No. 671 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Poststempel: BUREAU FRA[xxx] / ROME

20.8.1808 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Herman Schubart [+]

Modtagersted

Livorno

Modtagerinfo

Udskrift: À Monsieur / Monsieur le Baron de Schubart / Chevalier de l’Ordre de Dannebrogue / Chambellan de S.M. Danoise Son Mi-/nistre plenipotentiaire et Intendant /général du Commerce Danois an / Italie / à / Livorne

Resumé

Thorvaldsen kan ikke komme til Montenero, fordi han venter på endeligt svar på en bestilling af enten Adonis, jf. A53, eller Den fredsbringende Mars, jf. D174, i marmor. Han glæder sig dog til at se Schubart i Rom.

Se original [Translation]

Rom d 20de August 1808

Høystærede Hr Kammerherre

Jeg kan ikke beskrive Deres Eccellenza den Smertlige Følelse at ikke have kundet Rejset med vore felles Landsmend til yndige Montenero, og endnu være er den uveshed som jeg lever i –
Hr Lund og Wahl har formodiglig fortalt Deres Eccellenza mine omstendigheder hvor for jeg ikke har kundet taget med Dem.
I Gaar var jeg paa Nye hos den Beæriske Menister for at at faae nogen efterretning, han giver mig det beste Haab, men har endnu ingen bestemt Svar fra sin Konge, om det skal blive Adomis eller Mars, skulde det blive den siste saa maa jeg endpakke min Model og Rejse til Cararra med den for at søge Marmor og lade den der udhugge af det Grove da her ikke findes saa stort et Stykke som kan kiøbes.
Dersom de oven omtalte Aarsager skulde forhindre mig fra at nyde den fornøelse at tilbringe en kort Tiid paa det yndige Montenero, saa har jeg den store Glæde at see Deres Eccellenza her i Rom som er mig usigelig trøstende at kunde tale med min Velyndere og Velgiøre, da jeg har saa meget at sige Dem, som min elendige maade at Skrive ikke tillader mig –
Jeg beder underdanigst min Komplement aflagt hos Deres naadige Frue Gemalinde samt alle gode Venner. At omfavne Deres Eccellenza enten paa Montenero eller i Rom er mit hjertelige Ønske og Glæde hvor med jeg henlevver og forbliver Deres Eccellenza

underdanigste Tiener
Alberto Thorvaldsen

Jeg har værat lit Syg som begynd[t]e ligesom den farlige Sygdom som den gode Luft paa Montener[o] og Deres Venskabelige omhu har befridt mig fra at gaa hiden i den anden Verden
Instendig beder jeg at unskylde dette Smøreri og ikke at lade nogen af Vore Landsmend see det

Generel kommentar

Dette brev er ikke en del af Thieles oprindelige brevfund i sommeren 1844. Brevet blev først erhvervet af Thorvaldsens Museum i begyndelsen af det 20. århundrede.

Arkivplacering
m28, nr. 142
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Ludwig 1. af Bayerns bestillinger · Marmorhugning · Montenero · Thorvaldsens sygdom 1803-04
Personer
Johann Casimir Häffelin · J.L. Lund · Jacqueline Schubart · Johan Georg Wahl
Værker
Sidst opdateret 14.10.2015 Print