No. 8298 af 10318
Afsender Dato Modtager
Ordenskapitlet, København [+]

Afsendersted

København

20.11.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Nysø

Modtagerinfo

Ingen udskrift. Tilskrift: “Høivelbaarne / Herr Conferentsraad Thorwaldsen, / Directeur og Professor ved det Kongelige / Academie for de skjønne Konster, Storkors / af Dannebrogordenen og Dannebrogsmand.”

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Da Hs. Majestæt Kongen ved allerhøieste Rescript af 18de. dennes har behaget at udnævne Deres Høivelbaarenhed til Storkors af Dannebrogordenen, gjør jeg mig en Fornøielse af herved at tilsende Dem den Decoration De for Fremtiden ville have at bære, og beder Dem efter sammes Modtagelse behageligen at ville tilbagesende det af Dem hidtil baarne Commandeurkors, samt dernæst behageligen tilsende mig Deres Vaaben, malet paa Pergament med dets rette Farver, i en Haandbreds Størrelse, og forsynet med det Symbolum De maatte vælge.
I Optagelsesgebyr ville Deres Høivelbaarenhed behage til de Kongelige Ordeners Skatmester, Hofmarskal, Kammerherre og Generalmajor Greve af Haxthausen, at erlægge den Summa 45rb. Sølv, og siden i aarligt Bidrag til Dannebrogsmændenes Pensionsfond inden hvert Aars 1ste Juli den Summa 20rb. –
Slutteligen beder jeg Deres Høivelbaarenhed være overbeviist om min oprigtige Deeltagelse ved denne Kongelige Naadesbeviisning.

Kjøbenhavn den 20de. November 1839.

JS Møsting


/ Lindberg

Arkivplacering
m29 II, nr. 69
Thiele
Omtalt i Thiele IV, p. 104.
Sidst opdateret 04.10.2018 Print