være saa frie – at bede dem om et Lille stykke i marmor som kunde staa over Portalen – en Bombefee – med en Søemaand ved siden – eller som de wil jeg ved de er en Favorits af Standen – og derved vil de evig blive erendred hos Søemand – og allermest af Deres

hengivne Ærbødige
Pn Sølling.

[i margen s.1:] Just Læser jeg i denne tiid Kotzebus Beskrivelse over Rom. St Peters Kirken giør han ei meget af – og jeg forbauses over alt dette kostbare Kunstarbeidesom findes i same – den Pavelige Vagt- (300 Mand stærke) – Parade gad jeg seed naar den stiller op liige overfor Anthonius Støtte – det Loyerligste er siger han at man seer ikke 2 Fødder paa engang løfte sig – Jeg læser om Monte testaccio – om Øye og Tegnsproget – Colloseumet – PantheonPaladset Borghese Lucien Bonapartes PalaisLoretto – Skildring af Sæderne i RomVatican Hauge Palais, Hauge, Bibliothek-Museum – o.s.w.w.w.w.w.w. lutter Gamle og Nye Rare Sager –

[i margen s.3:] Siden Canovas Død som fornyelig er os bleven bekiendt har wie da den Ære at vor Landsmand ingen fleere Rivaler kand have – men staaer udeelt i Spidsen som Phidias – O gid han Leve længe med Sundhed og roligt og fornoyed Sind.

Generel kommentar

Dette brev har (udover det omtalte, desværre bortkomne regnskab for Bombebøssen) sandsynligvis været vedlagt et bilag. Her har Sølling beskrevet og tegnet det relief, han ønskede. Det kan dog ikke konstateres, at Thorvaldsen har udført noget værk for Sølling, se evt. herom i den generelle kommentar til bilaget.

Arkivplacering
m7 1822, nr. 61
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele
Andre referencer

Emneord
Danmarksopholdet 1819-20 · Thetis · Thorvaldsen som Fidias eller Praxiteles · Velgørenhed fra Thorvaldsen udbedes
Personer
Jens Baggesen · Caroline Amalie · Christian 8. · C.W. Eckersberg · C. Pram · Johan Joachim Uldall
Sidst opdateret 19.10.2014 Print