Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1650 af 10246
Afsender Dato Modtager
Lauritz Kruse [+]

Afsendersted

Napoli

25.2.1817 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al / Signore Cav: Alb: Thorvaldsen / Roma.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Neapel d. 25 Febr. 1817.

Kiære Thorwaldsen.

Skiæbnen synes ikke at ville, at vi saasnart skal sees, som jeg ved min Afreise fra Rom havde ventet; men jeg driver, om just ikke som et Vrag paa Verdens Hav, dog i det mindste som en let seilende Baad, der styrer sit lille Seil, efter den Retning, som en fordeelagtig Vind anviser det. Jeg har nu siden Decb: ikke hørt det mindste fra mine Forbindelser i Vien; den sidste Efterretning derom fra en paalidelig Ven, var vel ikke behagelig, sandsynligviis kun indskudt af et mørk Lune, og en egen utaalmodig Utilfredshed, men dog nok til at vække min slumrende Forsigtighed; en Artikel i den Neapolitanske Tidende fra Vien, har opvakt paa nye alle mine Forhaabninger, da den uden at nævne en foregaaende Prøvefart anmelder Tingen, som et allerede lykkeligt udfaldet Foretagende; imidlertid har jeg endnu til Dato ingen Breve, og efter den sidste Vexel, hvorom jeg intet videre har hørt, vil jeg dog ikke gierne forinden jeg faaer Brev trække mere paa Deres Forbindelse; da jeg nu desuden daglig bruger Penge, og har foresat mig, ikke uden den høieste Nød at vilde laane hos mine Venner; hvorvel dog engang mine Penge fra Danmark maae indløbe, har jeg indtil videre modtaget et Tilbud her; nemlig at bringe en dansk Corespondens i Orden for et herværende Huus, hvilket i det, det borttager mig nogle Timer af Dagen, betaler sig dog overmaade vel; dette er vel kun provisorisk, men det staaer i min Magt at giøre det varigere; imidlertid beder jeg det bliver imellem os; jeg haaber dog stedse endnu førend Deres Afreise til Kiøbenhavn, at have den Glæde at see Dem. Dog vender jeg neppe tilbage dertil saasnart; en nyelig indtruffen Efterretning, om en af mine kiæreste Venners Død i Tunis, men som jeg dog meest levede med i Kbhavn; har endnu længer bortfiernet mig derfra; Jeg har bedet Lund, for ikke at bryde Dem, besørge mig mit Tøi tilsendt i Neapel; da jeg med det medtagne kun havde indrettet mig paa faae Uger; og jeg i det mindste bliver her endnu 3 Maaneder. Derimod vil jeg bede Dem efter Deres gode Løvte at tale med Schultheiss, og faae en Anviisning fra ham paa de tilbagestaaende 15 Loisd’ors; dog ønskede jeg denne helst ligesom paa 15 Loisd’or, og ikke omsat i Neapolitansk Mynt; jeg formoder der maae været kommet Svar paa Vexelens Annextation; er dette ikke skeet, da har det indtil videre heller ingen Hast med Pengene; da jeg just ikke er forlegen; jeg beder Dem være af den Godhed, at sige Lund Svar derpaa, som nok med det første skriver mig til, og giennem ham kunde og Anvisningen sendes mig, i øvrigt er min Adresse: Vico di St Anna di Palazzo No 1. Dette maae nøie iagttages her, hvor man omgaaes meget skødesløs med Brevene; og lader dem henligge paa Posthuset, naar ikke Adressen er bogstavelig rigtig. Nu ønsker jeg Dem at leve saa vel, som jeg mener Dem og ret snart, i det mindste giennem Lund at høre fra Dem; min forbindligste Hilsen til Reinholds fra Deres oprigtige og hengivne Ven – L. Kruse

Med mit Reiseselskab skal jeg med Tak sende Dem Mantelsækken tilbage.

Arkivplacering
m5 1817, nr. 7
Personer
J.L. Lund
Sidst opdateret 17.06.2013 Print