7.7.1809

Afsender

C.F. Høyer

Afsendersted

Firenze

Afsenderinfo

Rødt laksegl med slyngmonogram.
Poststemplet: “112 / FLORENC”.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Signor / Sig.r Alberto Thorvaldsen / Scultore Danese / Strada Felice No 50 / Roma.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Florens d. 7d Iuli 1809.

Med Fornøyelse tilmælder ieg Dem, at vi samtlige ere lykkelige komne her til d. 2.d denns. hvilket ieg formoder De allerede haver erfaret ved Hr. ToelkenI, som HuthII strax haver tilskrevet. – hvorfor ieg ikke haver været lige saarede til at give Dem Underretning, er fordi ieg den gang ikke befandt mig vel; Reisen her til haver i detheele moeret mig og ieg haver idenne befundet mig bædere en nogen af de andre; Thi uagtet at vi paa heele Reisen neppe have seet Vand have de andre immer været søesyge – Tiiden er nu for mig, saaledes nogle Dage henrullede paa frier hiuul uden at ieg der om kan meddeele andre noget – kuns dette de gode Venner H og M! have uophørlig snakket, sovet eller brækket sig. – Hvad der paa min Reise virkelig har fornøyet mig: er at have seet Toskana i Midsommer – Hvilken en Fornøyelse at see et Land saaledes cultiveret; ja om ieg paa heele Reisen giennem dette Land ikke havde seet et Menneske, ville ieg dog i min Inbildning have troet, at her ere Mennisker som føle Glæde ved at leve; Og kommen til dette Lands Hovedstad finder ieg samme Præg – og kan ieg derfore ikke begribe eller tro mine egne Øyne naar ieg her seer en vis Sverm komme i de i prægtige Eqvipager at man kalder – L: D: – mig synes at see en Thater Bande – Uagtet ieg altiid finder upassende i et Brev at meddeele Reise Beskrivelse og som De veed ieg elsker det laconiske skal ieg dog en anden Gang fortælle Dem noget om F: – i Haab om at De beærer mig med et par Linier til Svar paa dettes Modtagelse – Efter faa Timers Ophold her afreiste M: og F: til Montenero, Huth hilser paa det venskabeligste – ligeledes Raben, som befinder sig temmelig vel men har været en Tiid lang upasselig – I Dag er Veiret her afskyelig – det vil sige en Syros saa tyk at man ikke seer Solen – hvilket ieg er meget misfornøyet med, da ieg haver troet at være befriet her for denne Plage – Komme Breve til mig beder ieg De er saa god at læse dem og der efter sende mig samme. Hils Vahl, og hvor De finde min Hilsen passende. Lev vel! Lev vel! ønsker Dem stedse den Ven som med inderligste Deeltagelse, paa det hengivneste anbefaler sig. – med sand Høyagtelse Deres

C.F. Høyer.

Adss: Via Farga No 6214.

Oversættelse af dokument

Florence, July 7th1809

With pleasure I can inform you that we have all safely arrived here on the 2nd inst. Which I presume you have already learnt by Mr Toelken, whom Huth has immediately written. The reason I did not tell you immediately was that at that time I was not well. Overall, I have enjoyed the journey to this place and during it I have felt better than any of the others. For although we have hardly seen water on the journey the others have been seasick all the time. – For some days, time passed me free wheel without my being able to tell others anything – only this the good friends H and M! have talked continuously, slept or been sick. – What has really pleased me on my journey: is to have seen Tuscany at midsummer. – What a pleasure to see a country cultured like that; why if I on the entire journey through this country had seen nobody I would have imagined that here are people who feel joy at living; and having arrived to the capital of this country I find the same quality – and so I cannot understand or believe my eyes when here I see a certain crowd coming in the magnificent carriages called – L: D: – [?] I seem to see a band of gipsies – Although I always find it bad form in a letter to give an account of a journey and as you know I love the laconic I shall however some other time tell you something of F: – hoping that you will favour me with a couple of lines in response to your receipt of this – After a few hours’ stay here M and F left: for Montenero, Huth sends his kindest regards – Raben as well, who feels very well but for a long time has been indisposed – Today the weather here is horrible – that means a smoke so thick that one does not see the sun – which displeases me a lot since I had believed to be rid of this nuisance here – If letters arrive for me I ask you to be so kind as to read them and then send them to me. Give my regards to Vahl and wherever you find my regards suitable. Take care! Take care! Your friend wishes, who sincerely and respectfully is yours,

C. F. Høyer

Address: Via Farga No 6214

Arkivplacering

m2 1809, nr. 14

Personer

Kommentarer

  1. Den tyske arkæolog og kunsthistoriker Ernst Heinrich Toelken (1785-1869).

  2. Den danske kaptajn Wilhelm von Huth.

Sidst opdateret 28.05.2019