Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6163 af 10246
Afsender Dato Modtager
P.O. Brøndsted [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med rødt laksegl uden motiv. Desuden påstemplet “de la part de Messrs Torlonia & Ce”.

6.7.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: al Signr Cavaliere / Alberto Thorwaldsen / Celebre Scultore Danese / Roma / Trinità de’moti, Palazzo Tomati.

Resumé

Brøndsted beder om, at den mønt-, bog- og manuskriptsamling, som Thorvaldsen har fået i pant for et pengelån, og som nu står opmagasineret i Casa Buti, bliver sendt med korvetten Galathea til København. Han beder Thorvaldsen om at påse, at hver enkel mønt bliver svøbt i tyndt papir og oprullet i pakker, således at de ikke tager skade ved transporten. Brøndsted vil tilbagebetale Thorvaldsen pengelånet i to rater, i december 1833 og juni 1834.

Se original
Hulde Ven, Kiøbenhavn, 42 Vestergade, den 6te July 1833.

Ved min Ankomst hertil for faa Dage siden fra Paris, over London og Hamborg, erfarede jeg at den Kongel. Corvette som nu er i Middelhavet og som har Ordre at hjembringe en Mængde af Dine med Længsel forventede Værker, allerede nærmer sig Livorno hvorfra, hører jeg, Indskibningen af de romerske Speditioner skal skee (jeg troede at Corvetten skulde have anløbet Civita Vecchia), og iler derfor med at bede Dig om endelig at foranstalte at alle mine hos Mme. Buti staaende Kasser uopholdelig spederes enten med dine egne Sager eller særskilte til Livorno at de kunne være dèr i betimelig Tid for at medtages af Corvetten og bringes til Danmark. – Jeg yttrede allerede Noget herom i mit Brev til Madme. Buti (fra Paris af 27de. April d.A.) og skriver endydermere desangl: i dag til hr. Küchler, som vist vil være saa god at betage Dig det Meste af Ulejligheden ved Speditionen af mine Sager, og til hvem jeg for denne Hensigt med næste Post (paa Tirsdag) skal fremsende en Anvisning paa 50 Scudi Romani. Bemeldte Deel af mine Manuscripter og Bøger som endnu staaer hos Mme. Buti’s, er mig aldeles uundværlige til de Arbejder jeg her, i næste Vinter, har at udføre; og i Henseende til min græske Myntsamling (som jeg ogsaa her vil behøve) vilde jeg bede Dig om at paasee at hver enkelt Mynt bliver indsvøbt i tyndt Papir og den hele Samling derpaa oprullet i Pakker, at Transporten ikke maa aarsage Gnidning. Jeg kan siden lettelig ordne dem her efter mit fra Paris medbragte Catalog. – Alt mit Mellemværende med Dig skal blive afgjort naar vi her omfavne Dig, deels i Decembr. Terminen, deels i næste Aars Junytermin – Her er det godt at være og jeg føler mig lykkelig ved, efter lang Fraværelse og meget Arbejde udenlands, at have fundet mine Børn og Frænder og Venner i bedste Velgaaende. – Gud velsigne og bevare Dig og sende Dig sund og tilfreds i vore Arme. Jeg faaer ej Tid til mere da Adler skynder paa mig for Postens Skyld. Glem ej at hilse fælleds kjære Venner fra Din trofast hengivne Brøndsted.

Arkivplacering
m18 1833, nr. 71
Thiele
Omtalt hos Thiele III, p. 492.
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · P.O. Brøndsteds lån hos Thorvaldsen · Thorvaldsens møntsamling
Personer
Johan Gunder Adler · Anna Maria Buti · Albert Küchler
Sidst opdateret 04.11.2016 Print