Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9563 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

Antagelig København

1.4.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

Antagelig København

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Efter Aftale tilstiller jeg Hr Professoren Udkast til det Brev som jeg anseer fornødent at maatte afgaae i Anl. af Magistratens mig i Gaar Aftes tilhændekomne Brev af 30 f.M. Efterat De har forsynet det med Deres Bemærkninger, maatte det behagl. circulere mellem dhrr: Professor Clausen

— Bissen

JustitsR Thiele

og dernæst tilbagesendes til mig. Begge Testamenter – af 1838 og 1843 – vedlægges.

Til Hr Professor Schouw. D 1 Ap 1844 ærb. Collin

[Herefter med Schouws hånd] Jeg vilde foreslaae en saadan Affattelse af Brevet som i min Concept (No). Men for øvrigt vil jo Sagen nærmere blive at drøfte i Mødet paa Onsdag, hvor alle Executorene ere tilstede.

d. 1 April 1844 Schouw

[Herefter med Clausens hånd] Jeg tilstaaer, at jeg har opfattet Forholdet noget anderledes, end jeg seer, det er taget i de tvende Concepter. Jeg troede ikke, at Executorerne kunde forpligtes til – og derfor heller ikke turde lade den Fordring gjælde, dersom den blev gjort – , at lade Nogen udenfor deres Midte møde i enhver Forsamling og overvære alle deres Forhandlinger. I Reglen maa jo Committeens Interesse antages tilstrækkeligt betrygget inden Boets Behandling ved den af Magistraten Delegerede; og jeg troede derfor, at Forslaget angaaende Tilkaldelsen af en praktisk Lovkyndig ikke sigtede til Videre, end at Valget allerede forud var truffet af en Mand, til hvem Executorerne i vanskelige Tilfælde havde at henvende sig, og navnlig i saadanne Tilfælde, hvor Magistratens Delegerede troede, paa Committens Vegne at burde forlange hans Tilkaldelse. Saaledes forekommer Hensigten af hiin Forholdsregel mig at ville opnaaes; men det er noget [xxx xxx], Magistratens Skrivelse forlanger og det conciperede Svar indrømmer. Men jeg er villig til at [mistes?] mit Omdømme ang. Forhold af denne Natur. Imidlertid vil jo Sagen komme under Forhandling imorgen, hvor jeg antager, at Et. R. Blechingberg endnu ikke vil møde.

2 april H Clausen

Læst Bissen
[xxxxx] Thiele

Arkivplacering
m29 I, nr. 14
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
H.W. Bissen · Daniel Blechingberg · H.N. Clausen · J.F. Schouw · Just Mathias Thiele
Sidst opdateret 17.02.2012 Print