Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2494 af 10246
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

Rom

5.1.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Rom den 5te. Januari 1820

De indsluttede to Breve tilbyder mig en heldig Leylighed, til at gienkalde mig i min elskede Thorwaldsens venskabelige Erindring. At vi alle savne Dem her, det begriber De let; Prindsen især havde ønsket at giennemgaae det stolte Rom i Deres Sælskab. Han har været ofte i Deres mageløse Studio, og har seet, og beundret Dem. Hans Henrykkelse var ubeskrivelig den første Gang han var did, og vores guddomelige Prindsesse Caroline Amalie kom tilbage, aldeles indtagen i Deres Venere, og i saa mange andre Mesterværker. Idag gaaer vi paa Montecavallo for at see i sin heele Omkreds Alexanders Triumph. De kan ikke forestille Dem, alt hvad der er bleven fuldendt siden Deres Afreise, og 6 a 7 Stykker mangler blot Deres allersidste haand; thi Tenerani har saaledes fuldendt dem, at ikkuns behøves et allersidst Meißels Anstrøg. Et Glimt af Haab har jeg, at naar De erfarer at vore mageløse Høyheder ere i Italien, saa vil De i en Skynding fuldende Deres Model[er]inger i Kiøbenhavn, og iile til det kiere Rom, hvor saa mange Interessante Menesker vente paa Dem. En sød Overaskelse vilde det være for Prindsen og mig; men Prindsen vedbliver at troe det umueligt. Jeg ikke saa; men for alt, vil jeg medeele Dem mine Planer som jeg har lagt for de kiere Hoyheder som de troelig følger. Overmorgen den 7de. reise vi til Neapel, hvor vi har lejet et smukt Huus. Vi blive der 2 Maaneder, og den 15e. Marts ere vi tilbage i Rom hvor jeg har lejet for Prindsen det deylige Palads af Conte Negroni, paa hiørnet af Piazza Clementina, og Via della Scrofa, nær ved Corsoen, ved Piazza Borghese, og alt. Det er herlig meubleret, og aldeles nyt, meget rummeligt da vi ere 8 Herrer eller Padroni, og 9 domestici, i alt 17 Personer og dertil hører meget. Vore kiere Hoyheder ere tilbedede her, og overalt. Vi blive i Rom fra 15 Marts heele den Maaned, og ventelig heele April, for at nyde i Florentz den første Foraars Duft. Nu har De vores bestemte Planer, som sikkert ikke blive forandrede. Giør nu Deres ifølge deraf. Ubeskrivelig kiert ville det være os at see Dem i Italien, og for Alt i det stolte Rom. At oppebie os i Dannemark kan De vel knap; thi vi komme først tilbage langt hen i Sommeren, fordi vi vil efter Florentz see Genua, Mayland, Parma Modena, og maaskee og Turin. Siden heele Sveitz, og altsaa kommer vi først hiem langt ud paa Sommeren. Tilskriv mig nogle Ord, eller lad mig ved Lund tilskrive over Deres Planer. At De er bleven overalt saa udmærket, og i Dannemark hædret, min Herr Etats Raad, det glæder mig, uden at forundre mig. Hvem vilde ikke ære, udmærke og hædre en Thorwaldsen ? Imidlertid lykønsker jeg Dem af Hiertet; thi i Grundet har De dog ingen ældre, og oprigtigere Ven end

Baron Schubart

Arkivplacering
m6 1820, nr. 4
Emneord
Thorvaldsens værkstedspraksis
Personer
J.L. Lund · Pietro Tenerani
Sidst opdateret 06.08.2014 Print