Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 751 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.F. Høyer [+]

Afsendersted

Firenze

Afsenderinfo

Rødt laksegl med slyngmonogram.
Poststemplet: “112 / FLORENC”.

7.7.1809 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Signor / Sig.r Alberto Thorvaldsen / Scultore Danese / Strada Felice No 50 / Roma.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Florens d. 7d Iuli 1809.

Med Fornøyelse tilmælder ieg Dem, at vi samtlige ere lykkelige komne her til d. 2.d denns. hvilket ieg formoder De allerede haver erfaret ved Hr. Toelken, som Huth strax haver tilskrevet. – hvorfor ieg ikke haver været lige saarede til at give Dem Underretning, er fordi ieg den gang ikke befandt mig vel; Reisen her til haver i detheele moeret mig og ieg haver idenne befundet mig bædere en nogen af de andre; Thi uagtet at vi paa heele Reisen neppe have seet Vand have de andre immer været søesyge – Tiiden er nu for mig, saaledes nogle Dage henrullede paa frier hiuul uden at ieg der om kan meddeele andre noget – kuns dette de gode Venner H og M! have uophørlig snakket, sovet eller brækket sig. – Hvad der paa min Reise virkelig har fornøyet mig: er at have seet Toskana i Midsommer – Hvilken en Fornøyelse at see et Land saaledes cultiveret; ja om ieg paa heele Reisen giennem dette Land ikke havde seet et Menneske, ville ieg dog i min Inbildning have troet, at her ere Mennisker som føle Glæde ved at leve; Og kommen til dette Lands Hovedstad finder ieg samme Præg – og kan ieg derfore ikke begribe eller tro mine egne Øyne naar ieg her seer en vis Sverm komme i de i prægtige Eqvipager at man kalder – L: D: – mig synes at see en Thater Bande – Uagtet ieg altiid finder upassende i et Brev at meddeele Reise Beskrivelse og som De veed ieg elsker det laconiske skal ieg dog en anden Gang fortælle Dem noget om F: – i Haab om at De beærer mig med et par Linier til Svar paa dettes Modtagelse – Efter faa Timers Ophold her afreiste M: og F: til Montenero, Huth hilser paa det venskabeligste – ligeledes Raben, som befinder sig temmelig vel men har været en Tiid lang upasselig – I Dag er Veiret her afskyelig – det vil sige en Syros saa tyk at man ikke seer Solen – hvilket ieg er meget misfornøyet med, da ieg haver troet at være befriet her for denne Plage – Komme Breve til mig beder ieg De er saa god at læse dem og der efter sende mig samme. Hils Vahl, og hvor De finde min Hilsen passende. Lev vel! Lev vel! ønsker Dem stedse den Ven som med inderligste Deeltagelse, paa det hengivneste anbefaler sig. – med sand Høyagtelse Deres

C.F. Høyer.

Adss: Via Farga No 6214.

Arkivplacering
m2 1809, nr. 14
Personer
Wilhelm von Huth · Johan Georg Wahl
Sidst opdateret 28.05.2019 Print