Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1651 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Odense

26.2.1817 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr Professor og Ridder Thorvaldsen! Underrettet om at Baron Schubart agter at besøge Dem i Rom, vil De ikke fortryde paa at jeg beder ham, Deres og alle fortrinlige Kunstneres varme Ven, at overbringe Dem disse Linier, tildeels foranledigede ved den Efterretning Historiemaler Lund har givet mig at De først har besluttet imod Sommeren dette Aar at rejse til Deres Fødeland, hvor De med Længsel ventes og vil finde den Modtagelse De i saa høj Grad kan giøre Fordring paa. Min Glæde over denne Deres Beslutning er ligesaa oprigtig som stor, thi Kunsterne i vort Land vil vinde betydeligen ved Deres Nærværelse, vor fortiente Hansens Mesterværker vil ved Dem faae den Prydelse de savne og Kongen vil glædes derved, det vil desuden være Højstsamme som det er mig en sand Glæde at fornye Deres Bekiendtskab og at bidrage hvad vi formaae til Deres Opholds Behagelighed i Kiøbenhavn. Værelser og Lejlighed til Attelier staaer til Deres Disposition paa Charlottenborg Slot og Academiet vil føle sig hædret ved Deres Deeltagelse i dets Arbejder.

Til den Tid haaber jeg ogsaa at den sieldne Kunstner Eckersberg vil have fuldfærdiget sit Receptionsstykke som Medlem, det forestiller Baldurs Død i Gudernes Forsamling, efter Edda. Hans seeneste Arbejder have tiltrukken ham almindelig Beundring. Det glæder mig at erfare at Historiemaler Lund bestræber sig at forandre sit Colorit, han er i øvrigt en saa god Tegnere og en saa elskværdig og beskeden Kunstner saa at jeg meget ønsker at see ham begavet med dette vigtige Fortrin hos en god Maler. De ville styrke ham i dette gode Forsæt.

Jeg haaber at Deres Basreliefs til Slottet komme hertil paa samme Tid som De er i Kiøbenhavn for at De selv kan see dem opsatte paa deres Sted. De vil glæde Dem til at see Slottet og isærdeleshed Raadhuset.

I det Haab om føje Tid at see Dem her nævner jeg mig Deres

velvilligste

Christian Frederik

Odense d. 26 Febr 1817

Arkivplacering
m5 1817, nr. 8
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 308-309.
Emneord
Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Opfordringer til at komme til Danmark (indtil 1819) · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens værksteder
Personer
J.L. Lund · Herman Schubart
Sidst opdateret 03.09.2013 Print