Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1226 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

13.2.1813 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr Professor Thorvaldsen! I det Brev som Commissionen for Christiansborg Slots og Raad og Dom Husets Opførelse under 6’ Febr har tilskreven Dem og hvoraf denne Commission har meddeelt mig en Gienpart tales meget om Besværligheden af den norske Marmors Transport, men De seer tillige at man er alvorligen betænkt paa at overvinde disse Vanskeligheder og jeg tør med Vished haabe at De ved Deres forventede Ankomst i 1814 skal finde denne Marmor til Deres Brug. Det er nok ligeledes uden for ald Tvivl at det Arbejde i Stuk eller i Gibs som venter paa Deres Mester Haand for at forfærdiges og pryde disse Bygninger, vil, foruden mindre Arbejder i Marmor yde Dem megen Beskieftigelse – kort sagt disse Motiver vil ikke forhindre Dem i at tiltræde Deres Rejse; større Forhindring maatte findes i Ubestemtheden af de Tilbud som gives Dem, men vær forsikret om at det er Hs Majestæts Villie ved at overdrage Forhandlingen til bemeldte Commission at sætte den istand til gandske at tilfredsstille Dem i hvad De maatte behøve til Rejse Udgivter og til Erstatning for hvad De taber ved at forlade Deres Embedsstilling i Italien. Med Fornøjelse vil jeg bidrage til at den nødvendige Aftale og Bestemmelse i saa Henseende træffes og jeg vilde ansee det som et Beviis paa Deres Tiltro om De vilde meddeele mig Deres Formening i denne Anledning.
Angaaende de Arbejdere De nødvendigen behøver at medtage vilde De aabenhiertigen svare Commissionen; naturligviis ønsker denne jo ferre jo bedre, thi Udlændinge ere kostbare og sielden fornøjede; den Italiener her er udarbejder architectoniske Ornamenter i Marmor og Sandsteen til Fuldkommenhed, men jeg kan troe at det desuagtet vil være væsentligt for Dem at have eens eller fleeres vante Hænder med fra Deres Attelier i Rom som kan forplante lignende Virksomhed i Deres Attelier paa Charlottenborg.
Kyndige have sagt mig at De troede dette Øjeblik bequemt til for let Kiøb overhovedet at faae Italienske Kunst Arbejdere herind saasom Arbejdere i Stuk, Fresco Malere, o.a.fl. skulde dette være Tilfældet og De anseer det væsentlig nyttigt at udvælge og medbringe deslige Arbejdere da er det en Gienstand værd Commissionens Opmærksomhed, den De des angaaende vilde tilskrive.
Jeg er Dem meget forbunden fordi De har erindret Samlingen af Gibs Afstøbninger efter antique Ornamenter. De skulde endnu tilføje Afstøbninger af Deres Jason og Mars. Omkostningernes Beløb ved foromtalte Samling venter jeg Underretning om for at foranstalte Dem godtgiordte. Jeg tør angaaende den store Transport af Kunstsager giøre Dem opmærksom paa at Skibslejlighed hertil maae afventes men jeg tvivler ikke paa at Baron Schubart vil til den Tid finde Skibe i de nærmeste Italienske Havne forsynede med sikre Papirer, saaledes at de omsider ville kunne naae deres Bestemmelse. Landtransport vilde være umaadelig kostbar, undtagen for de mindre Ting, som mueligen kunde følge med hvad Hr Professoren ellers selv vilde hiemsende.
Jeg slutter dette mit Brev med den Forsikring: at ligesom De føler Længsel at see Deres Fædreland igien, og er saa god at sige at min Opmuntring dertil er virksom hos Dem, ligesaa stor Længsel om ej større føler jeg efter at besidde en saa udmærket Kunstner inden vore Grændser og i den nærmere Virkekreds der er mig anbetroet. Derfor gientager jeg end engang min indstændige Begiering at De jo vil giøre det mueligt til næste Vinter at indtreffe her i Deres Fædreland; troe mig at her venter Dem Arbejde og Beskieftigelse nok.
Maae jeg bede Dem at hilse vores haabefulde Landsmand Malling (jeg skal svare ham med næste Post) og selv vilde De troe mig Deres

  forbundne og velvilligste
Kiøbenhavn d. 13 Febr 1813. Christian Frederik
Arkivplacering
m3 1813, nr. 5
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 227- 229.
Emneord
Bestillingen til Kunstakademiet · Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Opfordringer til at komme til Danmark (indtil 1819) · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens værksteder
Sidst opdateret 15.03.2017 Print