No. 2411 af 10318
Afsender Dato Modtager
Christian Ditlev Reventlow [+]

Afsendersted

Pederstrup

24.10.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Min Søn Ludvig har skrevet mig at han har haft den Fornøielse at fornye Deres Bekiendtskab og at De har glædet ham ved Deres Besøg paa Sandberg, og givet ham Haab, at De vilde næste Foraar paa Deres Tilbagereise lægge Deres Vei over Lolland og besøge mig paa mine Godser. Dette alt glæder mig og beviiser mig at De ikke har glemt hvor varm Andel ieg tager i de skiønne Kunsters Fremme og at ieg derfor var en af de første der satte fortient Priis paa Deres udmærkede Talent. Jeg har ogsaa hørt at endskiønt De ved dette har erhvervet Dem et stort Navn som Kunstner i Europa De dog er vendt tilbage til os uden Kunstner Stolt, godmodig og beskeden som De var da De forlod os som Yngling, og derfor vover ieg kiere Herr Professor at komme til Dem med et Anliggende der ligger mig paa Hiertet, med den Tillid til Dem at De om De kan vil opfylde mit Ønske som ieg her vil frembringe.
De fleste af vore Kirker ere forsynede med meget smagløse Alter Tavler, og Kirke Eierne som kunne have Lyst til at pynte deres Kirker har sielden Evne til at bekoste nye Altertavler ved en duelig Kunstner. Kunde De nu i Vinter imedens De er i Kiøbenhavn vinde Tid til at modellere et Basrelief af 2 a 2 1/4 Alens Bredde og forholdsmessig Høide, saa vilde mange Kirker Eiere vinde Leilighed ud af deres Landsbye Kirker at borttage de vansirede Malerier og Billeder og ved Gipsafstøbningerne at give dem en skiøn ikke for deres Evne for kostbar Prydelse. Om De vilde unde Fortienesten af Afstøbningerne til en Mand De ynder mueligen til en ung Kunstner der trangede til Understøttelse eller til en anden værdig Trængende, saa vilde dennes Kaar rimeligviis derved meget forbedres. Christi Opstandelse og hans Omgang med sine Disciple efter Opstandelsen synes mig at give de skiønneste Sujets til en saadan Altertavle og blandt disse især ogsaa Historien om Thomæ Vantro Iohannis Evangelium, 20d Capittel, 26-29 Vers. Om De har den Godhed at opfylde mit Ønske, vil De derved biedrage meget til at give mange Landsbye Kirker ved Synet en Høitidelighed der kan stemme Sielen til de christelige Følelser der i dem skulle opvækkes. Jeg beder Dem ikke at De kiere Herr Professor ville paatage Dem et Arbeide hvorved De kunde vinde megen Ære, nei den har De vunden nok af og vil vedblive at vinde saa længe De lever, men at De ville paatage Dem et Arbeide hvormed De kunde gavne en uforderved Almue i Deres Fædreneland ved hvilken Følelsen for det gode og skiønne ikkun behøver at vækkes. Fugtigheden forderver ogsaa i endel Kirker Malerierne hvortil Gips Afstøbninger ikke ere udsatte, og hvilket først hos mig har opvakt den Tanke at giøre Dem den Anmodning naar De kom her tilbage at forfærdige det her omeldte Basrelief. Et meget got Stykke af Lievens som forestillede Christus paa Oliebierget der styrkes af en Engel blev saaledes i en af mine Kirker opraadnet at det uden Herr Conservateur og Landskabsmaler Møllers Kunst aldeles vilde have været tabt. Nu tiener det igien til Altar Tavle i en anden Kirke der ikke er fugtig. I den fugtige Kirke har ieg til Altar Tavle anbragt det Basrelief hvorfor De erholdt den store Guld Medaille, hvilket endskiønt det ikke har den sædvanlige Form af Altartavler dog ved sin ædle Stil og Personernes talende Udtryk er bleven en sand Prydelse for Kirken. Af Historiemalerne Wulf og Wahl har ieg faaet malet Altartavler til tvende andre Kirker, men mig mangler endnu til 4 andre Kirker som ieg Tid efter anden har i sinde at give lige Prydelse. Thi efter min Mening bør Kirkerne være paa Landet lyse, have faa Prydelser men de som dem gives bør være passende til det hellige Sted paa hvilket de opstilles.
Det giør mig meget ondt at ieg ikke kiere Herr Professor er i Kiøbenhavn og kan nyde got af Deres Nærværelse; men ieg regner paa Deres mig meget kiere Løfte til min Søn og ønsker at De maa kunne skienke mig og min Familie hos hvilken De er i den venskabeligste Erindring nogle Dage paa Deres tilbagereise, og ieg beder Dem at være forvisset at ingen kan mere skattere Deres Kunstner og Deres moralske Værd end,

Deres ydmugste Tiener,

C D F Reventlow

Pederstrup par Marieboe

den 24de October 1819.

Arkivplacering
m6 1819, nr. 46
Thiele
Omtalt hos Thiele III, p. 31-33.
Andre referencer

  • Dyveke Helsted: ‘Thorvaldsens besøg på Lolland i 1820’, in: Lolland-Falsters historiske Samfunds årbog, Nykøbing Falster 1958, p. 10.
Emneord
Kunstakademiet, den store guldmedalje · Rejsen til Danmark, juli-oktober 1819 · Rejsen til Rom, august-december 1820 · Relieffer, kristen mytologi · Thorvaldsen og kristendommen
Personer
J.P. Møller · Johan Georg Wahl · Nicolaus Wolff
Værker
Sidst opdateret 10.06.2020 Print