Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2895 af 10318
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Lucern

Afsenderinfo

Brevet har været sendt sammen med den danske søofficer Jørgen Conrad de Falsens hilsen til Thorvaldsen af samme dato. Falsens hilsen er skrevet på en seddel, der er limet direkte på kuvertens inderside. Kuverten kan derfor ses i faksimile ved dette brev. Kuverten har været lukket med et segl, der viser skjoldet fra det kronede danske rigsvåben omkrandset af elefantordenens kæde.

12.8.1821 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Brevet har været sendt sammen med den danske søofficer Jørgen Conrad de Falsens hilsen til Thorvaldsen af samme dato. Falsens hilsen er skrevet på en seddel, der er limet direkte på kuvertens inderside. Kuverten kan derfor ses i faksimile ved dette brev.
Udskrift: à monsieur / Monsieur le chevalier de Thorvaldsen / Conseiller d’etat de s. M. le Roi de Danemark / à Rome / affrancie

Resumé

Fortæller om indvielsen af monumentet Døende løve (Schweizerløven), jf. A119, i Luzern, som Christian Frederik har overværet under sin rejse, og han anbefaler Lucas Ahorn, der har stået for udhugningen efter Thorvaldsens model. Prinsen har modtaget en lille udgave af Hyrdedreng, jf. A177, i bronze og bestiller yderligere ni figurer af andre vigtige Thorvaldsenværker til sit taffelservice. Han opfordrer Thorvaldsen til at sende tegninger med motiver fra den nordiske mytologi til Danmark i anledning af en konkurrence for at fremme kunstneres behandling af motivkredsen, og beder billedhuggeren om at melde klart ud i sin støtte for sagen. Endelig beder han Thorvaldsen om at bistå Hermann Ernst Freund med råd, hvis han ønsker at deltage i konkurrencen.

Se original

Luzern d. 12 Aug. 1821.

Kiere Hr Etatsraad Thorvaldsen! Jeg har tænkt saa meget paa Dem i disse Dage og glædet mig over et af de uforgiengeligste Kunstværker der skyldes Deres skabende Genie, at jeg i Sandhed ej kan nægte mig den Glæde at underholde mig med Dem om en Gienstand der ikke kan andet end højligen interressere Dem. Omstændighederne føjede sig saaledes at jeg netop kunne overvære det Luzerner Mindesmærkes Indvielse og denne Festligheds Anledning men i lige Grad den Interresse jeg maatte føle for et Kunstværk der skyldte Dem sin Oprindelse opfordrede mig til ej at undslaae mig for Deeltagelse i denne Fest, som havde samlet mangfoldige Fremmede, Schwejtzere fra alle Cantoner og fleere gamle Schwejtzer Militaire som enten ved egen Deeltagelse eller ved Paarørendes og Camaraders Forliis havde hiine Rædselsscener i levende Minde. – Festen bestod i en Sielemesse med musicalsk Requiem om Formiddagen i Kirken og om Eftermiddagen skulde Indvielsen selv foregaae paa Stedet foran Monumentet; men Vejret var saa ugunstigt det regnede hele Dagen saa heftigt at ogsaa denne Deel af Festligheden maatte holdes i Kirken og da det var temmelig langt og kun idelig Gientagelse af Navne hvad som forelæstes faldt det noget i det kiedsommelige; det bedste af det heele var det De havde Deel i og som skyldes Dem nemlig Monumentets Anskuelse; fra Kirken da det til den Tid regnede mindre begave vi os nemlig alle til Stedet og man lod da Teppet falde som tildækkede Løven. Den Virkning som samme paa Stedet giør lader sig ej beskrive, dyb Følelse betog alle, eenstemmige vare Lovtalerne aldrig kunde noget mere passende noget skiønnere Mindesmærke tænkes jeg glædede mig over at høre denne Meeningsyttring, De behøver ej denne Berømmelse den forøger ej Deres Kunstnerhæder, men man kan dog ej andet end glæde sig over den almene Erkiendelse af Deres høje Kunstnerværd. – Fortient Roes maae jeg yde den Billedhugger der har udført Løven efter Deres Model Han har med Færdighed og Nøjagtighed uddraget den efter Punkterne paa Modellen, Udtrykket i det døende Øje er hvad det bør være kort sagt jeg er vis paa at De vilde være fornøjet med hans Arbejde Han høstede den Roes ham tilkom og jeg troer nok at man ved et Sammenskud vil see at lette ham Rejsen til Italien hvor jeg er vis paa at han i Dem vilde finde en Beskytter og Vejleder. Hans Navn er Ahorn, fra Constanz og han har lært det mecaniske af Kunsten i München – Først troer jeg en anden mere dannet Kunstner skulde have udført Arbejdet men han forlod samme formedelst Uefterrettelighed og denne som det synes talentfulde Arbejder paatog sig det da han allerede var ansat derved som Mestersvend –
En synderlig Hændelse som blev meget bemærket maae jeg dog underrette Dem om nemlig at neppe var Løven fri og ubedækket førend man saae en hvid Due svæve uden for Hvelvingen og omsider sætte sig paa Løvens Man indtil den atter fløj op og forsvandt i Buskene oven for samme Saare malerisk var dette Syn og i Oldtiden vilde det have giældet for et lykkeligt Varsel.
Jeg hører altid med Glæde at De er velbefindende og at De arbejder meget, jo mere jo bedre det have vi alle godt af.
Skiøndt Modellen af Hyrdedrengen desværre ikke kom ubeskadiget i mine Hænder saa har jeg dog kunnet skiønne hvor uforligneligt Copierne af Deres Mesterværker vil tage sig ud i dette forgyldte Material Metal og jeg har ikke kunnet nægte mig selv at bestille de øvrige; jeg troer et Porphyr Fodstykke med forgyldte Zirater vil være det kiønneste og skriver jeg derom til Freund
Det er mig kiert at man har udsat Præmier for Tegninger til Basreliefs eller Malerier hvortil Sujetterne ere tagne af den nordiske Mythologie. Jeg veed nok at der ej kan være Spørgsmaal om for Dem at tegne for Præmien, men det vilde være afgiørende for Sagen og for at redde den nordiske Mythologies saa skammeligen angrebne Værd (der dog altid kan og bør beholde Interresse ja Værd for nordiske Kunstnere) naar De, hvis De dertil fandt Æmne og Villie, vilde udkaste nogle Tegninger og tilstille mig eller Academiet samme Dette vilde tillige lukke Munden paa de Personer der med mageløs Uforskammenhed og Usandfærdighed har lagt Dem Ord i Munden som De aldrig har tænkt paa at sige og som ej heller lignede Deres Yttringer – Det er mig kun om at giøre at Sandhed kommer for en Dag og at Ondskab og Partiaand ej skal tilslutte en Mark hvorpaa nordiske Kunstnere maaskee med Held og passende kunde vinde Hæder og Berømmelse – Skulde Freund tegne for Præmien da ville De maaskee bistaae ham med gode Raad –
Vi have tilendebragt en interressant Rejse i Schwejtz, kun maadeligen bistaaede af Vejret det er sandt, men dog er os ikke undgaaet noget seeværdigt i Berner Oberland, paa St. Gothard eller fra Rigi. Jeg agter endnu at foretage nogle Toure i Schwejtz medens Prindsessen besøger Badene i Plombieres, mere af Forsigtighed og da hun har Tid dertil end af Nødvendighed thi Hendes Helbred har været meget ønskeligt paa hele Rejsen – Hun hilser Dem mangfoldigen – Vi gaae i October til Frankrig og Paris, næste Foraar hiem – Bar. Schubart er paa Hiemrejsen til Danmark siden d. 22 Juli. Pr. Bentheim har ogsaa forladt os, alle de andre Personer af vort Følge hilser Dem forbindtligst – Jeg er velbefindende og henlever kiere Hr. Etatsraad Thorvaldsen

Deres forbundne og velvillige
Christian Frederik

Generel kommentar

Brevet har været sendt sammen med den danske søofficer Jørgen Conrad de Falsens hilsen til Thorvaldsen af samme dato. Falsens hilsen er skrevet på en seddel, der er limet direkte på kuvertens inderside.

Arkivplacering
m7 1821, nr. 58
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 111-114.
Andre referencer

Delvist gengivet i Finn T.B. Friis: ‘Schweizerløven i Luzern og dens forhistorie’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, København 1947, p. 47-48.

Emneord
Christian 8.s borddekoration · Døende løve (Schweizerløven) · Monumenter, historiske personer og begivenheder · Nordisk mytologi · Samtidige reproduktioner af Thorvaldsens værker · Statuer, allegorier · Statuer, antik mytologi · Tegning udført af Thorvaldsen udbedes · Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere · Thorvaldsens assistenter · Thorvaldsens værker, bestilleres modtagelse af · Thorvaldsens værker, bestilling af · Thorvaldsens værker, uden for Thorvaldsens Museum · Thorvaldsens værker, udført af andre
Personer
Lucas Ahorn · Caroline Amalie · Pankraz Eggenschwyler · Hermann Ernst Freund · Kunstakademiet, København · Herman Schubart
Værker
Sidst opdateret 03.10.2018 Print