Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6938 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

20.9.1836 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevudkastet for året og månedens vedkommende, mens dagen ikke er præciseret. Der må imidlertid have været tale om, at Thorvaldsen skrev et brev til Donner den 20.9.1836, antagelig på grundlag af nærværende udkast, da Donner i sit svarbrev af 5.10.1836 refererer til Thorvaldsens brev af 20.9.1836.

Conrad Hinrich Donner [+]

Modtagersted

Altona

Modtagerinfo

Tilskrift: S.T. / Herr Etatsraad Donner / Ridder; Altona / pr. Hamborg.
Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Høyvelbaarne Herr Etatsraad Donner

Efter at have udstædt et Gavebrev til fordel for min Datters anden Søn Carl, til beløb 12000 Rbd rede Sølv; – og efter Overenskomst med De Herrer Deputerte for financerne for de udenlandske Betalinger i Kiøbenhavn, efter foregaaende Corespondance imellem disse og min Svigersøn Oberste Paulsen, der opholder sig hos Hendes Høyhed Prindsesse Charlotte Frederique paa Hendes Reiser i Udlandet, anmodes Deres Høyvelbaarenhed om at ville foranstalte denne Capital successive udbetalt i 3 Maaneder til S.T: Herr Conferendsraad Collin i Kiøbenhavn i Afdrag paa de Summer som Deres Høyvelbhd Maanedlig anviser Oberste Paulsen, som jeg Undertegnede, i Overenskomst med Oberste Paulsen anmoder Deres Høyvelbaarenhed om behageligst igien at ville anvise Obersten at trække paa mig ved Huset Torlonia her i Rom, hvor bemeldte 12000 Rbd rede Sølv eller 6000 Colonati i de første paa hinanden følgende 3 Maaneder staaer til Deres Disposition og saaledes vil blive udbetalt, for ved denne Vexel Transaktion paa den letteste Maade at transportere denne Capital fra Rom til Kiøbenhavn. –
Rom den September 1836. –

Arkivplacering
m28, nr. 84
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist Fritz Paulsen [+]

Koncipistkommentar

At Paulsen skrev dette brevudkast, fremgår af Paulsens brev af 17.9.1836, hvor han omtaler dette udkast.

Personer
Charlotte Frederikke · Jonas Collin · Fritz Paulsen
Sidst opdateret 13.05.2016 Print