Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2799 af 10318
Afsender Dato Modtager
Johan Gunder Adler [+]

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Rødt laksegl med aftryk af det danske rigsvåben.

2.3.1821 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Hr Etatsraad Thorwaldsen / Ridder af Danebrogen etc. etc. / Rom
Tilskrift: Høivelbaarne Hr Etatsraad Thorwaldsen Ridder pp.

Resumé

C.F. Hansens forslag til de opgaver som Hermann Ernst Freund kan løse for Slotsbygningskommissionen som erstatning for den tabte apostel-opgave for Kirkebygningskommissionen: Freund kan skabe fire evangelister til Christiansborg Slotskirke, to figurer til slotskirkens portal samt figurer til 24 meterstore nicher i Kongens henholdsvis Dronningens trappeopgang på Christiansborg Slot. Hansen foreslår, at man, som et supplement til Freund, også fylder nogle af slotstrappernes mange nicher med nogle af de gipsafstøbninger efter Thorvaldsens kunstværker, som Kunstakademiet har bestilt. Thorvaldsen skal koordinere arbejdet for Freund.

Se original

Udtog af en Skrivelse fra H Etatsraad og Overbygnings-Directeur Hansen til H.H. Prinds Christian Frederik, dateret 26 January 1821
– – – [“]Det fornøier mig, at Etatsraad Thorvaldsen er lykkelig kommen tilbage; vi erindre os alle med Glæde hans Ophold her, og beklage det Uheld, han har havt med sit Værksted; men det bedrøver mig, at han for det første ei vil tænke paa Christus og hans Disciple. –- Naar blot Freund staaer i Veien, da skal denne hans Følsomhed for sin Eleve let blive hævet. Jeg har talt med H.M. Kongen og de Herrer af Slotscommissionen at ham kunne overdrages at gjøre de 4 Evangelister i de 4 Nicher inde i Slotskirken; Skade at han ei har begyndt med Apostelen Johannes, saa kunde han strax giort ham til Evangelist. Nichernes Størrelse ere 1 Alen 18 Tommers Bredde og 4 Al. 18 Tom. Høide. Ligeledes ønsker jeg i de to store Nicher, der ere paa Marmortrappen i Kongens og Kronprindsens Etage, i den ene en siddende Figur, i den anden maaskee en liden Gruppe. Nichernes Størrelse ere 2 Alen 6 Tommer brede og 5 Alen 12 Tommer høie. Endnu ere paa Kongens Trappe 6 Nicher, hvori skulle Figurer; Størelsen af disse ere 1 Al. 12 Tom. brede og 3 Al. 23 Tom. høie. Ligeledes ere paa Dronningens Trappe 16 Nicher af samme Størrelse, hvori skulle Figurer. Maaskee naar vi faae Afstøbningerne af Etatsraad Thorvaldsens Arbeider, der imellem kunde findes nogle, som kunde passe hertil. Vi behøve og to Figurer i Portalet af Slotskirken, men det var ønskeligt, naar disse kunde blive af brændt Leer, da de komme i frie Luft. Størrelsen af disse Nicher ere 1 Al. 20 Tom. brede og 4 Alen 20 Tom. høie. Det forstaaer sig af sig selv, at Alt er dansk Maal. Ved Domhuset fattes ligeledes 2 Figurer, Solon og Lycurg. I Øvrigt veed Etatsraad Thorvaldsen Beskeed om Alt hvad man ønsker til disse offentlige Bygninger, og har bekommet Maalene med da han reiste; han kan derfor bedst bestemme hvad Freund skal begynde paa. Dette er mig overdraget at melde for ei at tabe Tid, til at det kunde meldes ham fra Commissionen. Tør jeg derfor underdanigst bede Deres Høihed at underrette Etatsraad Thorvaldsen og Freund herom, og i øvrigt bede Ven Thorvaldsen betænke at Frue Kirke ei kan indvies uden hans Christus indtager sin Plads i Høialtret og hans Apostler i Nicherne. Man venter og at Freund vil stræbe af alle Kræfter for paa bedste og letteste Maade at fremme de Arbeider, ham overdrages, efter Aftale med Etatsraad Thorvaldsen, da Forlængelsen af hans Stipendium af den Kongl. Kasse, er grundet paa dette Haab” – – –

Ovenstaaende Udtog har jeg efter H.H. naadigste Befaling den Ære herved at meddele Deres Høivelbaarenhed.

Rom 2 Martz 1821
Adler

Generel kommentar

Baggrunden for dette brev var den, at Thorvaldsen af Slotsbygningskommissionen var blevet om at overtage bestillingen på de tolv apostle til Vor Frue Kirke i København fra Hermann Ernst Freund. Det ville Thorvaldsen ikke, medmindre Freund blev tilbudt andet og tilsvarende arbejde.

Thiele II, p. 97, skriver om sagen:

“Saaledes var der altsaa, med Hensyn til Freund, ingen Hindring for Thorvaldsen i at overtage og snart paabegynde Arbeiderne til Frue Kirke. At Freund aldrig modtog nogen af disse mange Bestillinger, og at man senere, da han hjemsendte sin Lucas og sin Merkur, ikke tog hensyn til dem, er vel en Bemærkning, som ikke hører under Thorvaldsens Biographie, men som dog ligger ved Siden af den.”

Arkivplacering
m7 1821, nr. 14
Thiele
Omtalt og gengivet hos Thiele III, p. 95-97.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Kunstakademiet · Bestillingen til Råd- og Domhuset · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Christiansborg Slot og Kirke, H.E. Freunds kunstværker · Christiansborg Slot, Hovedtrapperne · Danmarksopholdet 1819-20 · Gipsafstøbninger, Thorvaldsens værker · Gulvkollapset i Thorvaldsens værksted 8.11.1820 · Thorvaldsens samarbejde med arkitekter
Personer
Christian 8. · Fonden ad usus publicos · Hermann Ernst Freund · C.F. Hansen
Værker
Sidst opdateret 05.11.2018 Print